Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Основни моменти от книгата Малахия

Основни моменти от книгата Малахия

 Словото на Йехова е живо

Основни моменти от книгата Малахия

ВЕЧЕ изминали над 70 години, откакто било завършено възстановяването на храма в Йерусалим. С течение на времето обаче духовността на юдеите много западнала. Дори свещениците се покварили. Кой щял да им покаже в какво състояние се намират и да се опита да ги съживи в духовно отношение? Йехова възлага тази задача на пророк Малахия.

Написана във въздействащ стил от Малахия, тази последна книга от Еврейските писания съдържа вдъхновени от Бога пророчества. Ако обръщаме внимание на думите на пророка, ще можем да сме по–добре подготвени за „великия и вдъхващ страх ден на Йехова“, когато ще дойде краят на настоящата зла система. (Малахия 4:5, НС)

СВЕЩЕНИЦИТЕ СТАНАЛИ ПРИЧИНА „МНОЗИНА ДА СЕ СПЪВАТ В ЗАКОНА“

(Малахия 1:1 — 2:17)

Йехова изразил чувствата си към Израил с думите: „Аз ви възлюбих.“ Но свещениците презирали Божието име. По какъв начин? Като ‘принасяли осквернен хляб на олтара [му]’ и като давали за жертва „куцо или болно“ животно. (Малахия 1:2, 6–8)

Свещениците станали причина „мнозина да се спъват в закона“. Хората постъпвали „коварно всеки против брата си“. Някои си вземали чужденки за жени. Други постъпвали невярно към „жената на младостта [си]“. (Малахия 2:8, 10, 11, 14–16)

Отговори на библейски въпроси:

2:2: По какъв начин Йехова ‘прокълнал благословията’ на непокорните свещеници? Бог направил това в смисъл, че благословията, за която се молели тези свещеници, щяла да се превърне в проклятие.

2:3: Какво означавало това Бог да ‘намаже лицата [на свещениците] с нечистотии’? Съгласно Закона, екскрементите на жертвените животни трябвало да бъдат изнасяни и изгаряни извън стана. (Левит 16:27) Да намаже лицата на свещениците с нечистотии означавало, че Йехова отхвърлил жертвите и че онези, които ги принасяли, били презрени в очите му.

2:13: С чии сълзи бил покрит олтарът на Йехова? Това били сълзите на съпругите, които идвали в светилището на храма и изливали сърцата си пред Йехова. Какво им причинило толкова голяма мъка? Техните съпрузи юдеи се развеждали с тях на незаконни основания и ги изоставяли, вероятно за да се оженят за по–млади чужденки.

 Поуки за нас:

1:10. Йехова не бил доволен от приносите на алчните свещеници, които искали пари дори и за такива обикновени дейности, като затварянето на вратите или паленето на огъня на олтара. Колко важно е нашите дела на поклонение, включително нещата, които правим в християнската си служба, да бъдат подтикнати от неегоистична любов към Бога и ближния, а не от желание за парична печалба! (Матей 22:37–39; 2 Коринтяни 11:7)

1:14; 2:17. Йехова не търпи лицемерието.

2:7–9. Тези, на които е поверена привилегията да поучават в сбора, трябва да са сигурни, че онова, което поучават, е в съгласие с Божието Слово и с основаните на него издания на „верния управител“. (Лука 12:42; Яков 3:11)

2:10, 11. Йехова очаква от своите поклонници да гледат сериозно на съвета да сключват брак само с човек, който е „в единство с господаря“. (1 Коринтяни 7:39)

2:15, 16. Истинските поклонници трябва да уважават брачния съюз с жената на младостта си.

‘ИСТИНСКИЯТ ГОСПОДАР ЩЕ ДОЙДЕ В СВОЯ ХРАМ’

(Малахия 3:1 — 4:6)

„Изведнъж ще дойде в своя храм истинският Господар [Йехова Бог]“ с „пратеника на договора [Исус Христос]“. Бог ‘ще дойде при [народа си], за да го съди’ и ще свидетелства без забавяне против всички, които вършат грях. Освен това за онези, които се боят от Йехова, ще се пише „възпоменателна книга“. (Малахия 3:1, 3, 5, 16, НС)

Денят, който „ще гори като пещ“ ще дойде и ще погълне всички зли хора. Но преди идването на този ден ще бъде изпратен пророк да „обърне сърцето на бащите към чадата, и сърцето на чадата към бащите им“. (Малахия 4:1, 5, 6)

Отговори на библейски въпроси:

3:1–3: Кога „истинският Господар“ и „пратеникът на договора“ (НС) дошли в храма, и кой бил изпратен преди тях? Чрез един свой представител Йехова дошъл в своя храм и го очистил на 10 нисан 33 г. от н.е. Това бил случаят, при който Исус влязъл в храма и изгонил всички,  които купували и продавали. (Марко 11:15) Действието се развило три години и половина след като Исус бил определен от Бога за бъдещ цар. Така че явно три години и половина след възцаряването му в небесата, Исус придружил Йехова в духовния храм и установил, че е необходимо Божият народ да бъде очистен. През първи век Йоан Кръстител бил изпратен, за да подготви юдеите за идването на Исус Христос. В по–ново време също бил изпратен предварително един посланик, за да подготви пътя за идването на Йехова в духовния му храм. Още през осемдесетте години на деветнайсети век една група изследователи на Библията започна библейска образователна дейност, за да възстанови много основни библейски истини и да ги предаде на искрените хора по цялата земя.

3:10: Дали донасянето на ‘всичките десятъци’ представя това, че ние даваме всичко, което имаме, на Йехова? Моисеевият закон бил отменен въз основа на Исусовата смърт, така че паричният десятък не е изискване за поклонението на Бога днес. Все пак даването на десятък има символично значение. (Ефесяни 2:15) Това не означава да дадем всичко, което имаме. Десятъците били давани всяка година, но ние даваме всичко от себе си на Йехова само веднъж — когато се отдадем на него и символизираме това отдаване чрез покръстване във вода. Оттогава нататък всичко, което притежаваме, принадлежи на Йехова. Но все пак той ни позволява да изберем част от това, което имаме — един символичен десятък, — и да го използваме в неговата служба. Размерът му зависи от обстоятелствата, в които се намираме, и от степента, в която нашето сърце ни подбужда да го използваме. Даровете, които принасяме на Йехова, включват времето, силите и средствата, които използваме в дейността по проповядване за Царството и правене на ученици. Те включват още и редовното присъствие на християнските събрания, посещаването на нашите болни и възрастни духовни братя и сестри, както и оказването на финансова подкрепа на истинското поклонение.

4:3: В какъв смисъл поклонниците на Йехова ще ‘стъпчат нечестивите’? Божият народ на земята няма буквално да ‘стъпче нечестивите’, т.е. да участва в изпълнението на Божията присъда срещу тях. Това по–скоро означава, че служителите на Йехова на земята ще изпълнят тези думи във фигуративен смисъл, като участват всеотдайно в победното празненство, което ще настъпи след края на света на Сатана. (Псалм 145:20; Откровение 20:1–3)

4:4: Защо трябва да ‘помним закона на Моисей’? Християните не са обвързани с този закон, но въпреки това той служел като „предобраз на бъдещите добри неща“. (Евреи 10:1) Затова, като познаваме Моисеевия закон, можем да разберем как са изпълнени нещата, записани в него. (Лука 24:44, 45) Освен това Законът съдържа „подобия на небесните неща“. Много е важно да го изследваме, ако искаме да придобием разбиране за християнските учения и поведение. (Евреи 9:23)

4:5, 6: Кого представя „пророк Илия“? Предсказано е, че „Илия“ ще извърши една възстановителна работа — да подготви сърцата на хората. През първи век от н.е. Исус Христос посочил, че Йоан Кръстител е предсказаният „Илия“. (Матей 11:12–14; Марко 9:11–13) Неговото съвременно съответствие е изпратено „преди да дойде великият и вдъхващ страх ден на Йехова“.  В наше време Илия не е никой друг, а именно „верният и разумен роб“. (Матей 24:45) Този клас от помазани християни усърдно извършва работата по духовното възстановяване.

Поуки за нас:

3:10. Ако не даваме на Йехова най–доброто, на което сме способни, ние се лишаваме от неговата благословия.

3:14, 15. Поради лошия пример на свещениците, юдеите започнали да гледат на службата на Бога като на нещо маловажно. Онези, които заемат отговорни позиции в християнския сбор, трябва да бъдат за пример. (1 Петър 5:1–3)

3:16. Йехова внимателно следи поведението на хората, които се боят от него и са му верни. Той ги помни и ще ги запази, когато сложи край на злия свят на Сатана. Затова нека никога не отслабва нашата решимост да останем неопетнени пред Бога. (Йов 27:5)

4:1. В деня на равносметка пред Йехова както клончето, така и коренът имат същата участ — малките деца получават същата присъда, като техните родители. Само каква отговорност към своите малки деца имат родителите! Майките и бащите християни трябва усилено да се стремят да получат одобрението на Бога и да запазят добри отношения с него. (1 Коринтяни 7:14)

„Бой се от Бога“

Кой ще бъде спасен във „великия и вдъхващ страх ден на Йехова“? (Малахия 4:5, НС) „На вас, които се боите от името Ми — казва Йехова — ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата си; и ще излезете и се разиграете като телци из обора.“ (Малахия 4:2)

„Слънцето на правдата“, Исус Христос, изгрява над онези, които почтително се боят от Божието име; те се радват на одобрение от Йехова. (Йоан 8:12) За тях има „изцеление в крилата [му]“ — духовно изцеление сега и пълно физическо, умствено и емоционално изцеление в Божия нов свят. (Откровение 22:1, 2) Изпълнени с въодушевление и радост, те се държат „като телци“. Очаквайки тези благословии, нека вземем присърце подканата на Цар Соломон: „Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека.“ (Еклисиаст 12:13)

[Снимка на страница 26]

Пророк Малахия — пламенен и отдаден служител на Бога

[Снимка на страница 29]

Това, което поучаваме, трябва да бъде в съгласие с Библията

[Снимка на страница 29]

Служителите на Йехова проявяват уважение към брачния си съюз