Matius fasal 8 ma 9, sufawar sarisa ḇeḇeso ro Yesus fararmyan ḇyedi ro sup Galilea. Rofyor Yesus ḇyuk pararei ḇe snonkaku sya, fyasnai papoik ḇyeja. Ḇape ḇefandun syadi ya, fyasnai iswar kaku ma ḇyesawarwar faro snonkaku sya.

 1. Yesus ḇyuk pararei faro snon ḇeduf pado.​—Mat 8:1-3

 2. Yesus ḇyuk pararei ḇe mananir sarar oso manfyan ḇyedi.​—Mat 8:5-13

  Yesus ḇyuk pararei ḇe Petrus imbanyori.​—Mat 8:14, 15

  Yesus iyaw rur-rur ḇemaḇak sya ma ḇyuk pararei faro snonkaku ḇeduf sya.​—Mat 8:16, 17

 3. Yesus iyaw rur ḇeḇarḇor sya, ma iwan si fa sisun ro randip nai sya.​—Mat 8:28-32

 4. Yesus ḇyuk pararei ḇe snon ḇepapipen oso.​—Mat 9:1-8

  Yesus ḇyuk pararei ḇe bin ḇepan kwar ro syatu ḇyedi, ma ḇyawes Yairus inaikir ḇyedi.​—Mat 9:18-26

  Yesus ḇyuk pararei ḇe snon ḇepraf ma snon ḇe awer ya.​—Mat 9:27-34

 5. Yesus imbranyar mnu nakam, ma ḇyuk pararei faro dafduf ma ḇaḇeraryarḇa nakam.​—Mat 9:35, 36

Rariso na yakfasnai saswar ma sawarwar ḇeba syadi faro snonkaku ro ris ayedi sya rai?