Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Роден отново — как става това?

Роден отново — как става това?

 Роден отново — как става това?

ИСУС говорил с Никодим не само за важността, причината и целта на раждането отново, но и за начина, по който се извършва то. Исус казал: „Ако не бъде роден от вода и дух, човек не може да влезе в царството на Бога.“ (Йоан 3:5) Следователно човек бива роден отново посредством вода и дух. За какво обаче се отнасят думите „вода и дух“?

Какво представляват ‘водата и духа’?

Тъй като бил юдейски религиозен учител, Никодим несъмнено бил запознат с начина, по който в Еврейските писания се използва изразът „Божият дух“, отнасящ се за действената сила на Бога, която може да дава сили на хората да вършат забележителни неща. (Битие 41:38; Изход 31:3; 1 Царе 10:6) Така че, когато Исус споменал думата „дух“, Никодим трябва да е разбрал, че става въпрос за светия дух, или действената сила на Бога.

Какво имал предвид Исус, когато използвал думата „вода“? Помисли за събитията, описани непосредствено преди и след разговора му с Никодим. От евангелията разбираме, че както Йоан Кръстител, така и учениците на Исус покръствали чрез потапяне във вода. (Йоан 1:19, 31; 3:22; 4:1–3) Това покръстване било нещо познато за жителите на Йерусалим. Следователно, когато Исус говорел за „вода“, Никодим трябва да е разбрал, че той нямал предвид водата по принцип, а тази, която била използвана при покръстването.

Покръстени „със свети дух“

Ако изразът „роден от вода“ се отнася за покръстване чрез потапяне във вода, тогава какво означава човек да бъде „роден от ... дух“? Преди разговора между Никодим и Исус Йоан Кръстител бил заявил, че не само водата, но и духът щял да играе важна роля при покръстването. Йоан Кръстител казал: „Аз ви покръстих с вода, а той [Исус] ще ви покръсти със свети дух.“ (Марко 1:7, 8) В своето евангелие Марко описва първия случай на подобно покръстване. Той пише: „През онези дни Исус дойде от Назарет, който е в Галилея, и Йоан го покръсти в река Йордан. И щом излезе от водата, Исус видя как небесата се разтварят и как духът, като гълъб, слиза върху него.“ (Марко 1:9,  10) Когато бил потопен в Йордан, Исус бил покръстен с вода. В този момент той получил духа от небето и така бил покръстен със светия дух.

Около три години след покръстването си Исус уверил своите последователи: „Няма да минат много дни и вие ще бъдете покръстени със свети дух.“ (Деяния 1:5) Кога се изпълнили тези думи?

В деня на Петдесетница през 33 г. около 120 ученици на Исус били събрани на едно място в Йерусалим. ‘От небето внезапно се чул шум като от порива на силен вятър и изпълнил цялата къща, в която седели. И те видели езици като огнени и всички те се изпълнили със свети дух.’ (Деяния 2:1–4) През същия ден и други хора в Йерусалим били подканени да бъдат покръстени във вода. Апостол Петър казал пред едно събрало се множество: „Разкайте се и нека всеки един от вас бъде покръстен в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви и като дар ще получите свети дух.“ Какъв бил откликът? „Онези, които приеха словото му от все сърце, бяха покръстени и в този ден бяха прибавени около три хиляди души.“ (Деяния 2:38, 41)

Два вида покръстване

Какво разкриват тези покръствания относно раждането отново? Те показват, че за да бъде роден отново, човек трябва да премине и през двата вида покръстване. Обърни внимание, че Исус бил покръстен първо във вода и след това получил светия дух. Подобно на него първите му ученици били покръстени във вода (някои от тях от Йоан Кръстител) и след това получили светия дух. (Йоан 1:26–36) По същия начин и онези 3000 нови ученици били покръстени първо във вода, след което получили светия дух.

Като имаме предвид покръстванията, които били извършени на Петдесетница през 33 г., по какъв начин би трябвало да бъде роден отново един християнин днес? По същия начин, по който били родени отново апостолите на Исус и неговите ученици. Първо, човек се разкайва за греховете си, прекратява погрешното си поведение, отдава живота си на Йехова, за да му се покланя и да му служи, и публично изразява своето отдаване чрез покръстване във вода. След това, ако Бог реши той да служи като владетел в Царството му, този покръстен християнин бива помазан със светия дух. Първото покръстване (покръстването във вода) бива предприето от самия човек, а второто (покръстването с духа) бива извършено от Бога. Когато един християнин премине и през двата вида покръстване, за него може да се каже, че е роден отново.

Защо обаче в разговора си с Никодим Исус използвал израза „роден от вода и дух“? За да подчертае, че онези, които биват покръстени с вода и дух, претърпяват забележителна промяна. Следващата статия обсъжда този аспект на въпроса.

[Снимка на страница 9]

Йоан покръствал разкайващите се израилтяни чрез потапяне във вода