FANDUN YA:

  • Kofandun ḇaḇebri fa koḇaryas.​—Kis 5:27-29, 41, 42

  • Rofyor kandera ḇeba ya myun, nari ḇaḇebri koḇena neḇemam.​—Mat 24:15-21

  • Makakak faro snonkaku nari nun samswen ḇeko.​—Yer 38:17-20; 39:4-7

NYAN YA:

  • Kowasenkara rariso Yahwe fyaspar kawasa Ḇyesi raya.​—Kel 14:13

  • Koḇenadi fa kor ḇaḇebri.​—Kis 4:29, 31

  • Kokyar faro Yahwe I.​—Mz 118:6

Rofyor yaḇaryas, makakak rosai fandun fa yasawen na?

MAM VIDIO ḆINKWANBUR ROI ḆEDWAREK SOASUSER— MAKAKAK FARO SNONKAKU, RAMNAI KWAREM FAKFUKEN ḆEUSER NANE:

  • Rosai ḇefnai fa kofandun ḇaḇebri rofyor koḇaryas?

  • Roi risuru risai ḇesisye komam ro Amsal 29:25 ya?

  • Rosai ḇefnai fandun fa kona ḇaḇebri ro fafisu ine?