Прескочи към материала

Използване на лични данни — Кипър

Използване на лични данни — Кипър

Когато стане вестител, човек се съгласява световната религиозна организация на Свидетелите на Йехова, включително неговият сбор, местният клон и подобни, сътрудничещи на Свидетелите на Йехова организации, правомерно да използват личните му данни в съответствие със законните си религиозни интереси. Вестителите доброволно предоставят лични данни на своя сбор, както е описано в книгата „Организирани, за да изпълняваме волята на Йехова“, за да участват в религиозните дейности, свързани с поклонението им, и да получават духовна помощ. (1 Петър 5:2)

Вестителите може да предоставят допълнителни лични данни на Свидетелите на Йехова с участието си в други религиозни дейности. Личните данни може да включват име, дата на раждане, пол, дата на покръстване, информация за връзка, както и информация, свързана с духовното състояние, участие в проповедната дейност или някаква роля, която се заема сред Свидетелите на Йехова. Данните съдържат информация, която разкрива религиозните вярвания на вестителите и също може да включват други чувствителни лични данни. Използването на лични данни може да означава събиране, записване, организиране, структуриране и съхраняване на тези данни, както и други подобни действия извършвани с данните.

Законът за защита на данни в тази страна е:

Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.

Съобразно този Закон за защита на данните вестителите се съгласяват личните им данни да бъдат използвани от Свидетелите на Йехова за религиозни цели, като посочените по–долу:

  • участие в събрание на местен сбор на Свидетелите на Йехова и в някакъв вид доброволна дейност или проект;

  • решение да се участва в събитие като събрание, окръжен или регионален конгрес, което е записано и се излъчва за духовно обучение на Свидетелите на Йехова по света;

  • приемане на някакво назначение или изпълняване на някаква роля в сбора, за които е необходимо името и назначението на вестителя да бъдат публикувани на информационното табло в Зала на Царството на Свидетелите на Йехова;

  • водене на „Отчетна карта на вестителя в сбора“;

  • правене на пастирски посещения и осигуряване на грижи от старейшините на Свидетелите на Йехова (Деяния 20:28; Яков 5:14, 15);

  • записване на данни за връзка при спешен случай.

Личните данни ще бъдат пазени за неопределен период, докато са приложими целите, посочени по–горе, или съществуват други легитимни причини. Ако вестител реши да не подпише „Декларацията за даване на съгласие за използване на лични данни“, Свидетелите на Йехова може да не са в състояние да преценят дали е подходящ да заема определени роли в сбора или да участва в определени религиозни дейности.

Лични данни може да бъдат изпращани, когато е необходимо и подходящо, до други, сътрудничещи на Свидетелите на Йехова организации. Вестителите разбират, че някои, сътрудничещи на Свидетелите на Йехова организации, може да се намират в страни, чиито закони осигуряват различно ниво на защита на личните данни, което може да е различно от нивото на защита на данните в страната, от която са изпратени. Но вестителите разбират, че получателите на техните лични данни, което може да включва, сътрудничещи организации в световната централа на Свидетелите на Йехова в Съединените американски щати, ще използват тези данни единствено в съгласие със Световната политика на Свидетелите на Йехова за защита на данни.

Вестителите имат следните права: да имат достъп, да заявяват заличаване, да забраняват обработването или да поправят неточности във връзка с техните лични данни, съхранявани от Свидетелите на Йехова. Вестителите могат по всяко време да оттеглят своето съгласие техните лични данни да бъдат използвани по определен начин в бъдеще. Ако даден вестител оттегли своето съгласие за използване на неговите лични данни, Свидетелите на Йехова може да имат право да продължат да използват някои лични данни без неговото съгласие въз основа на легитимни религиозни цели, като поддръжка и администриране на световна членска информация на Свидетелите на Йехова или въз основа на други причини, описани в Закона за защита на данни. Вестителите са наясно, че имат право да подадат жалба до органа за защита на данни в държавата, в която пребивават в момента.

За защита на личните данни Свидетелите на Йехова прилагат различни процедурни и технически гаранции в хармония със Закона за защита на данни. Вестителите разбират, че до техните лични данни ще имат достъп само ограничен брой оторизирани лица, за да изпълняват горепосочените цели.

Всякакви запитвания към съответното длъжностно лице по защита на данните, може да се изпращат на следния имейл адрес:

DataProtectionOfficer.GR@jw.org.

Вестителите разбират, че идентичността и данните за връзка с администратора на данни в страната, в която пребивават, и ако е приложимо, на неговия представител и на неговото длъжностно лице по защита на данните, могат да бъдат намерени на страницата Контакти относно защитата на данни на jw.org.

Възможно е нашите практики за защита на данни да се променят от време на време поради промяна в религиозните ни дейности, в закона или естеството на технологиите. Ако някога се наложи да направим промяна по страницата Използване на лични данни, ще публикуваме тези промени на тази страница, така че вестителите винаги да бъдат наясно каква информация събираме и как я използваме. Проверявайте периодично тази страница за промени.