Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Ти си сърдечно поканен

Ти си сърдечно поканен

ВЕРОЯТНО си минавал покрай Зала на Царството на Свидетелите на Йехова в областта, където живееш, и си се питал какво се прави там. Знаеш ли, че всеки, който иска, може да присъства на седмичните събрания на Свидетелите? Всички посетители са добре дошли.

Но вероятно си задаваш някои въпроси, като например: „Защо Свидетелите на Йехова се събират? Какво правят те на тези събрания? Какво казват посетителите, които не са Свидетели на Йехова, относно събранията?“

„Събирай людете“

От древни времена хората са се събирали, за да се покланят на Бога и да учат за него. Преди почти 3500 години на израилтяните им било казано: „Събирай людете, мъжете, жените, децата и чужденеца, който е отвътре градовете ти, за да чуят и се научат, та да се боят от Господа, вашият Бог, и да внимават да изпълняват всичките думи на тоя закон.“ (Второзаконие 31:12) По този начин както младите, така и по–възрастните в Израил били учени да се покланят на Йехова Бог и да му се подчиняват.

Векове по–късно, когато бил сформиран християнският сбор, събранията продължавали да бъдат важна част от истинското поклонение. Апостол Павел писал: „Нека проявяваме загриженост един към друг, като се подбуждаме към любов и добри дела, без да пренебрегваме общите ни събирания, какъвто навик са придобили някои хора, но да се насърчаваме взаимно.“ (Евреи 10:24, 25) Точно както членовете на едно семейство стават по–близки, когато прекарват време заедно, така и любещите взаимоотношения между онези, които искат да служат на Бога, укрепват, когато те се събират за поклонение.

Подобно на Божиите служители в древността, Свидетелите на Йехова се събират два пъти седмично в своите Зали на Царството. Събранията помагат на присъстващите да разбират, ценят и прилагат библейските принципи. Където това е възможно, събранията следват програмата, определена за целия свят, и всяко от тях има различна цел. Преди и след събранията онези, които присъстват, ‘се насърчават взаимно’, като водят укрепващи разговори. (Римляни 1:12) Как протича всяко едно от тези събрания?

Библейски доклад

Първото събрание, което повечето хора посещават, обикновено се провежда през почивните дни и представлява библейска лекция, насочена към широката публика. Исус Христос често изнасял проповеди пред много хора, като една от тях е известната Проповед на планината. (Матей 5:1; 7:28, 29) Апостол Павел говорил пред атиняните. (Деяния 17:22–34) Тъй като Свидетелите на Йехова следват примера на Исус и Павел, на едно от техните събрания се изнася лекция, специално предназначена за широк кръг слушатели, някои от които вероятно са дошли в Залата на Царството за първи път.

Това събрание започва с песен от песнопойката „Да възхваляваме Йехова с песен“ *. Всички, които искат, могат да станат и да се присъединят към пеенето. Казва се кратка молитва и след нея един опитен докладчик изнася 30–минутна лекция, която е изцяло основана на Библията. (Виж блока  „Доклади, осигуряващи практични напътствия“.) Докладчикът често кани слушателите да следят в Библията стиховете, свързани с темата, които той чете. Затова може да предпочетеш да вземеш собствената си Библия или може да помолиш някой от Свидетелите на Йехова за един екземпляр преди събранието.

Изучаване на „Стражева кула“

В повечето сборове на Свидетелите на Йехова след публичния доклад се провежда  Изучаването на „Стражева кула“, което продължава един час и представлява обсъждане на библейска тема чрез въпроси и отговори. Това събрание насърчава присъстващите да следват примера на беряните от дните на Павел, които ‘приели словото с голямо въодушевление и старателно изследвали Писанието’. (Деяния 17:11)

Изучаването на „Стражева кула“ започва с песен. Информацията, която се обсъжда, и въпросите, които водещият задава, се намират в учебното издание на това списание. Можеш да получиш екземпляр от учебното издание от един от Свидетелите на Йехова. Някои от темите, които бяха разгледани неотдавна, са „Родители, възпитавайте децата си с любов“, „На никого не връщайте зло за зло“ и „Скоро страданията ще имат край“. Макар че събранието протича под формата на обсъждане чрез въпроси и отговори, в него участват присъстващите, които искат, и обикновено отговори дават онези от тях, които предварително са прочели и размишлявали върху статията и стиховете, на които се основава тя. Събранието завършва с песен и молитва. (Матей 26:30; Ефесяни 5:19)

Изучаване на Библията в сбора

Една вечер през седмицата Свидетелите на Йехова се събират отново в Залата на Царството, където се провежда програма, състояща се от три части, които продължават общо 1 час и 45 минути. Първата част е Изучаването на Библията в сбора и е с времетраене 25 минути. Това събрание помага на присъстващите да се запознаят по–добре с Библията си, да привеждат начина си на мислене в хармония с библейските принципи и да подражават в по–пълна степен на Христос. (2 Тимотей 3:16, 17) Тази част, подобно на Изучаването на „Стражева кула“, представлява обсъждане на библейска тема чрез въпроси и отговори. Онези, които се изказват, правят това доброволно. На  това събрание Свидетелите изучават Библията обикновено с помощта на книга или брошура, издадена от Свидетелите на Йехова.

Защо на събранието се използва литература, основана на Библията? В библейски времена, когато хората се събирали, те не само чели Божието Слово, а ‘давали значението му и тълкували прочетеното’. (Неемия 8:8) През последните години посредством издания, които обсъждат книгите Даниил и Откровение, присъстващите на това събрание разбраха по–добре тези части от Библията.

Теократично училище за проповедна служба

След Изучаването на Библията в сбора започва Теократичното училище за проповедна служба. Това събрание, което продължава 30 минути, има за цел да помогне на християните ‘да поучават умело’. (2 Тимотей 4:2) Например случвало ли ти се е твоето дете или някой твой приятел да ти зададе въпрос за Бога или за Библията, на който ти е било трудно да отговориш по задоволителен начин? От Теократичното училище за проповедна служба можеш да научиш как да даваш укрепващи вярата, основани на Библията отговори на трудни въпроси. Така ще можем да кажем като пророк Исаия: „Господ Йехова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения.“ (Исаия 50:4)

Теократичното училище за проповедна служба започва с доклад, основан на откъс от Библията, който присъстващите са насърчени да прочетат през седмицата преди събранието. След доклада слушателите са поканени да споделят накратко мисли от определения откъс, които смятат за полезни. Когато това обсъждане приключи, някои от присъстващите, които са изявили желание да се запишат в училището, изнасят предварително възложените им представяния.

Участниците имат задачата да прочетат част от Библията от подиума или да покажат как да се обясни на някого другиго даден библейски въпрос. След всяко представяне опитен съветник посочва аспект от изпълнената задача, който заслужава похвала, като има предвид информацията от учебника „Извличай полза от Теократичното  училище за проповедна служба“. По–късно той може да даде лично на участника някои препоръки за това как да напредва.

Тази интересна част от програмата е предназначена да помага не само на участниците, но също и на присъстващите, които искат да подобрят своите умения за четене, говорене и поучаване. След Теократичното училище за проповедна служба е Събранието за службата, което започва с песен, основана на откъс от Библията.

Събрание за службата

Последната част от програмата е Събранието за службата. Различни доклади, представяния, интервюта и обсъждания със слушателите помагат на присъстващите да учат резултатно другите на библейската истина. Преди да изпрати учениците си да проповядват, Исус ги събрал и им дал подробни напътствия. (Лука 10:1–16) Така те били напълно подготвени за проповедната дейност и се радвали на интересни случки. По–късно последователите на Исус му разказали какво им се случило. (Лука 10:17) Учениците често споделяли помежду си онова, което били преживели. (Деяния 4:23; 15:4)

Програмата за Събранието за службата, което продължава 35 минути, е поместена в месечен бюлетин, озаглавен „Нашата служба на Царството“. Някои от темите, които бяха разгледани наскоро, са „Да се покланяме на Йехова като обединено семейство“, „Защо се връщаме отново и отново“ и „Подражавай на Христос в службата си“. Програмата завършва с песен и след нея един Свидетел от сбора, който предварително е бил назначен за това, казва заключителна молитва.

Какво са казали някои посетители

Членовете на сбора се стараят да помогнат на всеки посетител в Залата на Царството да се чувства добре дошъл. Например Андрю бил чул различни лоши неща за Свидетелите на Йехова, но когато отишъл на първото си събрание, бил изненадан от начина, по който бил посрещнат. Той разказва: „Това беше чудесно място. Много ме изненада приятелското отношение на хората там и вниманието, което проявиха към мене.“ Ашъл, която е на юношеска възраст и живее в Канада, казва: „Събранието беше много интересно! Не беше трудно да остана съсредоточена върху програмата.“

Жузе, който живее в Бразилия, бил известен с агресивното си поведение. Но той бил поканен на едно събрание в Залата на Царството. Жузе казва: „Всички в Залата на Царството ме посрещнаха сърдечно, въпреки че знаеха какво вършех тогава.“ Ацуши, който живее в Япония, си спомня: „Трябва да призная, че малко се притеснявах на първото си събрание със Свидетелите на Йехова. Но разбрах, че тези хора са нормални. Те наистина се стараеха да ми помогнат да се чувствам добре.“

Ти си добре дошъл

Както става ясно от тези изказвания, това да присъстваш на събранията може да бъде нещо много приятно за тебе. От програмата ще придобиеш познание за Йехова и чрез основаните на Библията напътствия, които ще получиш, Бог ще те ‘учи за твоя полза’. (Исаия 48:17)

На събранията на Свидетелите на Йехова не се събират пари и входът е свободен. Дали би искал да присъстваш на някое от събранията в Залата на Царството в областта, където живееш? Чувствай се сърдечно поканен!

^ абз. 10 Всички издания, посочени в тази статия, са издадени от Свидетелите на Йехова.