• Doya 114 ma Nadi

 • Wos Ḇerandak (nasyadiḇa ro men. ri 3)

ARASAI ḆERO REFO

 • Fararur Marḇak faro Farsamsyom Ḇekaku”: (men. ri 10)

  • 2Taw 29:10-17—Hizkia ḇyawes kaḇer farsamsyom ḇekaku kuker sne ḇedafdif

  • 2Taw 30:5, 6, 10-12—Hizkia dor snonkaku ḇena sne ḇenapes sya fa sfanjur ma senadi

  • 2Taw 32:25, 26—Hizkia ḇeararer isma farkarkor fa nya sne ḇerun (w05-IN 15/10 25 ¶20)

 • Ḇaḇesasewar Arasai Rurya: (men. ri 8)

  • 2Taw 29:11—Rariso Hizkia ḇyuk farari ḇepyum kuker roi ḇefandun kaku ro kankenem ya? (w13-IN 15/11 17 ¶6-7)

  • 2Taw 32:7, 8—Nyan ḇepyan kaku rosai na kofrur fa kofasos mankun ko faro fafisu ḇesamswen naiwama ya? (w13-IN 15/11 20 ¶17)

  • Rariso wawasya Refo minggu ine nbuk farkarkor ḇe aya kuker Yahwe I?

  • Ḇar ḇefandun kaku rosai ro wawasya Refo minggu ine na kobuk ro ḇaḇeḇaryas?

 • Wawasya Refo: 2Taw 31:1-10 (nasyadiḇa ro men. ri 4)

KODIF MANKUN KO RO ḆAḆEḆARYAS

 • Fasos Fasasna Ro Paik Ine: (men. ri 15) Wawawos. Fasna vidio ḇefasnaḇair fasasna ro syap Ankankinem Ḇeḇye, ramnai wawawos roi ḇefandun kaku ro fasasna ani ma kur ḇe ram ḇeḇe 8. Fasnaibos kaku rariso manḇaryas sya sbuk fakfuken faro rarama kaḇer ya. Wawawos rariso fasasna ine sbukna kako faro syapmkun Kina Ḇedi Ismai Aski ma syap Wamnaf Allah. Wafrur fasasna ḇemnis faro syap Ankankinem Ḇeḇye. Wanun ḇe naek srar ḇerama sya fa sifrur fasasna mankun sena ro ram ḇeḇei ro ḇarpon sfasos kwar na.

KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

 • Doya 127

 • Fakamaman Koḇena fa Koḇawes ma Kofaduru Moḇ faro Ibadat Ḇekaku ya”: (men. ri 15) Wawawos. Wor naek srar ḇesma fakamaman kwar fa ḇeḇawes Balai Karajan fa sfawar marasrisen sismana. Ḇewawancara naek ḇesma fakamaman fa ḇefarkin fararur sren ma fadaduru Balai Karajan ro ḇaḇ fasasos sidang ro moḇ ya.

 • Farkarkor Refo Ro Sidang: fg fsl. 5 (men. ri 30)

 • Mam Kaḇer ma Mam Ḇepon faro Minggu Iwama (men. ri 3)

 • Doya 19 ma Nadi