KINA ḆEDI NA ISMAI ASKI

Wos ḇefarkin: Syap ine ifnoḇek kwar inḇeswa ḇebor sya fa sisambraḇser farḇakḇuk sena.

Fakfuken: Wafawi ke rosai ḇefnai fa snonkaku ḇefakawin sya sisma marasrisen ḇa ro fafisu ine?

Mnuk: [Fasna ḇar ḇeḇe 2] 1Kor 10:24

KINA ḆEDI NA ISMAI ASKI

Fakfuken: Karkara bedi rariso, wos ḇefarkin ine na nafnoḇek inḇeswa su fa suwawos mnis roi ḇesamswen susmana ke?

Mnuk: Yak 1:19

Wos ḇefarkin: [Fasna ḇar ḇeḇe 3] Syap ine fyasnaḇair wos ḇefarkin ḇese wer ḇero Refo kuker roi ine.

SYAP MKUN

Fakfuken: Mam fakfuken ine kada. [Wasya fakfuken ssfas ro ram ḇarpon ro syap mkun ya.] Rariso karkara bedi?

Mnuk: [Fasna ram ḇeḇe 2 ro syap mkun]

Wos ḇefarkin: Syap mkun ine fyasnaḇadir rariso mnuk nane nafnoḇek au rai.

WAFRUR FASASNA MANKUN BEDI

Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun ḇedi.