Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Бъдещето на човечеството

Бъдещето на човечеството

 Какво научаваме от Исус

Бъдещето на човечеството

Дали Исус обещал живот в небето?

Да, той обещал живот в небето. Самият Исус бил възкресен и след това се възнесъл на небето, за да живее при своя Баща. Но преди смъртта и възкресението си казал на своите единайсет верни апостоли: „В дома на моя Баща има много места за живеене. ... Отивам да приготвя място за вас.“ (Йоан 14:2) Тази привилегия обаче щели да получат малцина. Исус изяснил това, когато казал на учениците си: „Не бой се, малко стадо, защото волята на вашия Баща е да ви даде царството.“ (Лука 12:32)

Какво ще прави „малкото стадо“ в небето?

Волята на Бащата е тази малка група да участва в едно небесно правителство заедно с Исус. Откъде знаем това? След възкресението си Исус разкрил на апостол Йоан, че някои от неговите верни последователи ще „царуват над земята“. (Откровение 1:1; 5:9, 10) Каква добра новина! Наистина човечеството се нуждае изключително много от добро правителство. Какво ще постигне правителството под властта на Исус? Той казал: „При пресътворението, когато Човешкият син седне на славния си престол, вие, които ме следвате, също ще седите на дванайсет престола.“ (Матей 19:28) Управлението на Исус и неговите последователи ще доведе до „пресътворението“, или възстановяването, на съвършените условия, на които се радвали първите мъж и жена на земята, преди да съгрешат.

 Каква надежда дал Исус за останалата част от човечеството?

Хората били създадени за живот на земята, докато Исус бил създаден за живот в небето. (Псалм 115:16) Затова той казал: „Вие сте от долните места, аз съм от горните места.“ (Йоан 8:23) Исус говорел за чудесно бъдеще, което очаква хората на земята, като заявил: „Щастливи са онези с мек нрав, защото ще наследят земята.“ (Матей 5:5) Той се позовал на думите от вдъхновения от Бога псалм: „Кротките ще наследят земята и ще се наслаждават с изобилен мир. Праведните ще наследят земята. И ще живеят на нея до века.“ (Псалм 37:11, 29)

Следователно не само членовете на „малкото стадо“, които отиват в небето, ще получат вечен живот. Исус говорел и за надеждата, която е предоставена на останалата част от човечеството. Той казал: „Бог показа толкова голяма любов към света, че даде своя единороден Син, та всеки, който проявява вяра в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

Как Бог ще премахне страданията на човечеството?

Исус обяснил, че ще бъдат премахнати двете причини, поради които страда човечеството, като казал: „Сега този свят е подложен на съд, сега владетелят на този свят ще бъде изгонен.“ (Йоан 12:31) Първо, безбожните хора, които причиняват страдания, ще бъдат съдени и унищожени. И второ, Сатана ще бъде изгонен и няма вече да мами човечеството.

А какво ще стане с хората от миналото, които са живели и умрели, без да имат възможност да научат истината за Бога и за Христос и да повярват в тях? Исус казал на един престъпник, който умирал до него: „Ще бъдеш с мене в рая.“ (Лука 23:43) Този човек, както и милиони други, ще се радва на възможността да учи за Бога, когато Исус го възкреси от мъртвите в рая на земята. И така той ще може да бъде сред кротките и праведни хора, които ще получат вечен живот на земята. (Деяния 24:15)

За повече информация виж 3 и 7 глава от книгата „Какво в действителност учи Библията?“ *

[Бележка под линия]

^ абз. 13 Издадена от Свидетелите на Йехова

[Снимка на страница 23]

„Праведните ще наследят земята. И ще живеят на нея до века“ (Псалм 37:29)