Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Изграждай непоклатима вяра в надеждата за Царството

Изграждай непоклатима вяра в надеждата за Царството

„Вярата е увереното очакване на онова, за което се надяваме“ (ЕВР. 11:1)

1, 2. Какво ще укрепи доверието ни, че Царството ще осъществи Божието намерение за човечеството, и защо? (Виж илюстрацията в началото.)

КАТО Свидетели на Йехова, често казваме, че Божието Царство е единственото решение на всички наши проблеми, и пламенно насочваме вниманието на хората към жизненоважната библейска истина. Също така намираме голяма утеха в надеждата за Царството. Но дали сме твърдо убедени, че то е реално управление и че чрез него Божието намерение ще бъде осъществено? Какви основания имаме да изградим непоклатима вяра в Царството? (Евр. 11:1)

2 Месианското Царство е уредба, установена от Всемогъщия Бог за постигането на неговото намерение относно творението. Царството има непоклатима основа — абсолютното право на Йехова да управлява. Царят, съвладетелите му и областта, над която ще управляват, са законно установени посредством различни договори, или правни споразумения, в които едната от страните е или Бог, или неговият Син Исус Христос. Размисълът върху тези договори ще ни помогне да разберем по–ясно как Бог ще изпълни намерението си и ще укрепи  доверието ни, че Царството е непоклатимо. (Прочети Ефесяни 2:12.)

3. Какво ще разгледаме в тази и следващата статия?

3 В Библията се говори за шест основни договора, свързани с месианското Царство начело с Христос Исус: 1) Авраамовия договор, 2) договора на Закона, 3) договора с Давид, 4) договора за свещеник подобно на Мелхиседек, 5) новия договор и 6) договора за Царството. Нека разгледаме как всеки договор е свързан с Царството и как подпомага изпълнението на Божието намерение за земята и за хората. (Виж блока  „Как Бог ще изпълни намерението си“.)

ОБЕЩАНИЕ, РАЗКРИВАЩО КАК БОЖИЕТО НАМЕРЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО

4. Според Битие какви нареждания дал Йехова относно хората?

4 След като направил земята красив дом за хората, Йехова дал три нареждания. Бог щял да създаде човека по своя образ, хората трябвало да разширят рая по цялата земя и да я напълнят с праведно потомство и те не бивало да ядат от дървото на познанието за доброто и злото. (Бит. 1:26, 28; 2:16, 17) Нямало нужда от нищо повече. След създаването на човека трябвало само да бъдат следвани другите две нареждания, за да бъде изпълнено Божието намерение. Но как възникнала нуждата от договори?

5, 6. а) Как Сатана се опитал да осуети Божието намерение? б) Как реагирал Йехова на бунта в Едем?

5 В един от коварните си опити да осуети Божието намерение, Сатана Дяволът предизвикал бунт. Той се насочил към нареждането, на което най–лесно можел да повлияе — нареждането, което изисквало послушание от човека. Сатана изкушил първата жена Ева да наруши заповедта относно дървото на познанието за доброто и злото. (Бит. 3:1–5; Откр. 12:9) Така той оспорил правото на Бога да управлява над творението си. По–късно Сатана приписал егоистични подбуди на лоялните служители на Йехова. (Йов 1:9–11; 2:4, 5)

6 Как реагирал Йехова на бунта в Едем? Ясно е, че Бог можел да прекрати бунта, като унищожи бунтовниците. Но така намерението му земята да бъде изпълнена с послушни потомци на Адам и Ева нямало да се осъществи. Вместо веднага да накаже бунтовниците, мъдрият Създател изрекъл пророчество с дълбоко значение — обещанието в Едем, — с което гарантирал, че всичко, което е казал, ще се изпълни. (Прочети Битие 3:15.)

7. Каква увереност ни вдъхва обещанието в Едем във връзка със змията и нейното потомство?

7 С обещанието в Едем Йехова произнесъл присъда над змията и нейното потомство, тоест Сатана Дявола и всички, които щели да застанат на негова страна в спорния въпрос относно правото на Бога да управлява. Истинският Бог поверил на потомството на своята небесна жена властта да унищожи Сатана. Така че обещанието в Едем разкрило не само че ще бъде премахнат подстрекателят на бунта в Едемската градина и всички лоши последици от действията му, но и средството, чрез което ще стане това.

8. Какво научаваме за самоличността на жената и нейното потомство?

8 Кой щял да бъде потомството на жената? Тъй като ще смаже главата на змията, или ще унищожи Сатана  Дявола, който е духовна личност, потомството също трябва да е духовна личност. (Евр. 2:14) Следователно и жената, която ражда потомството, трябва да е от духовната област. Докато потомството на змията се множало, самоличността на жената и нейното потомство останала в тайна почти 4000 години след като Йехова дал обещанието в Едем. Междувременно Йехова сключил няколко договора, които разкрили кой е потомството и уверили Божиите служители, че то ще бъде средството, чрез което Бог ще премахне вредите, нанесени от Сатана.

ДОГОВОР, ПОСОЧВАЩ КОЙ Е ПОТОМСТВОТО

9. Какво представлява Авраамовият договор и кога влязъл в сила?

9 Около 2000 години след произнасянето на присъдата над Сатана, Йехова наредил на патриарха Авраам да напусне дома си в град Ур в Месопотамия и да отиде в ханаанската земя. (Деян. 7:2, 3) Бог му казал: „Напусни земята си, роднините си и дома на баща си и отиди в земята, която ще ти покажа! И ще направя от тебе голям народ, ще те благословя и ще направя името ти велико, а ти самият бъди благословия за другите. И аз ще благословя онези, които те благославят, а онзи, който призовава зло върху тебе, ще си навлече проклятието ми. И чрез тебе ще бъдат благословени всичките народи на земята.“ (Бит. 12:1–3) Това е първото място, в което се споменава Авраамовият договор, сключен между Йехова Бог и Авраам. Макар че не се знае точно кога Йехова сключил договора с Авраам, той влязъл в сила през 1943 г. пр.н.е., когато 75–годишният Авраам напуснал Харан и прекосил река Ефрат.

10. а) Как Авраам проявил непоклатима вяра в Божиите обещания? б) Какви подробности за потомството на жената постепенно разкрил Йехова?

 10 Йехова повторил няколко пъти обещанието си, като всеки път добавял повече подробности. (Бит. 13:15–17; 17:1–8, 16) Когато Авраам проявил непоклатима вяра в Божиите обещания, като бил готов да принесе в жертва единствения си син, Йехова потвърдил договора с едно безусловно обещание. (Прочети Битие 22:15–18; Евреи 11:17, 18.) След като Авраамовият договор влязъл в сила, Йехова постепенно разкрил важни подробности относно потомството на жената. Това потомство щяло да произлезе от Авраам, да е многочислено, да получи царска позиция, да унищожи всички врагове и да донесе благословии на мнозина.

Авраам проявил непоклатима вяра в Божиите обещания (Виж 10 абзац)

11, 12. Как Писанието показва, че Авраамовият договор има по–голямо изпълнение, и от какво значение е това за нас?

11 Авраамовият договор имал буквално изпълнение за потомците на Авраам, когато наследили Обетованата земя, но от Писанието разбираме, че този договор има и духовно изпълнение. (Гал. 4:22–25) В това по–голямо изпълнение, както обяснил апостол Павел под вдъхновение, главната част на потомството на Авраам е Христос, а вторичната — 144 000 помазани с духа християни. (Гал. 3:16, 29; Откр. 5:9, 10; 14:1, 4) Жената, от която произлиза потомството, е „горният Йерусалим“ — небесната част на Божията организация, съставена от лоялни духовни създания. (Гал. 4:26, 31) Както било обещано в Авраамовия договор, потомството на жената щяло да донесе благословии на човечеството.

12 Авраамовият договор е свързан с Царя и неговите съвладетели в Божието Царство и представлява законна основа за Царството в небесата. (Евр. 6:13–18) Каква е продължителността на този договор? Според Битие 17:7 той е „договор до безпределни времена“ и остава в сила, докато месианското Царство не унищожи враговете на Бога и всички семейства на земята не бъдат благословени. (1 Кор. 15:23–26) Онези, които ще живеят на земята тогава, ще извлекат вечна полза. Авраамовият договор показва, че Йехова е решен да осъществи намерението си праведните ‘да напълнят земята’. (Бит. 1:28)

ДОГОВОР, ПОТВЪРЖДАВАЩ, ЧЕ ЦАРСТВОТО ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ

13, 14. Какво потвърждава договорът с Давид във връзка с управлението на Месията?

13 Обещанието в Едем и Авраамовият договор разкриват, че върховенството на Йехова, изразено чрез месианското Царство, се основава на Божиите праведни стандарти. (Пс. 89:14) Дали месианското Царство някога ще се поквари и ще трябва да бъде премахнато? Друг договор потвърждава, че това никога няма да се случи.

14 Нека разгледаме какво обещал Йехова посредством договора с Давид. (Прочети 2 Царе 7:12, 16.) Йехова сключил този договор, когато Давид царувал в Йерусалим, и му обещал, че Месията ще бъде негов потомък. (Лука 1:30–33) Така Йехова дал допълнителни подробности за родословната линия на потомството и казал, че наследникът на Давид ще има „законното право“ да бъде цар на месианското Царство. (Езек. 21:25–27) Чрез Исус управлението на Давид  ‘ще остане утвърдено до безпределни времена’. Потомството на Давид „ще съществува до безпределни времена и престолът му — като слънцето“. (Пс. 89:34–37) Така че управлението на Месията никога няма да бъде покварено и ползата от него ще трае вечно!

ДОГОВОР ЗА СВЕЩЕНСТВО

15–17. Каква друга служба ще изпълнява потомството според договора за свещеник подобно на Мелхиседек и защо?

15 Макар че Авраамовият договор и договорът с Давид гарантират, че потомството на жената ще има царска позиция, тази роля сама по себе си не е достатъчна, за да бъдат благословени всички народи. Хората трябва да бъдат освободени от грешното си състояние и да станат част от всемирното семейство на Йехова. За тази цел е нужно потомството да изпълнява и свещеническа служба. Мъдрият Създател се е погрижил за това посредством друго правно споразумение — договора за свещеник подобно на Мелхиседек.

16 Чрез цар Давид Йехова разкрил, че лично ще сключи с Исус договор, изпълняващ двойна цел: Исус ‘да седне от дясната страна [на Бога]’, докато не покори враговете си, и да бъде „свещеник до безпределни времена подобно на Мелхиседек“. (Прочети Псалм 110:1, 2, 4.) Защо „подобно на Мелхиседек“? Много преди потомците на Авраам да наследят Обетованата земя, Мелхиседек, царят на Салим, служил като „свещеник на Всевишния Бог“. (Евр. 7:1–3) Той бил назначен директно от Йехова. В Еврейските писания единствено за него се споменава, че е служил едновременно като цар и свещеник. Нещо повече, тъй като не се казва някой преди или след него да е имал подобна позиция, той може да бъде наречен „свещеник завинаги“.

17 Исус е назначен директно като свещеник посредством договора, който Йехова лично сключил с него, и ще остане „свещеник завинаги подобно на Мелхиседек“. (Евр. 5:4–6) Този договор ясно показва, че Йехова непременно ще използва месианското Царство, за да изпълни първоначалното си намерение за хората и за земята.

ДОГОВОРИТЕ СА ЗАКОННА ОСНОВА ЗА ЦАРСТВОТО

18, 19. а) Какво показват относно Царството договорите, които обсъдихме? б) Какво ще разгледаме в следващата статия?

18 След като разгледахме някои от договорите, разбрахме как те са свързани с месианското Царство и как Царството се основава на правни споразумения. Обещанието в Едем е гаранция, че Йехова ще осъществи намерението си за земята и за хората посредством потомството на жената. Кой е потомството и каква служба ще изпълнява? Авраамовият договор дава по–ясна представа за това.

19 Договорът с Давид разкрива повече подробности за родословието на главната част на потомството и му дава право да управлява над земята и да донесе вечни благословии. Договорът за свещеник подобно на Мелхиседек е основа потомството да изпълнява свещеническа служба. Но Исус няма сам да върне хората към съвършенство. Има и други, които са помазани да служат като царе и свещеници. Откъде идват те? Това ще бъде разгледано в следващата статия.