Ro fafisu ḇepyum ke ḇesamswen ke, fandun fa kokyar faro Yahwe I. (Mz 25:1, 2) Ro abad ḇeḇe war SM, snonkaku Yahudi ḇero Yudea sya sismai fafisu ḇesamswen ḇefrowes kakyar sena ḇe Allah I. Rosai ḇebejadi kwar nḇuk farkarkor faro ko. (Rm 15:4) Rofyor mam vidio ”Sye Yahwe, . . . faro Au Yarir Kakyar Ayedi” ramnai, rariso na kwarem fakfuken-fakfuken ḇeuser nane?

  1. Fafisu ḇesamswen risai Hizkia ismaina?

  2. Rariso Hizkia iso mnis wos farkankin ḇero Amsal 22:3 rofyor fyasasos faro mamamun ya?

  3. Rosai ḇefnai fa Hizkia imewer fa isusu ḇaḇeri faro Asiria sya ḇaido dor farfnoḇek ro Masir sya?

  4. Rariso Hizkia ḇyuk farari ḇepyum faro snonkaku Kristen sya?

  5. Ro baboine fafisu risai monda ḇefrowes kakyar koḇena faro Yahwe I?

Fasbair fafisu ribeso bisa fa wakyar syadiwer faro Yahwe I.