Kankenem ima sasuref ḇepyum kaku. Moḇsa kokenem raya nfasnai koḇesyowi sasuref kankenem ine ke roḇa. Saksi-Saksi Yahwe koine, koḇesewar kaku fa koḇuk ḇaḇekir ma samambraḇ koḇena fa koḇesyowi ma kosandik Yahwe, Allah ḇeḇuk kankenem ya. (Mz 36:9; Why 4:11) Ḇape, ḇaḇeḇirḇar kuker kankenem koḇena ras ḇe ras ro dunya ḇeḇarḇor ine nafrur fa koḇefnder fandandun rur koḇena. (Mrk 4:18, 19) Fandun fa ko oser-oser kofuken ro mankunko, ’Aya isya yaḇuk roi ḇepyum syadi faro Yahwe I ke? (Hos 14:2) Fararur ayena ro ras-ras nawyaye fararmyan ayena ḇe Yahwe I ke? Fararur rur risai imbe yafrur ro ras-ras iwama ya? Rariso insama yafrur nabor syadi ro fararmyan ayena?’ Mam mboi roi ono isya fandun fa fadwer na ido, ḇenadi wor farfnoḇek ro Yahwe I ma wafrurna ḇeri. Kaku rarirya, kosandik Yahwe ro ras ḇe ras ido, nari kokenem kuker aski ma payamyum!​—Mz 61:8.

Faro manseiso na buk ḇaḇekir Bena?

MAM VIDIO BUK ḆAḆEKIR BENA FARO YAHWE I, RAMNAI KWAREM FAKFUKEN ḆEUSER NANE:

  • Rosai ḇefnai fa ipyum ya koḇuk awer ḇaḇekir koḇena faro Setan dunya ḇyena? (1Yoh 2:17)

  • Koḇuk roi ḇepyum syadi faro Yahwe ido, barakas rosai monda nari kosmaina?

  • Rariso na buk ḇaḇekir ma samambraḇ Bena fa wuffarmyan ḇe Yahwe I rai?