Rwa beri be konten ya

Rwa beri be sfasepen sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Ḇyaryas ankankinem ḇeḇye faro bin ḇeyink tei ram ro Kamerun

KANKENEM MA FARARMYAN KRISTEN KOḆENA–SYAPRAM FARKARKOR Juli 2016

Fasasna Fa Kofari Na

Nyan ḇepyum fa koḇuki ḇaryas kuker syap mkun Refo Ya Indo Rosairiri? ma syap Ankankinem Ḇeḇye Ḇerama Ro Allah! Buk fasasna ine fa wafrur fasasna mankun bedi.

ARASAI ḆERO REFO

Sandik Yahwe, Manḇerower Nadi

Rosai ḇefnai fa wakofenḇadir ro nadi rosai ḇeasas kwar ḇe Yahwe I? Rariso na wafasna kakyar bedi faro Yahwe ro nadi bena? (Mazmur 61-65)

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Kofrur Kankenem Koḇena Napyan Insama Bisa Fa Kosandik Allah I

Rosai monda na bisa fa wafrur ya snar wafrur kenem bedi ipyan? Rariso na wafarari nyan kankenem Yesus ḇyena rai?

ARASAI ḆERO REFO

Yahwe Kawasa Ḇyesi Siryaḇ faro Ḇaḇesamsyom Ḇekaku

Rariso Daud raryaḇ ḇyena nḇuk farkarkor ḇeko? Raryaḇ koḇena nadif ko fa kofrur rosai? (Mazmur 69-72)

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Bisa Fa Wafrurpanna Ro Taun Oser Ke?

Ḇemarisen fa ḇeperintis nari sisma kankenem ḇefo kuker marisen ma barakas ḇebor.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Jadwal faro Perintis Biasa

Na wakandor kaku rofyor wafawi snar snonkaku ḇena oras naborḇa ma ḇeryarḇa sya kako bisa fa ssun ro fararur perintis biasa.

ARASAI ḆERO REFO

Waswarepen Yahwe Fararur Ḇyenakam

Rosai monda Yahwe fararur ḇyena? Rariso na kosma fainda snar kowasenna? (mazmur 74-78)

ARASAI ḆERO REFO

Manseiso Mankun Ḇefandun Kaku Ro Kankenem Bedi?

Manḇefas Mazmur 83 faysna snar Yahwe iso Mankun ḇefandun kaku ro kankenem ḇyedi. Rariso na kofasna kako roi ḇeradia ro kankenem koḇena?