50:4-7

  • Snonkaku Israel ḇembror sya nari sikanes snar simarisen kaku rofyor Yahwe fyaspar si ro ḇaḇewomen ya

  • Nari sifrur babo asas sena kuker Yahwe I ma sifrur marandan ḇekwan fa skaḇer ḇe Yerusalem fa sḇawes ḇaḇesamsyom ḇekaku

50:29, 39

  • Snonkaku Babilon ḇeararer sya nari sismai samamyai snar sifrur roi ḇeḇarḇor faro Yahwe kawasa Ḇyesi

  • Babilon nari ḇye moḇ ḇeursḇa, osoḇaḇeri ḇeḇarek rodiwa wer raris moḇ ikofenḇadir ḇepon kwar raya