Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Разговор на библейска тема: Какво е светият дух?

Разговор на библейска тема: Какво е светият дух?

 Разговор на библейска тема: Какво е светият дух?

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА обичат да разговарят на библейски теми с хората. Има ли някакъв библейски въпрос, на който искаш да получиш отговор? Искаш ли да знаеш повече за някое от вярванията на Свидетелите на Йехова? Ако е така, не се колебай да ги попиташ за това следващия път, когато те посетят. Те ще се радват да отговорят на въпросите ти.

Нека видим как един Свидетел на Йехова разговаря с друг човек пред дома му. Да си представим, че Свидетелят се казва Том, а домакинът — Майкъл.

Какво представлява светият дух?

Майкъл: Чувал съм, че Свидетелите на Йехова не са християни. Вие не вярвате в светия дух.

Том: В началото искам да Ви уверя, че ние сме християни. Именно защото вярвам в Исус Христос, дойдох при Вас тази сутрин. Та нали той заповядал на последователите си да проповядват. Но мога ли да Ви попитам какво според Вас представлява светият дух?

Майкъл: Според мене светият дух е третата личност от Троицата, помощникът, който Исус обещал да ни изпрати.

Том: Много хора мислят като Вас. Преди време имах възможността да изследвам какво в действителност учи Библията по този въпрос. Ако имате няколко минути, ще се радвам да споделя с Вас какво научих.

Майкъл: Да, сега имам няколко минути.

Том: Извинете, не успях да Ви се представя. Казвам се Том. А как е Вашето име?

Майкъл: Майкъл, приятно ми е. Но нека си говорим на „ти“.

Том: Не искам да ти отнемам много време, Майкъл, затова нека обсъдим само няколко мисли по тази тема. Ти спомена, че светият дух е помощникът, който Исус обещал да ни изпрати. Напълно съм съгласен с тебе. Но дали искаш да кажеш, че светият дух е личност и е равен на Бога?

Майкъл: Да, на това съм бил учен.

Дали светият дух е личност?

Том: Нека разгледаме един библейски откъс, който ще ни помогне да разберем дали светият дух е личност, или не. Сигурно ти е познато записаното в Деяния 2:1–4. Там четем: „И ето, течеше денят на Петдесетница и всички те се бяха събрали на същото място, и от небето внезапно се чу шум като от порива на силен  вятър и изпълни цялата къща, в която седяха. И те видяха езици като огнени, които се разпределиха така, че върху всекиго от тях застана по един, и всички те се изпълниха със свети дух и започнаха да говорят различни езици, както духът им даваше да говорят.“

Майкъл: Да, чел съм тези стихове.

Том: Какво мислиш, Майкъл, може ли една личност да бъде изпълнена с друга личност?

Майкъл: Не, разбира се.

Том: Нека видим какво се казва малко по–нататък в същата глава, в 17 стих. Първата част от стиха гласи: „В последните дни — казва Бог — ще излея от духа си върху всякакви хора.“ Според тебе може ли Бог да излее върху някого част от равен на себе си Бог?

Майкъл: Не, не може.

Том: Да разгледаме още нещо интересно. Йоан Кръстител използвал друга дума във връзка със светия дух. Нека видим каква е тя в Матей 3:11. Искаш ли ти да прочетеш този стих?

Майкъл: Добре. „Аз ви покръствам с вода поради вашето разкаяние, но онзи, който идва след мене, е по–силен от мене и аз не съм достоен да му събуя сандалите. Той ще ви покръсти със свети дух и с огън.“

Том: Забеляза ли какво казал Йоан Кръстител относно светия дух?

Майкъл: Той говорел за покръстване със светия дух.

Том: Точно така. Обърна ли внимание, че той споменал и за покръстване с огън. Всички знаем, че огънят не е личност. Тогава какво мислиш, дали този стих казва, че светият дух е личност?

Майкъл: Мисля, че не.

Том: Правилно. Както разбрахме от стиховете, които прочетохме, светият дух не е личност.

Майкъл: Явно е така.

В какъв смисъл светият дух е помощник?

Том: В началото на разговора ти каза, че светият дух е помощник. Исус наистина казал това в Йоан 14:26. Нека прочетем заедно този стих: „Помощникът, светият дух, който Бащата ще изпрати в мое име, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, което ви казах.“ Според много хора този стих подкрепя вярването, че светият дух е личност, някой, който ще ни помага и учи.

Майкъл: Досега и аз мислех така.

Том: Възможно ли е обаче в този случай Исус да е използвал образен език? Обърни внимание какво казал той за мъдростта в Лука 7:35: „Мъдростта доказва, че е праведна чрез всички свои деца.“ Дали мъдростта е личност и има деца?

Майкъл: Не. Явно това не трябва да се приема буквално.

Том: Точно така. Исус имал предвид, че мъдростта се вижда от делата на човек. Библията често използва образен език, например олицетворение — тоест придаване на човешки качества на неодушевени предмети. Ние често си служим с този похват в ежедневните си разговори. Например в ясен слънчев ден като този е нормално някой да каже „Дръпни пердето, за да влезе малко слънце“, нали?

Майкъл: Да, аз самият понякога казвам това.

Том: Дали това означава, че гледаш на слънцето като на личност, която каниш в дома си?

Майкъл: Е, не, разбира се. Просто такъв е изразът.

Том: Следователно, когато Исус нарекъл светия дух помощник, или учител, той нямал предвид, че светият дух е личност.

Майкъл: Звучи логично. А и съответства на стиховете, които прочетохме за  изливането на светия дух и за покръстването с него. Но ако светият дух не е личност, какво е тогава?

Какво е светият дух?

Том: В Деяния 1:8 Исус ни казва какво е светият дух. Искаш ли да прочетеш този стих?

Майкъл: Да. „Ще получите сила, когато светият дух дойде върху вас, и ще бъдете свидетели за мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до най–отдалечените краища на земята.“

Том: Обърни внимание, че Исус описал светия дух като сила. Откъде мислиш, че идва тази сила, ако имаш предвид прочетеното в предишните стихове?

Майкъл: Трябва да идва от Бога, Бащата.

Том: Точно така. Светият дух е същата сила, която Бог използвал, за да създаде вселената. За нея се говори във втория стих в Библията. В Битие 1:2 четем: „Божията действена сила се движеше над повърхността на водите.“ Еврейската дума, преведена като „действена сила“, може да бъде предадена и като „дух“. Именно чрез тази невидима действена сила Бог изпълнява намерението си и разкрива волята си. Но нека да разгледаме още един стих. Може ли да прочетеш Лука 11:13?

Майкъл: Добре. „Така че щом вие, макар и зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, то колко повече Бащата, който е на небето, ще даде свети дух на онези, които му поискат!“

Том: Щом нашият небесен Баща се разпорежда със светия дух и го дава на онези, които го искат, тогава може ли светият дух да бъде равен на Бащата?

Майкъл: Явно не. Разбирам какво искаш да ми кажеш.

Том: Не искам да ти отнемам повече време. Ти спомена, че имаш само няколко минути. Но нека накрая направим едно кратко обобщение на това, което обсъдихме. Какво разбра за светия дух?

Майкъл: Това е Божията действена сила.

Том: Точно така. И когато Исус казал в Йоан 14:26, че светият дух е помощник или учител, той използвал образен език, и по–точно олицетворение.

Майкъл: Това беше ново за мене.

Том: Но от думите на Исус научаваме и нещо много насърчително за нас.

Майкъл: Какво?

Том: Можем да се молим на Бога за неговия свети дух, който да ни помага в трудни обстоятелства. Освен това можем да се молим светият дух да ни помогне да научим истината за Бога.

Майкъл: Много интересно.

Том: Преди да си тръгна, искам да ти задам един друг въпрос за размисъл. Щом светият дух е Божията действена сила, тогава Бог може да го използва, за да постигне каквото поиска.

Майкъл: Да, няма съмнение.

Том: Тогава защо той не използва тази безгранична сила, за да сложи край на злото и страданията? Задавал ли си си този въпрос? *

Майкъл: Да.

Том: Ако искаш, мога да дойда другата седмица по същото време, за да обсъдим този въпрос.

Майкъл: Ще ми бъде много приятно. Довиждане.

[Бележка под линия]

^ абз. 59 За повече информация виж 11 глава от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.