Да, Свидетелите на Йехова често помагат, когато връхлети бедствие. Оказваме помощ както на събратята си, така и на останалите засегнати в съгласие с библейското напътствие в Галатяни 6:10: „Нека вършим каквото е добро спрямо всички, но най–вече спрямо братята си по вяра.“ Стремим се също да осигуряваме емоционална и духовна подкрепа, от която пострадалите много се нуждаят. (2 Коринтяни 1:3, 4)

Организация

При бедствие старейшините на сборовете (нашите общности) в засегнатия район се стараят да се свържат с всички членове на сбора, за да разберат дали са добре и от каква помощ се нуждаят. След това уведомяват местния клон на Свидетелите на Йехова какво са установили и каква помощ са оказали.

Ако необходимата помощ не е по силите на местните сборове, Ръководното тяло на Свидетелите на Йехова урежда да бъде осигурено каквото е необходимо. Християните през първи век се грижили по подобен начин за събратята си по време на глад. (1 Коринтяни 16:1–4) Местният клон назначава Комитети за оказване на помощ при бедствия, които да организират и ръководят работата. Свидетели от други райони също отделят време и средства, за да помагат. (Притчи 17:17)

Финансиране

Част от даренията, изпратени до клоновете на Свидетелите на Йехова, се използват в помощ на пострадалите при бедствия. (Деяния 11:27–30; 2 Коринтяни 8:13–15) Тъй като работата се извършва от доброволци без заплащане, средствата отиват за подпомагане на нуждаещите се, а не за административни разходи. Отнасяме се внимателно към всички дарения. (2 Коринтяни 8:20)