ИМА една зла личност, която иска да попречи на хората да опознаят Бога и да развият близки взаимоотношения с него. Коя е тя? В Библията се обяснява, че ‘богът на тази система е заслепил умовете на невярващите’. Богът на днешния свят е Сатана Дяволът. Той иска да държи хората в тъмнина, така че сърцата им да не бъдат озарени от „славното познание“ за Бога. Сатана не иска хората да знаят името на Бога. Как той заслепява умовете им? (2 Коринтяни 4:4–6)

Сатана използва фалшивата религия, за да попречи на хората да научат Божието име. Например в древни времена някои юдеи решили да пренебрегнат вдъхновеното Писание и да следват една човешка традиция, която забранявала използването на Божието име. През първи век юдеите, които четели от Свещеното писание пред другите в синагогите, били напътствани да не произнасят Божието име, а да го заместват с думата „адона̀й“, която означава „Господар“. Без съмнение това допринесло за духовния упадък сред народа. Мнозина не могли да извлекат ползата, идваща от близките взаимоотношения с Бога. Но какво да кажем за Исус? Какво било неговото отношение към Божието име, Йехова?

Исус и последователите му известявали Божието име

Исус казал в молитва към Баща си: „Аз ... известих твоето име и още ще го известявам.“ (Йоан 17:26) Без съмнение той произнасял Божието име при многото пъти, когато четял, цитирал или обяснявал части от Еврейските писания, които съдържали това важно име. Исус използвал Божието име свободно, точно както правели всички пророци, живели преди него. Дори и юдеите по негово време да са избягвали използването на Божието име, Исус със сигурност не следвал тяхната традиция. Той строго порицал религиозните водачи, като им казал: „Заради вашите обичаи отменихте казаното от Бога.“ (Матей 15:6)

Исус оставил пример, като известявал на другите Божието име

Исусовите верни последователи продължили да известяват Божието име след смъртта и възкресението на Исус. (Виж блока  „Дали първите християни използвали Божието име?“.) На Петдесетница през 33 г., когато бил основан християнският сбор, апостол Петър цитирал от пророчеството на Йоил, казвайки следното пред събралите се юдеи и прозелити: „Всеки, който призове името на Йехова, ще бъде спасен.“ (Деяния 2:21; Йоил 2:32) Първите християни помогнали на хора от различни народи да опознаят Йехова. Затова на  едно събрание на апостолите и старейшините в Йерусалим ученикът Яков казал: „Бог ... насочи вниманието си към народите, за да изведе от тях народ за своето име.“ (Деяния 15:14)

Но врагът на Бога не се отказал от своята цел. Веднага след смъртта на апостолите Сатана започнал да подхранва отстъпничество сред християните. (Матей 13:38, 39; 2 Петър 2:1) Например писателят Юстин Философ, който бил роден по времето, когато умрял последният от апостолите, Йоан, и който твърдял, че е християнин, многократно казвал в произведенията си, че Дарителят на всички неща е „Бог, към когото не се обръщаме по име“.

Когато отстъпниците правели преписи на Християнските гръцки писания, те явно премахвали личното име на Бога и го замествали с „кѝриос“, гръцка дума, означаваща „Господар“. Нещо подобно се случило с името „Йехова“ и в Еврейските писания.  Когато четели от Писанието, юдейските книжници не произнасяли Божието име на глас, а го заменяли с титлата „адона̀й“ на повече от 130 места. Преводът на Библията на латински, който бил завършен от Йероним през 405 г. и станал известен като „Вулгата“, бил повлиян от тази традиция и в него не се съдържало личното име на Бога.

Съвременни усилия да бъде заличено Божието име

Църквите се опитват да заличат Божието име от Библията поради юдейската традиция или дори за своя полза

Днес учените са наясно, че личното име на Бога, Йехова, се среща около 7000 пъти в Библията. Затова някои широко използвани преводи, като например католическата „Йерусалимска Библия“, католическата „Библия Латиноамерикана“ на испански език и известният превод „Рейна–Валера“, също на испански, свободно използват личното име на Бога. Други преводи предават това име като „Яхве“.

За съжаление много църкви оказват натиск на учените да премахват Божието име от библейски преводи, чието издаване финансират. Например в едно писмо на Ватикана от 29 юни 2008 г. до председателите на Конференциите на католическите епископи се казваше: „През последните години постепенно беше въведен обичаят личното име на Бога на Израил да бъде произнасяно.“ В писмото се даваше следното напътствие: „Името на Бога ... не бива да бъде използвано или произнасяно.“ Там се казваше още, че „в преводите на библейския текст на съвременните езици ... тетраграмата, с която е изписано Божието име, трябва да бъде предавана с еквивалента на ‘адонай’ или ‘кириос’: ‘Господ’“. Съвсем ясно е, че тези напътствия от страна на Ватикана имат за цел да заличат Божието име.

Протестантските църкви не показват по–голямо уважение към името на Бога. Относно финансирания от протестантите „Нов международен превод“, издаден на английски през 1978 г., един говорител каза следното: „Йехова е отличителното име на Бога и щеше да бъде добре да го използваме. Но ние вложихме 2 250 000 долара в този превод и да преведем например 23 псалм като ‘Яхве е моят пастир’, би означавало да хвърлим тези пари на вятъра.“

Освен това църквите пречат на жителите на Латинска Америка да научат Божието име. Стивън Вот, съветник по преводите в Обединените библейски дружества, писа: „Един от продължаващите спорове сред протестантите в Латинска Америка е свързан с използването на името ‘Йехова’. ... Интересен е фактът, че една голяма и постоянно нарастваща нео–петдесетна църква ... заяви, че иска превода  „Рейна–Валера“ от 1960 г., но без името ‘Йехова’. На негово място те искаха титлата ‘сеньор’ [Господ].“ Според Вот от Обединените библейски дружества първоначално отхвърлили тази молба, но после се съгласили и издали Библията „Рейна–Валера“ „без думата ‘Йехова’“.

Заличаването на името на Бога от неговото писано Слово и заместването му с титлата „Господ“ или „Господар“ не позволява на читателите на Библията да разберат кой наистина е Бог. Също така това създава объркване. Често читателите не разбират дали титлата „Господ“ се отнася за Йехова, или за неговия Син, Исус. Например много библейски преводи предават думите, с които апостол Петър цитирал Давид — „Йехова каза на моя Господар [възкресеният Исус]: ‘Седни от дясната ми страна’“, по следния начин: „Рече Господ на Моя Господ.“ (Деяния 2:34, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.) В допълнение на това в своето есе „Яхве и Богът на християнската теология“ Дейвид Клинс отбелязва: „Вследствие на липсата на Яхве в съзнанието на християните възникна тенденцията вниманието да се съсредоточава върху личността на Христос.“ Затова много хора, които ходят на църква, не знаят, че истинският Бог, към когото Исус насочвал молитвите си, е личност с името Йехова.

Сатана полага непрестанни усилия да заслепи умовете на хората и да им попречи да опознаят Бога. Въпреки това ти можеш да развиеш близки взаимоотношения с Бога.

Можеш да опознаеш Бога

Сатана се опитва по всякакъв начин да скрие Божието име и за тази цел умело използва фалшивата религия. Но в действителност няма сила на небесата или на земята, която може да спре Върховния господар Йехова да разкрие името си на онези, които искат да научат истината за Него и славното му намерение за верните хора.

Свидетелите на Йехова ще се радват да ти помогнат да опознаеш Бога чрез изучаване на Библията. Те следват примера на Исус, който казал на Бога: „Аз им известих твоето име.“ (Йоан 17:26) Като размишляваш върху стиховете, разкриващи различните роли, които Йехова изпълнява в полза на човечеството, ще разбереш многобройните качества на неговата възвишена личност.

Верният патриарх Йов се радвал на ‘близко приятелство с Бога’. Ти можеш да постигнеш същото. (Йов 29:4) Можеш да опознаеш Йехова, като изучаваш Божието Слово. Така ще придобиеш увереността, че Йехова ще действа в хармония със значението на името си — „Аз ще стана това, което пожелая да стана“. (Изход 3:14) Да, Йехова със сигурност ще изпълни всички обещания, които е дал на хората!