Вярваш ли в библейското обещание за възкресението? * Надеждата да бъдем заедно със своите починали близки е прекрасна. Но колко реална е тя? За да разберем отговора на този въпрос, ще бъде добре да разгледаме примера на апостолите на Исус Христос.

Апостолите силно вярвали във възкресението на мъртвите. Защо? Най–малко поради две причини. Първо, надеждата им се основавала главно върху следния факт — самият Исус бил възкресен. Апостолите, както и „повече от петстотин братя наведнъж“, видели възкресения Исус. (1 Коринтяни 15:6) Също така възкресението му било потвърдено и прието от мнозина, както личи от четирите евангелия. (Матей 27:62 — 28:20; Марко 16:1–8; Лука 24:1–53; Йоан 20:1 — 21:25)

Второ, апостолите били очевидци на най–малко три възкресения, извършени от Исус — първо в Наин, после в Капернаум и накрая във Витания. (Лука 7:11–17; 8:49–56; Йоан 11:1–44) Последното от тях, описано в една от предишните статии, било свързано с близко семейство на Исус. Нека видим какво се случило.

„АЗ СЪМ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО“

„Брат ти ще възкръсне.“ Исус казал тези думи на Марта, чийто брат Лазар бил мъртъв от четири дни. В началото Марта не разбрала какво има предвид Исус. „Знам, че ще възкръсне“ — казала тя, но си мислела, че това ще се случи някога в бъдещето. Представи си изненадата ѝ, когато след като чула Исус да казва „аз съм възкресението и животът“, видяла как той възкресява брат ѝ! (Йоан 11:23–25)

Къде бил Лазар през четирите дни след смъртта си? Той не споменал нещо, което да предполага, че е бил някъде другаде през това време. Не, Лазар нямал безсмъртна душа, която да отиде на небето. Като възкресил Лазар, Исус не го върнал на земята, отнемайки му възможността да се радва на небесно блаженство близо до Бога. Тогава къде бил Лазар през тези четири дни? Всъщност той спял в гроба. (Еклисиаст 9:5, 10)

Спомни си, че Исус сравнил смъртта със сън, от който всеки може да бъде събуден чрез възкресение. В повествованието четем: „‘Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя.’ Учениците му казаха: ‘Господарю,  ако е заспал, значи ще се оправи.’ Но Исус говореше за неговата смърт. Те обаче си мислеха, че говори за сън и почивка. Затова Исус им каза направо: ‘Лазар умря.’“ (Йоан 11:11–14) Като възкресил Лазар, Исус го върнал към живот и му дал възможност да бъде отново с роднините си. Какъв чудесен подарък направил Исус на това семейство!

Възкресенията, които извършил Исус, когато бил на земята, са само предобраз на онова, което ще направи в бъдеще като Цар на Божието Царство. * По време на управлението си над земята той ще върне към живот мъртвите. Затова казал: „Аз съм възкресението.“ Помисли колко щастлив ще бъдеш, когато видиш отново своите любими близки! Помисли и за радостта, която ще изпитат възкресените! (Лука 8:56)

Помисли колко щастлив ще бъдеш, когато видиш отново своите любими близки!

ВЯРА, ВОДЕЩА ДО ВЕЧЕН ЖИВОТ

Исус казал на Марта: „Който вярва в мене, дори и да умре, ще живее отново, а който е жив и вярва в мене, никога няма да умре.“ (Йоан 11:25, 26) Онези, които Исус възкреси по време на Хилядолетното си управление, ще имат надеждата да живеят вечно, ако наистина проявяват вяра в него.

„Който вярва в мене, дори и да умре, ще живее отново.“ (Йоан 11:25)

След като направил това забележително изказване за възкресението, Исус попитал Марта следния подтикващ към размисъл въпрос: „Вярваш ли в това?“ Тя му отговорила: „Да, Господарю, вярвам, че ти си Христос, Божият син.“ (Йоан 11:26, 27) Би ли искал и ти да развиеш силна вяра в надеждата за възкресението, каквато имала Марта? Първата стъпка е да научиш повече за Божието намерение за човечеството. (Йоан 17:3; 1 Тимотей 2:4) Това може да ти помогне да развиеш вяра. Защо не попиташ Свидетелите на Йехова какво още учи Библията за възкресението? Те ще се радват да разговарят с тебе за тази прекрасна надежда.

^ абз. 9 За повече информация във връзка с бъдещото възкресение виж гл. 7 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.