Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Краят на страданията е близо!

Краят на страданията е близо!

Представи си да живееш в свят без страдания — свят без престъпления, войни, болести и природни бедствия. Представи си да се събуждаш всяка сутрин, без да се безпокоиш поради икономическата нестабилност, дискриминацията или потисничеството. Дали всичко това ти звучи прекалено хубаво, за да е истина? Разбира се, никой човек или човешка организация не може да установи подобни условия на живот. Но Бог е обещал да премахне всички причини за страданията, включително тези, които обсъдихме в предишната статия. Обърни внимание на следните обещания, записани в Божието Слово, Библията:

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

„Небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде разрушено. И това царство няма да премине към друг народ. То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи, а самото то ще остане до безпределни времена.“ (Даниил 2:44)

Божието Царство е небесно управление. За негов Владетел е избран Исус Христос. То ще замени всички човешки управления и ще се погрижи Божията воля да бъде изпълнена не само на небето, но и на земята. (Матей 6:9, 10) Това Царство няма да бъде заменено от човешко управление, тъй като е ‘вечно царство на нашия Господар и Спасител Исус Христос’. То ще установи траен мир. (2 Петър 1:11)

НЯМА ДА ИМА ФАЛШИВИ РЕЛИГИИ

„Сам Сатана се преправя на ангел на светлината. Тогава не е кой знае какво и неговите служители да се преправят на служители на праведността. Но техният край ще бъде според делата им.“ (2 Коринтяни 11:14, 15)

Фалшивата религия ще бъде изобличена като ‘дело на Дявола’ и ще бъде премахната от земята. Няма да има религиозен фанатизъм и кръвопролития. Така всички, които обичат „живия и истински Бог“, ще му се покланят в „една вяра“ и „с дух и истина“. Само какъв мир и единство ще царят тогава! (1 Солунци 1:9; Ефесяни 4:5; Йоан 4:23)

ХОРАТА ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО

„[Бог] ще бъде с тях, и ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

Йехова Бог ще осъществи това чрез своя Син, Исус, който дал живота си за цялото човечество. (Йоан 3:16) Под ръководството на Исус хората ще станат съвършени. Те няма да страдат  повече, тъй като Бог „ще бъде с тях“ и ще „изтрие всяка сълза от очите им“. Несъвършенството и страданията скоро ще останат в миналото, а „праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея“. (Псалм 37:29)

ЗЛИТЕ ДУХОВЕ ЩЕ БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ

„Той [Исус Христос] улови змея, древната змия, който е Дявол и Сатана, и го завърза за хиляда години. После го хвърли в бездната, затвори я и я запечата над него, за да не може вече да заблуждава народите.“ (Откровение 20:2, 3)

Влиянието на Сатана и демоните ще бъде прекратено, когато те бъдат вързани и хвърлени „в бездната“, която символизира състояние на пълно бездействие. Те повече няма да упражняват контрол над човешките дела. Само какво облекчение ще бъде да живеем в свят, освободен от влиянието на Сатана и злите духове!

„ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ“ ЩЕ СВЪРШАТ

„Последните дни“ ще свършат с онова, което Исус нарекъл „голямо бедствие“. Той казал: „Ще настъпи голямо бедствие, каквото не е ставало от началото на света досега и каквото няма да стане повече.“ (Матей 24:21)

Това бедствие ще бъде голямо, в смисъл че ще се случат невиждани дотогава беди. Тяхната кулминация ще настъпи при „войната във великия ден на Всемогъщия Бог“, или „Армагедон“. (Откровение 16:14, 16)

По целия свят онези, които обичат праведността, очакват с нетърпение края на тази зла система. Обърни внимание само на някои от благословиите, на които ще се радват под управлението на Божието Царство.

БОГ ЩЕ НАПРАВИ ДОРИ ПОВЕЧЕ!

„Голямо множество“ от хора ще бъде запазено и ще бъде допуснато в мирния нов свят: В Божието Слово се казва, че „голямо множество“ от хора ще преживее „голямото бедствие“ и ще бъде допуснато в праведния нов свят. (Откровение 7:9, 10, 14; 2 Петър 3:13) Тези хора ще дължат спасението си на Исус Христос, „Агнето на Бога, което премахва греха на света“. (Йоан 1:29)

Обучението от Бога ще донесе голяма полза: В новия свят „земята ще бъде изпълнена с познание за Йехова“. (Исаия 11:9) Това обучение от Бога ще включва напътствия как да живеем в мир с всички хора и в хармония с природата. Бог обещава: „Аз, Йехова, съм твоят Бог, който те учи за твоя полза, който те води по пътя, по който трябва да ходиш.“ (Исаия 48:17)

Починалите ни близки ще бъдат върнати към живот: Когато бил на земята, Исус възкресил своя приятел Лазар. (Йоан 11:1, 5, 38–44) Така той показал какво ще направи в много по–голям мащаб при управлението на Божието Царство. (Йоан 5:28, 29)

Мирът и праведността ще траят вечно: По време на управлението на Христос беззаконието ще е част от миналото. Откъде сме сигурни? Исус, който може да чете в сърцата на хората, ще използва тази своя способност да съди между праведните и злите. Онези, които отказват да изоставят злите си дела, няма да бъдат допуснати в Божия нов свят. (Псалм 37:9, 10; Исаия 11:3, 4; 65:20; Матей 9:4)

Разгледахме само някои от многобройните библейски пророчества за чудесното бъдеще, което предстои. Когато Божието Царство поеме властта над земята, ще има „изобилие от мир“. (Псалм 37:11, 29) Всички причини за болката и страданията, които измъчват човечеството, ще бъдат премахнати. Можем да сме сигурни в това, тъй като Бог обещава: „Ето, правя всичко ново. ... Тези думи са верни и истинни.“ (Откровение 21:5)