”Moḇ kankunes” Yahwe ḇyedi ḇyuk fadadiren rurya

91:1, 2, 9-14

  • Fafisu ine, insama snonkaku oso kyain pdef ro moḇ kankunes Yahwe ḇyedi, fandun fa ifrur farsamsyom mankun ḇyedi ma ḇyebaptis

  • Snonkaku ḇekyar faro Yahwe I ḇa sya sifawi moḇ ine ḇa

  • Snonkaku ḇekain ro moḇ kankunes Yahwe ḇyedi kyadaun warek si ro mansei monda ma rosai riryakam na ḇeawyaye kakyar ma saswar sena ḇe Yahwe I

”Manḇefor man” ḇyesewar fa idenem ko

91:3

  • Man sya sisasor si ma samswen fa sfor si

  • Manḇefor man myamuser ma fyarkor pyum rari ro man sya ma ifrur fasasos fa idenem si

  • Setan, iso ”manḇefor man”, fyarkor pyum kaku kawasa Yahwe ḇyesi ma ryir denem nabor fa nawyaye fasfesepen sena kuker Yahwe I

Denem rifyak ḇeyun marmar ro Setan i:

  • Makakak faro Snonkaku

  • Ḇaḇearasai

  • Hiburan Ḇeḇyeḇa

  • Famfabri