5:38-42

  • Kofafardun rofyor snonkaku koswar sya simar ido, ine nfasnaiḇair ḇa snar koma kokyar faro kaḇakḇok ya ḇa (Kej 23:2)

  • Kokarauser farfyar kuker kaḇakḇok ḇero Refo na, nari nsambraḇser kakyar koḇena faro kaḇakḇok ro fafisu iyama

Manseiso wamander kaku fa wasrow kaḇer ro fafisu kaḇakḇok ya?

Moḇsa kwara rai snar nari wasrow kaḇer kuker snonkaku waswar ya ro kaḇakḇok ya?