Ro fasasna oso, Yahwe ḇyuk syap ḇeniw ḇe Yehezkiel i ma iwan i fa danna. Rosai knam ro roi anane?

2:9–3:2

  • Fandun fa Yehezkiel ifawi kaku Allah anun Ḇyena. Kuker iwasen wos ḇero syap ḇeniw ani nari nsun kaku ro sneri ma nadif i fa dawos na

3:3

  • Syap ḇeniw ani myarnden snar Yehezkiel nya kakara ḇepyum faro fararur ḇyena

Rariso nadi ma waswasen rofyor yafarkor Refo na nafnoḇek aya rai?

 

Rariso yafaduru kakara ḇemnis faro fararur ḇaḇeḇaryas ya rai?