Manfamyan Yahwe ḇesoasuser sya bisa fa sikyar na Yahwe isaramper si rofyor sisma roi ḇesamswen

41:1-4

  • Daud iduf marḇak kaku

  • Daud fyasna sawarwar faro snonkaku ḇeraryarḇa sya

  • Daud dor pararei mujizat ḇa, ḇape dor ḇe Yahwe fa ḇyuk sneprei, fawawi nanem, ma farfnoḇek

  • Yahwe myam Daud i ḇe snon ḇesoasuser oso