Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Какво се случило с ковчега на договора?

За израилтяните ковчегът на договора бил свързан с присъствието на самия Бог. (Изход 25:22) Този ковчег представлявал свещен дървен сандък, обкован със злато, в който Моисей поставил двете каменни плочи със Закона. Докато израилтяните били в пустинята, ковчегът бил пазен в Най–святото отделение на шатъра за срещане. (Изход 26:33) След време той бил поставен в Най–святото отделение на храма на Соломон. (3 Царе 6:19)

За последен път ковчегът е споменат във 2 Летописи 35:3, откъдето разбираме, че цар Йосия го върнал в храма през 642 г. пр.н.е. Ковчегът може да е бил изнесен от Най–святото от предшественика на Йосия, цар Манасия, който бил отстъпник и поставил идол в храма. Или е възможно да е бил преместен при ремонта на храма по времето на Йосия, за да не бъде повреден. (2 Летописи 33:1, 2, 7; 34:1, 8–11) Не се знае какво се случило с ковчега след това, защото той не е изброен сред предметите, които вавилонците взели от храма при превземането на Йерусалим през 607 г. пр.н.е. (4 Царе 25:13–17)

В Писанието не се казва, че ковчегът бил върнат в Най–святото на храма, възстановен от Зоровавел, и нищо не подсказва, че е бил изработен друг ковчег. (Ездра 1:7–11)

Кои мъже, споменати в Библията, носели името Яков?

Библията говори за няколко мъже, които се казвали Яков, и това може да е объркващо. На много места се споменава за Авраам, Исаак и Яков. От Матей 1:16 научаваме, че името Яков носел и бащата на „Йосиф, мъжът на Мария“. Бащата на апостол Юда (не Искариот) също се наричал Яков, но не се знае нищо повече за него. (Лука 6:16; Деяния 1:13)

Друг мъж на име Яков бил един от синовете на Заведей. Заедно с брат си Йоан този Яков бил апостол на Исус. (Матей 10:2) Тяхната майка вероятно била Саломия, сестрата на майката на Исус. (Сравни Матей 27:55, 56 с Марко 15:40, 41 и Йоан 19:25.) Ако това било така, Яков бил първи братовчед на Исус. Той бил рибар и заедно със своя брат ловял риба с Петър и Андрей. (Марко 1:16–19; Лука 5:7–10)

Имало още един апостол на Исус, който се казвал Яков, синът на Алфей. (Марко 3:16–18) В Марко 15:40 той е споменат като „Яков Малкия“. Този Яков бил наричан „Малкия“, вероятно защото бил по–нисък на ръст или по–млад от Яков, Заведеевият син.

Един от синовете на Йосиф и Мария също носел името Яков. Той бил брат на Юда и природен брат на Исус. (Марко 6:3; Галатяни 1:19) По време на земната служба на Исус Яков не бил негов ученик. (Матей 12:46–50; Йоан 7:5) Преди Петдесетница през 33 г. обаче той се молел заедно с майка си, братята си и апостолите в една горна стая в Йерусалим. (Деяния 1:13, 14) По–късно Яков станал важен член на сбора в Йерусалим и написал библейската книга, носеща неговото име. (Деяния 12:17; Яков 1:1)