Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Правилната религия насърчава любовта между хората

Правилната религия насърчава любовта между хората

„КОЙТО не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов“ — се казва в Библията. (1 Йоан 4:8, РИ–2000) Следователно правилната религия трябва да насърчава към любов между хората.

Много религии заслужават похвала заради това, че полагат грижи за болни, възрастни и бедни. Те насърчават членовете си да прилагат съвета на апостол Йоан: „Ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си за него, как обитава в него Божията любов? Дечица, да не любим с думи, нито с  език, а с дело и истина.“ (1 Йоан 3:17, 18, Ве)

А какво се случва, когато избухне война? Дали Божията заповед „да обичаш ближния си както себе си“ трябва да се спазва само по време на мир, но не и когато управниците обявят война на съседна страна? (Матей 22:39)

Исус казал: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си.“ (Йоан 13:35, СИ) Като размишляваш върху посочените по–долу въпроси, се запитай: „Дали членовете на тази религия винаги проявяват любов към всички хора не само на думи, но и на дела?“

ТЕМА: Война.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА:

Исус наредил на своите ученици: „Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, ... добро правете на ония, които ви мразят.“ (Матей 5:44, СИ)

Когато Исус бил арестуван, апостол Петър извадил меч, за да го защити. Исус обаче му казал: „Върни меча си на мястото му; защото всички, които се залавят за меч, от меч ще загинат.“ (Матей 26:52, ЖС)

Апостол Йоан писал: „По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си. Защото поръчението, което чухте отначало, е това: Да се обичаме един друг; и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брат си.“ (1 Йоан 3:10–12, РИ–2000)

ВЪПРОС:

Дали тази религия насърчава членовете си да участват във войни?

ТЕМА: Политика.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА:

След като видели как Исус върши чудеса, някои хора искали той да участва в местното управление. Как постъпил Исус? „Като разбра, че ще дойдат да Го вземат насила, за да Го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.“ (Йоан 6:15, Ве)

Когато бил арестуван и лъжливо обвинен, че подстрекава народа към бунт срещу властите, Исус казал: „Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е от тук.“ (Йоан 18:36, РИ)

Исус се молел на Бога относно своите ученици с думите: „Аз им предадох Твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.“ (Йоан 17:14, СИ)

 ВЪПРОС:

Дали според примера на Исус тази религия не участва в политиката, дори ако членовете ѝ са мразени от някои политици заради това?

ТЕМА: Предубеденост.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА:

При първия случай, в който някои езичници приели християнството, апостол Петър отбелязал: „Бог не гледа на лице, но във всеки народ оня, който Му се бои и върши правото, угоден Му е.“ (Деяния 10:34, 35, РИ)

Яков писал на християните от първи век: „Братя мои, да не държите вярата на Иисус Христос, нашия Господ на славата, с пристрастие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи и влезе и бедняк с мръсни дрехи, и вие погледнете с почит към онзи, който е с хубавите дрехи, и му кажете: Ти седни тук, на добро място; а на бедняка кажете: Ти стой там; или: Седни тук, при краката ми; не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии?“ (Яков 2:1–4, Ве)

ВЪПРОС:

Дали тази религия учи, че за Бога всички хора са равни и че не бива да се проявява предубеждение спрямо когото и да било заради расова принадлежност или финансови възможности?