Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

2 Придобий точно познание за Бога

2 Придобий точно познание за Бога

 2 Придобий точно познание за Бога

„За да получат [хората] вечен живот, е необходимо да приемат познание за тебе, единственият истински Бог.“ (Йоан 17:3)

КАКВО МОЖЕ ДА ТИ ПРЕЧИ? Някои хора казват, че няма Бог. Други смятат, че той е неизчерпаема безлична сила. А онези, които вярват, че Бог е реална личност, проповядват противоречиви доктрини относно него и качествата, които притежава.

КАКВО МОЖЕ ДА ТИ ПОМОГНЕ? Един начин да придобием познание за Бога е да обърнем внимание на нещата, които е създал. Апостол Павел казал: „[Божиите] невидими качества — вечната му сила и божествената му същност — се виждат ясно още от сътворението на света, понеже те се отразяват в онова, което е създадено.“ (Римляни 1:20) Като наблюдаваш творенията, можеш да научиш много за мъдростта и силата на нашия Създател. (Псалм 104:24; Исаия 40:26)

 Но за да придобие точно познание за личността на Бога, човек трябва да се обърне към Божието Слово, Библията, и лично да го изследва. Не позволявай на другите да оформят мисленето ти. Вместо това ще е добре да приложиш библейския съвет: „Недейте вече да се приспособявате към тази система, но бъдете различни, като промените мисленето си, така че да докажете на себе си в какво се състои добрата, угодна и съвършена воля на Бога.“ (Римляни 12:2) Например разгледай следните факти, които Библията разкрива относно Бога.

Бог има лично име. Личното име на Бога било използвано хиляди пъти в оригиналните ръкописи на Библията. В много преводи това име се среща в стиха от Псалм 83:18, където се казва: „За да познаят, че Ти, Чието име е Йехова, един си Всевишен над цялата земя.“

Йехова Бог не е безчувствен и действията на хората оказват влияние на неговите чувства. След като Йехова ги освободил от робство в Египет, израилтяните неведнъж пренебрегвали мъдрите му съвети. Тяхната бунтовна линия на поведение ‘огорчавала Светия Израилев’ и действията им го ‘наскърбявали’. (Псалм 78:40, 41, Ве)

Йехова е загрижен за всеки един от нас. Исус казал на своите ученици: „Не се ли продават две врабчета за една дребна монета? И въпреки това нито едно от тях няма да падне на земята без знанието на вашия Баща. А на вас дори космите на главата ви са преброени. Затова не се страхувайте — вие сте далеч по–ценни от много врабчета.“ (Матей 10:29–31)

Бог не проявява предпочитание към определена раса или народ. Апостол Павел казал на гърците в Атина, че Бог е ‘създал от един човек всички човешки народи, за да живеят по цялата земна повърхност’. Павел също заявил, че Бог „не е далече от всеки един от нас“. (Деяния 17:26, 27) Апостол Петър казал: „Бог не е предубеден, но във всеки народ приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.“ (Деяния 10:34, 35)

КАКВА ПОЛЗА ЩЕ ИМАШ? Някои хора „са пламенни в усилията си да служат на Бога, но не според точното познание за него“. (Римляни 10:2) Ако знаеш какво в действителност учи Библията относно Бога, няма да позволиш да бъдеш заблуден и ще можеш ‘да се приближиш до Бога’. (Яков 4:8)

За повече информация виж първа глава, „Каква е истината за Бога?“, от книгата „Какво в действителност учи Библията?“ *

[Бележка под линия]

^ абз. 11 Издадена от Свидетелите на Йехова.

[Снимка на страница 6]

Един начин да придобием познание за Бога е да наблюдаваме онова, което е създал