В тази статия се разглеждат въпроси, които може би си си задавал, и се посочва къде в своята Библия можеш да намериш техните отговори. Свидетелите на Йехова ще се радват да обсъдят тези отговори с тебе.

1. Защо човечеството се нуждае от световно управление?

Повечето проблеми, с които се сблъскват хората днес, са обхванали целия свят. В някои страни много хора са бедни и потискани. А в други сякаш мнозина имат повече от необходимото. Само едно световно управление би могло да разпределя земните ресурси справедливо. (Прочети Еклисиаст 4:1; 8:9.)

2. На кого може да бъде поверена световната власт?

Идеята за световен владетел не се харесва на мнозина, тъй като никой мъж или жена не би могъл да се справи с тази задача добре. Никой човек не би могъл да спечели одобрението на всички. Освен това кой би могъл да остане непокварен, когато получи власт? Мнозина се ужасяват при мисълта един тиранин да управлява цялото човечество. (Прочети Притчи 29:2; Йеремия 10:23.)

Йехова Бог е избрал своя Син, Исус, да управлява хората вечно. (Лука 1:32, 33) Исус е живял на земята. Докато бил тук, той лекувал болните, учел кротките и отделял време на децата. (Марко 1:40–42; 6:34; 10:13–16) Следователно Исус е най–подходящият за световен Владетел. (Прочети Йоан 1:14.)

 3. Възможно ли е наистина да бъде установено световно управление?

Бог е назначил своя Син да управлява земята от небето. (Даниил 7:13, 14) Точно както не е необходимо един човешки владетел да присъства във всеки град, който управлява, не е нужно Исус физически да присъства на земята, за да управлява човечеството. (Прочети Матей 8:5–9, 13.)

Дали всеки ще приеме управлението на Исус? Не. Само хората, които обичат доброто, ще го приемат. Йехова ще изчисти земята от онези, които отхвърлят любещия и праведен Владетел, когото е назначил. (Прочети Матей 25:31–33, 46.)

4. Какво ще постигне световният Владетел?

Подобно на овчар, който събира овцете си, Исус събира кротките хора от всички народи и ги учи на Божиите стандарти, основани на любовта. (Йоан 10:16; 13:34) Тези хора стават пламенни поддръжници на Исус и неговото управление. (Псалм 72:8; Матей 4:19, 20) По целия свят верните поданици на Исус обединено известяват, че той е станал Цар. (Прочети Матей 24:14.)

Скоро Исус ще използва силата си, за да освободи човечеството от покварените управления. Той е избрал някои от лоялните си последователи да царуват над земята заедно с него в небето. (Даниил 2:44; 7:27) Царството на Исус ще изпълни земята с познание за Йехова и ще възстанови рая, който бил изгубен в началото на човешката история. (Прочети Исаия 11:3, 9; Матей 19:28.)