20:28

Ḇefawinananem Refo Yahudi ma snonkaku Farisi sya simarisen snonkaku sya smam si ma simarisen sisma syom ro pasar

Ḇefawinananem Refo Yahudi ma snonkaku Farisi simarisen kawasa sya smam si ma skara sisyadi ro ḇesesya. (Mat 23:5-7) Yesus ima iḇese. ’Imnis raris Rumkun Snonkaku ryama insa suf farmyan i ḇa, mboi insa duf farmyan’. (Mat 20:28) Kosewar fa kofrur ḇaḇeari koḇena insama snonkaku sya smam ma kosma sanandik ro si ke? Sanandik Yesus ismana ndama ro fararmyan ḇyena ḇe snonkaku ḇesesya. Fararur ḇeradiana sfandun ma smamna ḇa, ḇape Yahwe I monda ḇemam na. (Mat 6:1-4) Manfamyan oso ḇena sne ḇerun ido nari . . .

  • daksowarpu fa ifrur sren ma fyaduru Balai Karajan

  • syewar fa ifnoḇek sinansya ma ḇesesya

  • ḇyuk farsarser pipi fa ikfnoḇek fandandun Karajan