11:28-30

”Kamnam Ayedi myanan”

Yesus ima sukan ai diri, inja ima ifawi pyum moḇsa ifrur kamnam ḇepyum ya rai. Imbude pyarek apepen na kuker srei ḇaido aiwan kif, insama kamnam ani myanan. Rofyor koḇar Yesus kamnam ḇyedi, isoine fafisu koḇebaptis ḇe manfamyan ḇyedi, kosmai fararur ma fakamamar ḇemarḇak kaku. Ḇape, kofrurna ido nari kosmai saneprei ma barakas ḇebor.

Barakas rosai monda wasmai kwar snar ḇar Yesus kamnam ḇyedi?