Ro 23 Maret, kokyar nari snonkaku syadi ro yuta ri 12 srama ro Munara Swarapepen ḇe snonkaku ḇedakam sya. Kaku ya nari sisma kesaksian ḇepyum kaku rofyor manfaya dawos kuker fasaspar Yahwe ḇyukna ma ḇarakas ḇeḇeso ḇeramuma ro fafisu naiwama faro snonkaku sya! (Yes 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Yoh 3:16) Imbape, manfaya i monda ḇa na ḇeḇuk kesaksian ro swaf ḇefandun kaku ine. Kokame kuker sne ḇemarisen bisa fa kosaser snonkaku ḇedakam sya. (Rm 15:7) Nyan ḇeḇeso isoine.

  • Ipyum syadi kokain ma kowaf monda awer isof ro munara ya ḇyerak, imboi koḇesewar fa kosaser snonkaku ḇerama sya ma kofasnai sne ḇemarisen ma ḇaḇebatiyae

  • Mam monda awer faro snonkaku wor sya, ḇape fandun fa mam ma wasaser snonkaku ḇerama ro munara ine snar sisma kwar syapram fararyor. Wor snonkaku ḇerama randak ya fa kyain fanam kuker au. Buk Refo ma syap dasdisen ḇesi

  • Rofyor fafaya Refo ya posa, wafasna wamarisen wakarem fakfuken-fakfuken ro snonkaku ḇerama sya. Oras ya nabor ḇa snar sidang ḇesena nari sḇuk moḇ ya kako ido, wafrur fasasos fa wasrow kuker i wer ro ras ḇerama ya. Wasma alamat ḇaido nomor telpon ḇyedi ḇa ido, na wakofen, ”Yamarisen yarower kakara bedi kuker munara insanja ani. Rariso na yasrow kuker au wer?”