Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Да развиваме качества, които ще ни помогнат да правим ученици

Да развиваме качества, които ще ни помогнат да правим ученици

 Да развиваме качества, които ще ни помогнат да правим ученици

„Идете и правете ученици сред всички народи.“ (МАТЕЙ 28:19)

1. Какви качества и умения трябвало да притежават някои от Божиите служители в миналото?

ПОНЯКОГА от служителите на Йехова се изисква да развиват определени умения или нагласа, които ще им помогнат да вършат неговата воля. Например, когато послушали заповедта на Бога да напуснат богатия град Ур, Авраам и Сара трябвало да развият качества и умения, необходими за живота в шатри. (Евреи 11:8, 9, 15) Исус Навиев се нуждаел от смелост, доверие в Йехова и познание върху Божия закон, за да може да въведе израилтяните в Обетованата земя. (Исус Навиев 1:7–9) Каквито и умения да притежавали Веселеил и Елиав, било необходимо Божият дух да ги развие по–пълно, за да могат да надзирават работата, свързана със строежа на скинията, и да участват в нея. (Изход 31:1–11)

2. Какви въпроси относно дейността по правенето на ученици ще разгледаме?

2 Векове по–късно Исус Христос дал на учениците си следната задача: „Идете и правете ученици сред всички народи, ... като ги учите да спазват всичко, което ви наредих.“ (Матей 28:19, 20) Никога до този момент хората не били получавали възможност да участват в такава забележителна дейност. Какви качества са ни необходими, за да правим ученици? Как можем да ги развиваме?

Дълбока любов към Бога

3. Каква възможност ни дава спазването на заповедта да правим ученици?

3 За да можем да заговаряме хората и да се опитваме да ги убедим да се покланят на истинския Бог, е важно да изпитваме дълбока любов към него. Израилтяните можели да покажат, че обичат Бога, като спазват заповедите му с цяло сърце, принасят приемливи жертви и го възхваляват с песни. (Второзаконие 10:12, 13; 30:19, 20; Псалм 21:13; 96:1, 2; 138:5) Ние също спазваме законите на Бога, но тъй като имаме задачата да правим ученици, показваме любовта си към Йехова и като говорим на другите за него и за неговите цели. Важно е да говорим с убеждение и да избираме  подходящите думи, когато показваме на другите какво мислим за дадената ни от Бога надежда. (1 Солунци 1:5; 1 Петър 3:15)

4. Защо Исус изпитвал наслада от това да учи другите за Йехова?

4 Исус много обичал Йехова и поради това изпитвал голяма наслада, когато говорел за неговите цели, за Царството и за истинското поклонение. (Лука 8:1; Йоан 4:23, 24, 31) Той дори казал: „Моята храна е да изпълнявам волята на онзи, който ме изпрати, и да извърша докрай работата, която той ми възложи.“ (Йоан 4:34) Следните думи на псалмиста се отнасят за Исус: „Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Прогласил съм правда в голямо събрание; ето, не съм въздържал устните си; Господи, Ти знаеш.“ (Псалм 40:8, 9; Евреи 10:7–10)

5, 6. От кое качество се нуждаем най–вече, за да правим ученици?

5 Любовта към Бога може да подбуди хората, които започват да учат истината от Библията, да говорят за Йехова и за Царството с такава пламенност, че да успеят да убедят и други да изследват Светото писание. (Йоан 1:41) Именно любовта към Бога е основното качество, което подбужда и нас да правим ученици. Затова нека поддържаме любовта си силна, като редовно четем Божието Слово и размишляваме върху него. (1 Тимотей 4:6, 15; Откровение 2:4)

6 Любовта към Йехова несъмнено помагала на Исус да учи пламенно другите. Но това не била единствената причина, поради която той бил резултатен възвестител на Царството. Какво друго допринесло за успеха, който Исус имал в правенето на ученици?

Любеща загриженост за хората

7, 8. Какви чувства изпитвал Исус към хората?

7 Исус бил загрижен за хората и проявявал искрен интерес към тях. Още в предчовешкото си съществуване, когато бил „майсторски работник“ на Бога, той обичал хората и намирал наслада в нещата, свързани с тях. (Притчи 8:30, 31) Когато бил на земята, Исус проявявал съчувствие към другите и освежавал онези, които идвали при него. (Матей 11:28–30) Исус отразявал любовта и съчувствието, които изпитва самият Йехова, и това подбуждало хората да се покланят на единствения истински Бог. Всякакви хора слушали Исус, защото той бил загрижен за тях и се интересувал от техните обстоятелства. (Лука 7:36–50; 18:15–17; 19:1–10)

8 Когато един човек попитал какво трябва да прави, за да получи вечен живот, Исус ‘го погледнал и изпитал обич към него’. (Марко 10:17–21) Относно чувствата, които изпитвал Исус към трима свои ученици във Витания, в Библията четем: „Исус обичаше Марта, сестра ѝ и Лазар.“ (Йоан 11:1, 5) Той бил толкова загрижен за хората, че дори се отказал от почивката си, за да ги учи. (Марко 6:30–34) Поради своята искрена и любеща загриженост Исус имал по–голям успех от когото и да било в привличането на хора към истинското поклонение.

9. Каква нагласа имал Павел към онези, на които помагал да станат ученици на Христос?

9 Апостол Павел също проявявал искрена загриженост към хората, на които проповядвал. Например той казал на християните в Солун: „Като изпитвахме нежна привързаност към вас, ни беше приятно да ви предадем не само Божията добра новина, но и своите души, защото ви обикнахме.“ Благодарение на усилията, които Павел положил с любов, някои личности в Солун ‘се обърнали от идолите си, за да робуват на живия Бог’. (1 Солунци 1:9; 2:8) Ако като Исус и Павел сме искрено загрижени за другите, ние също ще можем да изпитаме радостта от това да видим как добрата новина докосва сърцата на онези, които са „склонни да приемат истината, водеща към вечен живот“. (Деяния 13:48)

Самопожертвувателен дух

10, 11. Защо за да правим ученици ни е необходим самопожертвувателен дух?

10 Християните, които имат успех в правенето на ученици, проявяват самопожертвувателен дух. За тях придобиването на богатство не е най–важното. Исус казал на учениците си: „Колко трудно ще бъде за онези, които имат пари, да влязат в Божието  царство!“ Тези думи учудили учениците, но Исус добавил: „Деца, колко трудно ще бъде влизането в Божието царство! По–лесно ще е за камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в Божието царство.“ (Марко 10:23–25) Исус съветвал последователите си да водят прост живот, за да могат да се съсредоточат върху правенето на ученици. (Матей 6:22–24, 33) Защо самопожертвувателният дух е важен за тази дейност?

11 За да учим другите на всички неща, които Исус заповядал, е необходимо да полагаме много усилия. Например, за да помогнем на един човек, който се интересува от истината, да стане ученик на Исус, ние се стремим да водим с него библейско изучаване всяка седмица. Освен това някои вестители на Царството сменят работата си и работят на непълен работен ден, за да имат повече възможности да търсят хора с честни сърца. Също така хиляди християни научават друг език, за да могат да проповядват на дадена етническа група в техния район, а някои вестители се преместват в друг район или в чужда страна, за да участват по–пълно в жетвата. (Матей 9:37, 38) Подобни действия изискват човек да има самопожертвувателен дух. Но за да имаме успех в правенето на ученици, са необходими и други качества.

Да бъдем търпеливи, без да пропиляваме времето

12, 13. Защо търпението е толкова важно, когато правим ученици?

12 Друго качество, което ще ни помогне да правим ученици, е търпението. Макар че имаме неотложната задача да носим на другите едно важно послание, за да правим ученици, често е необходимо много време и търпение. (1 Коринтяни 7:29) Исус проявил това качество спрямо природения си брат Яков, който явно бил добре запознат с проповедната дейност на Исус, но известно време нещо го възпирало от това да стане негов ученик. (Йоан 7:5) За краткото време от смъртта на Исус до Петдесетница през 33 г. обаче, Яков очевидно станал ученик на Исус, защото Библията показва, че вероятно той се събрал с майка си, братята си и апостолите, за да се молят. (Деяния 1:13, 14) Яков напредвал добре в духовно отношение и по–късно имал големи отговорности в християнския сбор. (Деяния 15:13; 1 Коринтяни 15:7)

13 Християните са като земеделци. Често онова, което „отглеждат“, „расте“ бавно. Например необходимо е време, за да могат хората, които посещаваме, да започнат да разбират Божието Слово, да развият любов към Йехова и нагласа, подобна на тази на Христос. Затова е важно да проявяваме търпение. Яков писал: „Бъдете търпеливи, братя, до присъствието на Господаря. Ето, земеделецът търпеливо чака скъпоценния плод на земята, докато не дойдат и ранният, и късният дъжд. Вие също бъдете търпеливи, укрепете сърцата си, защото присъствието на Господаря е наближило.“ (Яков 5:7, 8) Яков насърчил събратята си по вяра да ‘бъдат търпеливи до присъствието на Господаря’. Исус търпеливо обяснявал на учениците си онова, което те не разбирали, или им давал някаква словесна илюстрация. (Матей 13:10–23; Лука 19:11; 21:7; Деяния 1:6–8) Днес живеем в присъствието на Исус и също трябва да бъдем търпеливи, когато правим ученици. Хората, които  стават последователи на Исус в наши дни, се нуждаят от това някой да ги обучава търпеливо. (Йоан 14:9)

14. Макар че проявяваме търпение, как можем да използваме времето си мъдро, когато правим ученици?

14 Но дори ако проявяваме търпение, словото няма да дава плод в повечето хора, с които започваме да изучаваме Библията. (Матей 13:18–23) След като сме направили каквото можем, за да помогнем на такива хора, ще бъде разумно да спрем да отделяме време за тях, като вместо това търсим онези, за които е по–вероятно, че ще ценят истината от Библията. (Еклисиаст 3:1, 6) Разбира се, дори хората, които ценят истината, ще имат нужда от допълнителна помощ, за да променят начина си на мислене, нагласата си и възгледа си относно по–важните неща в живота. Затова ние проявяваме търпение, точно както Исус бил търпелив с учениците си, когато се нуждаели от повече време, за да развият правилната нагласа. (Марко 9:33–37; 10:35–45)

Да се учим да поучаваме умело

15, 16. Защо простият начин на поучаване и добрата подготовка са важни, когато правим ученици?

15 Любовта към Бога, загрижеността за хората, самопожертвувателният дух и търпението са много важни качества, за да имаме успех в правенето на ученици. Освен тях е важно да развиваме и умението да поучаваме, за да можем да обясняваме нещата по ясен и прост начин. Много от поученията на великия учител Исус Христос били въздействащи именно поради това, че били представени по прост начин. Вероятно си спомняш някои от изказванията на Исус, като например: „Събирайте за себе си съкровища на небесата.“ „Не давайте на кучетата онова, което е свято.“ „Мъдростта доказва, че е праведна чрез делата си.“ „Плащайте на императора онова, което е на императора, а на Бога — онова, което е на Бога.“ (Матей 6:20; 7:6; 11:19; 22:21) Разбира се, не всички изказвания на Исус били кратки. Той поучавал с яснота и обяснявал нещата, когато това било подходящо. Как можем да подражаваме на Исус в начина, по който поучаваме?

16 Ключът към ясното и просто поучаване е старателната подготовка. Вестителят, който не е добре подготвен, обикновено говори прекалено много. Важните мисли може да не се откроят поради неговото многословие, тъй като той казва всичко, което знае по дадена тема. Вестителят, който е добре подготвен обаче, мисли за човека, размишлява върху темата и представя по ясен начин само онова, което е необходимо. (Притчи 15:28; 1 Коринтяни 2:1, 2) Той взема предвид какво вече знае ученикът и на кои мисли трябва да се наблегне по време на изучаването. Вестителят може да знае различни интересни подробности по темата, но ще поучава ясно само ако пресява ненужната информация.

17. Как можем да помогнем на хората да разсъждават върху Божието Слово?

17 Вместо просто да предава факти на хората, Исус им помагал да разсъждават. При един случай, той казал: „Как мислиш, Симоне, от кого земните царе получават налози или данъци? От синовете си или от чуждите хора?“ (Матей 17:25) Може би толкова ни харесва да обясняваме какво казва Библията, че е необходимо да проявим самоконтрол, за да оставим човека, с когото изучаваме, да изрази мнението си или да обясни даден въпрос, който обсъждаме по време на изучаването. Ясно е, че няма да затрупваме хората с въпроси. Вместо това  тактично, с подходящи словесни илюстрации и добре обмислени въпроси ще им помагаме да разбират мислите от Божието Слово, представени в нашата литература.

18. Как можем да се учим да ‘поучаваме умело’?

18 В Библията сме насърчени да се учим да ‘поучаваме умело’. (2 Тимотей 4:2; Тит 1:9) Това не означава просто да помагаме на някого да запаметява факти. Трябва да се стараем да помагаме на човека, с когото изучаваме, да разбира разликата между истината и лъжата, доброто и злото, между онова, което е разумно, и онова, което е неразумно. Като правим това и се стремим да помагаме на човека да развива в сърцето си любов към Йехова, той може да разбере защо трябва да му бъде послушен.

Проявявай пламенност в правенето на ученици

19. В какъв смисъл всички християни имат дял в правенето на ученици?

19 Основната дейност на християнския сбор е правенето на ученици. Когато някой човек стане ученик на Исус, този Свидетел на Йехова, който го е намерил и му е помогнал да разбере какво учи Библията, не е единственият, който има причина за радост. Когато един спасителен екип търси дете, което се е загубило, може само един член на екипа да го намери, но после всички, които са го търсили, се радват, когато то е отново при родителите си. (Лука 15:6, 7) По същия начин всички християни участват заедно в правенето на ученици и търсят хората, които се интересуват от истината. Когато някой започне да посещава събранията в Залата на Царството, всеки член на този сбор му помага да изгради признателност за истинското поклонение. (1 Коринтяни 14:24, 25) Затова всички християни се радват, когато всяка година към нас се присъединяват хиляди нови ученици.

20. Какво трябва да правиш, ако искаш да учиш другите на истината от Библията?

20 Има много верни християни, които изпитват огромно желание да помогнат на някого да научи за Йехова и за истинското поклонение. Въпреки че полагат много усилия, може би не успяват в това. Ако и ти се чувстваш така, тогава укрепвай любовта си към Йехова, бъди загрижен за хората, проявявай дух на самопожертвувателност, бъди търпелив и се стреми да подобряваш уменията си да поучаваш. Преди всичко се моли на Йехова относно желанието си да учиш другите на истината. (Еклисиаст 11:1) Бъди сигурен, че всички усилия, които полагаш в службата на Йехова, допринасят за успеха в правенето на ученици — дейност, която прославя Бога.

Можеш ли да обясниш?

• Защо правенето на ученици ни дава възможност да проявим любовта си към Бога?

• Какви качества са необходими, за да правим ученици?

• Какво се включва в умелото поучаване?

[Въпроси]

[Снимка на страница 21]

Като правят ученици, християните проявяват дълбоката си любов към Бога

[Снимка на страница 23]

Защо е важно да се интересуваме от другите, когато правим ученици?

[Снимка на страница 24]

Кои са някои от качествата, необходими, за да правим ученици?

[Снимка на страница 25]

Всички християни се радват, когато нови хора стават ученици на Христос