Всяка година печатаме и разпространяваме милиони Библии и издания на библейска тематика. Строим и използваме клонове и печатници по целия свят. Хилядите ни сборове (местни общности) се събират за поклонение на скромни, но представителни места, наречени Зали на Царството. Кой плаща за всичко това?

Дейността ни се поддържа изцяло от доброволни дарения. (2 Коринтяни 9:7) Във втория брой на това списание (издаден през 1879 г.) се казваше: „Вярваме, че този, който подкрепя „Сионска стражева кула“ [предишното име на списанието], е ЙЕХОВА, и докато това е така, списанието никога няма да проси, нито да моли хората за подкрепа.“ Не сме променили позицията си по този въпрос.

Даренията се изпращат директно до съответния клон или се пускат в кутиите за дарения, намиращи се във всяка Зала на Царството. Не вземаме десятък, не пускаме поднос за събиране на пари и службите и изданията ни не се заплащат. Не ни се плаща да проповядваме, да поучаваме в сбора или да помагаме в строежа на нашите Зали. Исус казал: „Даром получихте, даром давайте.“ (Матей 10:8) Всички служители в централата и в клоновете, в това число Ръководното тяло на Свидетелите на Йехова, са членове на религиозен орден и не получават заплата.

„Както всички останали дейности на Свидетелите на Йехова, и финансирането е на доброволни начала, като всеки сам определя размера и честотата на своите ‘дарения’“ (Европейски съд по правата на човека, 2011 г.)

Дарените средства се използват също и за хуманитарна помощ. Първите християни се радвали да помагат материално на нуждаещите се. (Римляни 15:26) Подобно на тях и ние оказваме помощ на засегнатите от бедствия, като възстановяваме техните домове и места за поклонение и като им осигуряваме храна, дрехи и медицински грижи.