НОЙ имал жена и трима синове. Имената на синовете му били Сим, Хам и Яфет. И всеки от тези синове имал жена. Значи семейството на Ной било от осем души.

И ето че Бог поискал от Ной да направи нещо странно. Той му казал да построи голям ковчег. Този ковчег бил голям като кораб, но повече приличал на грамаден, продълговат сандък. „Направи го на три етажа — казал Бог, — и направи стаи в него“. Стаите били за Ной и семейството му, за животните и за храната, от която всички щели да имат нужда.

Бог казал също на Ной да направи ковчега така, че да не пропуска вода. Бог казал: „Аз се готвя да изпратя голям потоп от вода и да унищожа целия свят. Всеки, който не е в ковчега, ще умре.“

Ной и синовете му послушали Йехова и започнали да строят. Но останалите хора само се надсмивали. Те продължавали да бъдат лоши. Никой от тях не вярвал на Ной, когато той им казвал какво възнамерява да направи Бог.

Построяването на ковчега отнело много време, защото бил толкова голям. Най–сетне, след много години, той бил завършен. Тогава Бог казал на Ной да доведе животните в ковчега. Бог му казал да доведе от всеки вид по две животни, мъжко и женско. Но от други видове животни Бог казал на Ной да доведе по седем. Бог също казал на Ной да доведе от всички видове птици. Ной направил всичко точно така, както Бог му казал.

След това Ной и семейството му също влезли в ковчега. Тогава Бог затворил вратата. Вътре Ной и семейството му чакали. Представи си, че и ти си в ковчега с тях и чакаш. Ще има ли наистина потоп, както казал Бог?