‘Да израснем до мярката на пълния ръст на Христос’ (ЕФ. 4:13)

ПЕСНИ: 69, 70

1, 2. Към какъв растеж трябва да се стреми всеки християнин? Дай пример.

КОГАТО купува плодове на пазара, една опитна домакиня не винаги избира най–едрите или най–евтините. Тя търси узрелите плодове и иска те да са вкусни, с хубав аромат и да съдържат полезни хранителни вещества. Домакинята избира плодове, които са зрели.

2 Дори след отдаването и покръстването си човек продължава да расте. Неговата цел е да стане зрял служител на Бога. Зрелостта, за която става въпрос, не е физическа, а духовна. Апостол Павел писал на християните в Ефес, че трябва да израстват в духовно отношение. Той ги насърчил да се стремят ‘да достигнат единство във вярата и в точното познание за Божия син и да станат като напълно зрял човек, израснали до мярката на пълния ръст на Христос’. (Еф. 4:13)

3. Каква ситуация в сбора в Ефес може да се наблюдава и сред народа на Йехова днес?

3 Когато Павел писал писмото си, сборът в Ефес вече съществувал от известно време. Много от учениците там  били опитни и зрели християни. Но някои все още трябвало да напредват към зрялост. Подобна е ситуацията сред Свидетелите на Йехова днес. Много братя и сестри служат на Йехова от дълги години и са достигнали духовна зрялост. Но е очевидно, че не всички са постигнали такъв напредък. Например всяка година се покръстват хиляди нови и трябва да полагат усилия да станат зрели. Как стои въпросът с тебе? (Кол. 2:6, 7)

ХРИСТИЯНСКО ИЗРАСТВАНЕ

4, 5. По какво зрелите християни може да се различават един от друг, но какво е общото между тях? (Виж илюстрацията в началото.)

4 Когато разглеждаш зрелите плодове на пазара, виждаш, че не всички са еднакви. Въпреки това те имат общи характеристики, по които разбираш, че са зрели. По подобен начин зрелите християни може да се различават по своята националност, произход, здравословно състояние, възраст и опит. Дори съществуват различия в характера или навиците им. Въпреки това всички, които израстват духовно, развиват качества, които показват, че са зрели. В какъв смисъл?

5 Един зрял служител на Йехова подражава на Исус, който ни е оставил пример — ‘да следваме неговите стъпки’. (1 Пет. 2:21) Какво било много важно според Исус? Да обичаме Йехова с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум и да обичаме ближния както себе си. (Мат. 22:37–39) Зрелият християнин се стреми да живее според тези заповеди. Със своя живот той показва, че най–важни за него са взаимоотношенията му с Йехова и проявяването на самопожертвувателна любов към другите.

Възрастните християни проявяват смирение, като подкрепят по–младите, които поемат ръководството (Виж 6 абзац)

6, 7. а) С какви качества се отличава зрелият християнин? б) Какво ще разгледаме?

6 Ние разбираме обаче, че любовта е само една част от плода на духа, който зрелият християнин проявява. (Гал. 5:22, 23) Много важни качества също са мекотата, самоконтролът и дълготърпението. Те ще му помагат да се справя с трудни ситуации, без да се раздразнява, и да издържа дълбоки разочарования, без да губи надежда. В своята програма за лично изучаване този християнин неуморно търси библейски принципи, които да му помагат да различава кое е правилно и кое е погрешно. В резултат на това решенията, които взема, ще показват духовната му зрялост. Например той се вслушва в своята обучена от Библията съвест. Зрелият християнин проявява смирение, като признава, че стандартите на Йехова винаги са по–добри от неговите. * Той пламенно проповядва добрата новина и допринася за единството в сбора.

7 Независимо от колко време служим на Йехова, всеки от нас може да се запита: „Има ли области, в които трябва да подражавам по–пълно на Исус, за да напредвам духовно?“

„ТВЪРДАТА ХРАНА Е ЗА ЗРЕЛИТЕ ХОРА“

8. Колко добре Исус познавал и разбирал Божието Слово?

8 Исус Христос разбирал Божието Слово изключително добре. Когато бил едва на 12 години, той обсъждал библейски теми с учителите в храма. В повествованието се казва: „Всички, които  го слушаха, се удивляваха непрекъснато на неговото разбиране и на отговорите му.“ (Лука 2:46, 47) По–късно по време на службата си на земята Исус накарал противниците си да замълчат, като използвал подходящи цитати от Божието Слово. (Мат. 22:41–46)

9. а) Какви навици за изучаване са ни необходими, за да напредваме духовно? б) Каква трябва да бъде целта ни, когато изучаваме Библията?

9 За да следва примера на Исус, християнинът, който иска да израства духовно, няма да се задоволява само с повърхностно познание върху Библията. Той редовно ще я изследва задълбочено, защото разбира, че „твърдата храна е за зрелите хора“. (Евр. 5:14) Зрелият християнин иска да придобие „точно познание за Божия син“. (Еф. 4:13) Имаш ли програма за ежедневно четене на Библията? Създал ли си си навика да изучаваш лично и отделяш ли време всяка седмица за семейно поклонение? Когато изследваш Божието Слово, търси библейски принципи, които ще ти помогнат да разбираш по–ясно мисленето и чувствата на Йехова. След това се старай да се ръководиш от тях при вземането на решения, като така ще се приближиш още повече до Йехова.

10. Как познанието на зрелия християнин влияе на ежедневния му живот?

10 Зрелият християнин разбира, че е необходимо нещо повече от познание. Той трябва също да обича Божиите съвети и принципи. Един начин, по който може да проявява тази любов, е, като на първо място в живота си поставя вършенето на Божията воля, а не своята. Освен това християнинът несъмнено е положил усилия „да съблече“ предишната си нагласа и поведение. С  тази промяна той облича новата личност, подобна на личността на Христос, която е „създадена според волята на Бога в истинска праведност и лоялност“. (Прочети Ефесяни 4:22–24.) Библията била писана под ръководството на светия дух. Така че, когато задълбочава познанието и любовта си за библейските стандарти, християнинът позволява на Божия дух да влияе на ума и сърцето му. По този начин той израства духовно.

ДОПРИНАСЯЙ ЗА ЕДИНСТВОТО

11. С какво се сблъскал Исус, докато бил на земята?

11 Докато бил на земята, съвършеният Исус бил заобиколен от несъвършени хора. Той бил отгледан от несъвършени родители и години наред живял в един дом с несъвършени роднини. Дори най–близките му последователи били повлияни от жаждата за власт и надмощие, които преобладавали в света около тях. Например вечерта преди Исус да бъде убит, ‘помежду им възникнал разгорещен спор за това кой от тях е най–велик’. (Лука 22:24) Но Исус бил уверен, че неговите несъвършени последователи могат да израснат духовно и да образуват сбор, който е обединен. Същата вечер Исус се молил за единството сред апостолите си, като казал следното на своя небесен Баща: „[Нека] всички те да бъдат едно, както ти, Татко, си в единство с мене и аз в единство с тебе, така и те да бъдат в единство с нас, ... за да бъдат те едно, както и ние сме едно.“ (Йоан 17:21, 22)

12, 13. а) Как в Ефесяни 4:15, 16 се подчертава необходимостта да допринасяме за единството в сбора? б) Как един брат преодолял своя слабост и се научил да допринася за единството?

12 Зрелият служител на Йехова допринася за единството в сбора. (Прочети Ефесяни 4:1–6, 15, 16.) Нашата цел е Божият народ да е „хармонично свързан заедно“ и всички членове на сбора да си сътрудничат един с друг. Според Божието Слово, за да постигнем това, трябва да проявяваме смирение. Зрелият християнин постъпва смирено, като допринася за единството дори когато се сблъсква с несъвършенствата на другите. Как реагираш, когато брат или сестра в сбора допусне грешка? Как ще постъпиш, ако някой в сбора те засегне лично? Имаш ли склонността, или дори навика, да изграждаш стена, така да се каже, която да те разделя от онзи, който те е обидил? Или се опитваш да построиш мост между вас двамата? Зрелият християнин иска и полага усилия да строи мостове, а не стени.

13 Да разгледаме случилото се с Уве. В миналото той допускал несъвършенството на събратята му да го обезсърчава. Но решил да използва Библията и „Прозрение върху Писанието“, за да изучава живота на Давид. Защо точно Давид? Уве обяснява: „Давид бил свидетел на погрешното поведение на някои Божии служители. Например цар Саул се опитвал да го убие, някои хора искали да го убият с камъни и дори собствената му съпруга му се подигравала. (1 Царе 19:9–11; 30:1–6; 2 Царе 6:14–22) Давид обаче никога не позволил поведението на другите да отслаби любовта му към Йехова. Освен това той имал милостиво сърце, нещо, което ми липсваше. Онова, което научих от изучаването си, промени гледната ми точка за слабостите на събратята ми. Спрях да си водя списък с техните грешки. Вместо това се стремя да допринасям за единството в сбора.“ Дали и ти  имаш за цел да допринасяш за единството в сбора?

ИЗБИРАЙ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ СРЕД БОЖИИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

14. Какви хора избирал Исус за свои приятели?

14 Исус се отнасял приятелски към хората. Мъже, жени, млади, стари и дори децата се чувствали добре в негово присъствие. Но когато избирал близките си приятели, Исус бил внимателен. Той казал на верните си апостоли: „Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.“ (Йоан 15:14) Исус си избирал приятели сред онези, които вярно го следвали и служели всеотдайно на Йехова. Дали и ти избираш близките си приятели сред хората, които служат на Йехова с цялото си сърце? Защо това е важно?

15. Каква полза могат да извлекат младежите от общуването със зрели християни?

15 Повечето плодове узряват най–добре под топлината на слънцето. По подобен начин топлината на братството ни може да ти помага да напредваш към зрялост. Може би си младеж, който трябва да реши по какъв път в живота да поеме. Ще постъпиш мъдро, ако общуваш със събратя, които имат богат опит в службата за Йехова и допринасят за единството в сбора. През годините те може да са се справяли с различни житейски проблеми и да са се сблъсквали с предизвикателства в службата. Те могат да ти помогнат да избереш най–добрия начин на живот. Топлото и укрепващо общуване с такива братя и сестри може да ти помогне да вземаш мъдри решения и да напредваш към зрялост. (Прочети Евреи 5:14.)

16. Как зрелите християни в сбора помогнали на една млада сестра?

16 Хелга например си спомня, че през последната година в училище съучениците ѝ обсъждали целите си в живота. Много от тях се надявали висшето образование да им помогне да изградят успешна кариера. Хелга говорила за това с приятелите си в сбора. Тя споделя: „Повечето от тях бяха по–възрастни от мене и много ми помогнаха. Те ме насърчиха да започна целодневна служба. Впоследствие служих 5 години като редовна пионерка. Сега, години по–късно, съм много щастлива, че използвах голяма част от младежките си години в служба за Йехова. Изобщо не съжалявам за избора си.“

17, 18. Как можем да даваме най–доброто на Йехова?

17 Ако се стремим да следваме примера на Исус, ще ни бъде по–лесно да израстваме духовно като християни. Ще се приближаваме до Йехова и ще засилваме желанието си да му служим възможно най–пълно. Можем да даваме на Йехова най–доброто от себе си, когато сме достигнали пълен духовен ръст и сме станали зрели християни. Исус подканил последователите си: „Нека вашата светлина свети пред хората, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия Баща, който е на небесата.“ (Мат. 5:16)

18 Както видяхме, зрелият християнин може да оказва силно въздействие в полза на сбора. Духовната зрялост се отразява и на начина, по който той използва дадената му от Бога съвест. Как съвестта ни помага да вземаме мъдри решения? Как можем да покажем, че уважаваме решенията, които събратята ни вземат по съвест? Ще разгледаме тези въпроси в следващата статия.

^ абз. 6 Например опитни възрастни братя може да бъдат помолени да отстъпят определени отговорности на по–млади братя и да им помагат в изпълнението им.