Rwa beri be konten ya

Rwa beri be sfasepen sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

ḇaryas ro Tonga

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Mei 2018

Awawos fa Koḇukiḇaryas

Contoh awawos fa koḇukiḇaryas faro snonkaku sya ma supswan ine ro ras ḇarpon iyama.

ARASAI ḆERO REFO

Ḇar Ai Kandera Bedi ma Waso Aya Pdef

Rosai ḇefnai fa snonkaku Kristen fandun fa sḇenadi, sifarkor Refo, siso ro ḇaḇeḇaryas, ma siso fananjur?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Mkofnoḇek Romawa Mkoḇesi fa Siso Kristus I

Rosai fandun fa sinan sya sifrur na insama sifnoḇek romawa sesya fa siso Yesus i, sḇuk farsamsyom sena faro Yahwe I, ma sebaptis?

ARASAI ḆERO REFO

Fasasna Ḇesambraḇser Kakyar Koḇena

Rariso Petrus kakyar ḇyedi syambraḇ syadi rofyor myam fasasna ani? Rariso ḇardadi ḇero Refo nafnoḇek ko?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

”Rosai Allah Ḇyefa Ḇeḇeoser Kwar . . . ”

Imbeswa Kristen smam farḇakḇuk sena ḇe sowar ḇefandun kaku. Imbeswa sya bisa sifrur mnis samswen sena imnis kuker Allah marisen Ḇyena.

ARASAI ḆERO REFO

Ḇyuk Sibor Syadi ro Kawasa Ḇerir Pipi Sya

Farkarkor ḇefandun rosai bisa kofarkor ro farfyar kuker bin kabom ḇesabarar oso ḇeḇuk farsarser logam risuru ḇeḇenilai mankun ḇa?

ARASAI ḆERO REFO

Komkak Awer faro Snonkaku Sya

Rosai ḇefnai fa manwawan sya sisusu rofyor sisma roi ḇedwarek? Rofyor Yesus ḇyeḇebawes kaḇer kwar, rosai ḇefnoḇek manwawan sya fa simkak faro snonkaku sya ḇa ma sḇaryas pdef rofyor sisma roi ḇedwarek?

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Yehuwa Bisa Buat Kamu Berani

Wamkak fa buk kesaksian ro rumfarkor ḇaido wakofenḇair Auma Saksi Yahwe ke? Wamkak ido, rosai nari ḇefnoḇek Au fa wamkak ḇa?