Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали Адам и Ева са били действителни личности?

Дали Адам и Ева са били действителни личности?

 Дали Адам и Ева са били действителни личности?

ЗА МНОГО хора повествованието за Адам и Ева в книгата Битие е просто една увлекателна история. В едно писмо до редактора на списание „Тайм“ се казва: „Членовете на основните християнски религии отдавна гледат на разказите в Битие, например за Адам и Ева, като на алегории.“ Много католически, протестантски и юдейски учени споделят това мнение. Те твърдят, че голяма част от книгата Битие не е в хармония с историята или науката.

Какво мислиш ти? Вярваш ли, че Адам и Ева са били действителни личности? Дали има някакви доказателства, че те наистина са съществували? От друга страна, ако отхвърлим повествованието в Битие като един мит, как това би повлияло на останалите неща, в които вярваме?

Дали разказът в Битие е в съгласие с науката?

Нека първо обърнем внимание на ключовия момент в повествованието за сътворението на първия човек. В Библията се казва относно Адам: „Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.“ (Битие 2:7) Дали тези думи са в съгласие с науката?

В книгата „Наномедицина“ се казва, че човешкото тяло е съставено от 41 химични елемента. Всички тези основни елементи, сред които са въглеродът, желязото и кислородът, се съдържат в ‘пръстта’ на земята. Следователно, както е записано в Битие, хората наистина са образувани „от пръст из земята“.

Как тези елементи от неживата природа са се свързали в жив човешки организъм? За да си представим колко трудно постижимо е това, нека помислим за космическата  совалка на НАСА, една от най–сложните машини, конструирани някога. Частите на това технологично чудо са със смайващ брой — два милиона и половина. На екипите от инженери бяха нужни години, за да проектират и сглобят совалката. Сега нека обърнем внимание на човешкото тяло. То е съставено от около 7 октилиона атома, 100 билиона * клетки, десетки органи и най–малко 9 основни системи от органи. Как се е появила тази изумително сложна и възхитително устроена биологична машина? По сляпа случайност или посредством интелигентен Създател?

Какво обаче дава живот на хората? Какво запалва искрата на живота? Учените признават, че не знаят отговора на този въпрос. Всъщност те дори не могат единодушно да дадат приемливо определение на понятието „живот“. За онези, които приемат, че има Създател, отговорът е ясен. Изворът на живота, разбира се, е Бог. *

Но какво да кажем за това, че според Битие Ева била създадена от едно от ребрата на Адам? (Битие 2:21–23) Преди да отхвърлиш повествованието като мит или измислица, помисли за следните факти. През януари 2008 г. учени в Калифорния (САЩ) извършиха първото в света успешно клониране на човешки ембриони от кожни клетки на възрастен човек. Всъщност, използвайки подобна технология, досега учените са клонирали най–малко двайсет животни. Най–известното от тях е овцата Доли, която беше клонирана през 1996 г. от клетки от млечна жлеза на овца. *

Все още не се знае до какво ще доведат подобни експерименти. Но възниква един основен въпрос: Ако хората могат да използват биологичен материал от един организъм, за да създадат друг организъм от същия вид, нима всемогъщият Създател не може да направи човек от биологичен материал от друг човек? Интересно е да се отбележи, че в реконструктивната хирургия често се използва реброто поради способността му да се самовъзстановява.

Доказателства от самата Библия

Някои биха се изненадали да научат, че Библията многократно споменава Адам и  Ева. Как това е свързано с историческата достоверност на повествованието в Битие?

Например да обърнем внимание на юдейските родословни линии, за които научаваме от първите девет глави на библейската книга 1 Летописи и от трета глава на Евангелието според Лука. Тези изключително подробни сведения обхващат съответно 48 и 75 поколения. Лука проследява родословната линия на Исус Христос, а в Летописи е записано родословието на царете и свещениците на израилския народ. В двете родословни линии са споменати известни библейски личности като Соломон, Давид, Яков, Исаак, Авраам, Ной и накрая Адам. Всички изброени имена са на действителни личности, а Адам бил действителният им прародител.

Освен това Библията многократно говори за Адам и Ева като за действителни личности, а не като за митични персонажи. Следват някои примери:

• „[Бог] създаде от един човек всички човешки народи.“ (ДЕЯНИЯ 17:26)

• „Чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха — смъртта, и по този начин ... от Адам чак до Моисей смъртта царуваше.“ (РИМЛЯНИ 5:12, 14)

• „Първият човек Адам стана жива душа.“ (1 КОРИНТЯНИ 15:45)

• „Адам беше създаден пръв, а Ева след това.“ (1 ТИМОТЕЙ 2:13)

• „Енох, седмият по ред след Адам, също пророкува относно [злите].“ (ЮДА 14)

По–важен е обаче фактът, че Исус Христос, най–надеждният свидетел в Библията, потвърждава съществуването на Адам и Ева. Когато му задали въпрос относно развода, Исус отговорил: „Още от началото на сътворението ‘[Бог] ги направи мъж и жена. Заради това мъжът ще остави баща си и майка си, и двамата ще станат една плът’ ... Затова нека никой човек не разделя онова, което Бог е впрегнал в общ ярем.“ (Марко 10:6–9) Дали Исус би използвал символичен език, за да установи правен образец, който учениците му трябвало да следват? Разбира се, че не! Исус се позовал на откъса от Битие като на факт.

В обобщение на доказателствата от самата Библия в „Нов библейски речник“ се прави следното заключение: „Новият завет потвърждава историческата достоверност на повествованието в първите глави на Битие.“

„Ефектът на доминото“

Много от онези, които редовно ходят на църква, смятат, че могат да са добри християни и без да вярват в съществуването на Адам и Ева. Привидно това може би е така. Но нека разберем до какъв извод ще стигнем, ако разсъждаваме по този въпрос.

Да вземем за пример библейската доктрина за откупа, която повечето вярващи смятат за особено важна. Според това учение Исус Христос дал своя съвършен човешки живот като откуп, за да освободи хората от греховете им. (Матей 20:28; Йоан 3:16) Както знаем, откупът представлява заплащане със съответна стойност, с цел да се откупи нещо, което е било изгубено или пропиляно. Ето защо Библията описва Исус като „съответстващ откуп“. (1 Тимотей 2:6) Съответстващ на какво? Библията отговаря: „Както чрез Адам всички умират, така и чрез Христос всички ще получат живот.“ (1 Коринтяни  15:22) Съвършеният живот, който Исус пожертвал, за да откупи послушните хора, съответства на съвършения живот, който Адам изгубил, когато съгрешил в Едем. (Римляни 5:12) Ясно е, че ако Адам не е съществувал, изкупителната жертва на Христос би била напълно безсмислена.

Като се отхвърля или омаловажава повествованието за Адам и Ева в Битие, се създава „ефектът на доминото“, защото така „се събарят“ почти всички основни библейски учения. * Пораждат се множество въпроси без отговор и вярата губи своята основа. (Евреи 11:1)

Дали животът има смисъл?

Накрая стигаме до следния основен въпрос: Дали, ако отхвърлят разказа в Битие, хората ще удовлетворят потребността си от смисъл и цел в живота? Според Ричард Докинс, виден еволюционист и атеист, вселената няма „нито замисъл, нито цел, в нея няма нито зло, нито добро, нищо освен сляпа безмилостна апатия“. Какъв изключително мрачен възглед, напълно противоречащ на човешката природа!

За разлика от това Библията осигурява удовлетворяващи отговори на най–важните въпроси в живота, като например: Откъде сме се появили? Какъв е смисълът на живота? Защо има толкова много зло и страдания в света? Дали злото ще има край? Освен това, ако вярваме в откупа на Христос, може да се надяваме да живеем вечно в райски условия като тези в Едем, където Бог поставил първите хора Адам и Ева. (Псалм 37:29; Откровение 21:3–5) Каква чудесна перспектива! *

Разказът за Адам и Ева може да не е в хармония с теорията на еволюцията, но не противоречи на научните факти. Освен това той е в пълно съгласие с останалата част на Божието вдъхновено Слово, Библията, което осигурява удовлетворяващ отговор на въпроса какъв е смисълът и целта на живота.

Може да решиш да изследваш Библията по–задълбочено. Свидетелите на Йехова имат желание да ти помогнат в това отношение.

[Бележки под линия]

^ абз. 7 Тези числа са съответно 7 с 27 нули и 100 с 12 нули.

^ абз. 8 За повече подробности виж книгите „Дали съществува Създател, който е загрижен за теб?“ и „Животът — как е възникнал? Чрез еволюция или чрез сътворение?“ (англ.), издадени от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 9 Разбира се, тези учени не създават живот, а просто боравят с материал от вече съществуващи живи клетки.

^ абз. 25 Тук се включват учението за Божието върховенство, неопетнеността на хората, доброто и злото, свободната воля, състоянието на мъртвите, брака, обещания Месия, рая на земята, Божието Царство и много други.

^ абз. 28 За повече подробности виж 3 глава, „Каква е целта на Бога за земята?“, и 5 глава, „Откупът — най–големият дар от Бога“, в книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

[Текст в блока на страница 14]

Ясно е, че ако Адам не е съществувал, изкупителната жертва на Христос би била напълно безсмислена

[Снимки на страници 12, 13]

Подобно на космическата совалка човешкото тяло е прецизно устроено

[Снимка на страница 15]

Исус потвърдил, че Адам и Ева били действителни личности