FANDUN YA:

  • Kofandun kaku kakyar fa kofrur Allah imarisen.​—Ibr 11:6

  • Kokyar faro Allah asas Ḇyena ido nari nafnoḇek ko fa kofarmku ro farawrowes ḇekur ko.​—1Ptr 1:6, 7

  • Kakyar ḇesambraḇ ḇa nari nafnai fa kofrur roi ḇesasar.​—Ibr 3:12, 13

NYAN YA:

  • Koḇenadi kor insama kona kakyar ḇeba syadi.​—Luk 11:9, 13; Gal 5:22

  • Kowasya Refo ma kowasen na.​—Rm 10:17; 1Tim 4:15

  • Koḇebati pdef kuker naek srar ḇena kakyar sya.​—Rm 1:11, 12

Rariso yasambraḇser kakyar ayena ma kina ayesi rai?

MAM VIDIO SWEWAR RARI-RARI ḆEḆAWES SOASUSER—KAKYAR, RAMNAI KWAREM FAKFUKEN ḆEUSER NANE:

  • Rosaiso ”kakyar ḇenapes kakuya”? (1Tim 1:5)

  • Infa koḇawes kakyar ḇesambraḇ kaku ya, roi ḇeḇyeḇa risai fandun fa koḇinkwanbur na?

  • Rosai ḇefnai fa kofandun kakyar ya rofyor kandera ḇeba ryama? (Ibr 10:39)