Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Мъжът и жената — достойна роля за всеки от тях

Мъжът и жената — достойна роля за всеки от тях

 Мъжът и жената — достойна роля за всеки от тях

ЙЕХОВА БОГ създал първо Адам, после Ева. Преди да бъде създадена Ева, Адам събирал опит в живота. През това време Йехова му дал определени напътствия. (Битие 2:15–20) Служейки като говорител на Бога, Адам трябвало да предаде тези напътствия на жена си. Следователно е логично, че той щял да поеме ръководството по всички въпроси, свързани с поклонението на Бога.

Подобна уредба съществува в християнския сбор и ще ни бъде от полза да я разгледаме. Апостол Павел писал: „Не позволявам жена ... да упражнява власт над мъжа, а да мълчи. Защото Адам беше създаден пръв, а Ева след това.“ (1 Тимотей 2:12, 13) Тези думи не означават, че жената не бива да казва абсолютно нищо по време на християнските събрания. Тя трябва да мълчи в смисъл, че не бива да спори с мъжа. Не бива да подценява неговата позиция или да се стреми да поучава сбора. Именно мъжете имат задачата да наставляват и поучават сбора, докато жените допринасят много за християнските събрания, като участват в тях по различни начини.

За да ни помогне да разберем съответната роля на мъжете и на жените в Божията уредба, апостол Павел писал: „Не мъжът е от жената, а жената от мъжа. ... Освен това сред учениците на Господаря е така, че нито жената съществува без мъжа, нито мъжът — без жената [нито единият не е независим от другия]. Защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената, но всичко е от Бога.“ (1 Коринтяни 11:8–12)

Жените се радват на хубави привилегии

По време на Закона, който Бог дал на израилтяните, жените имали много привилегии и можели да проявяват инициатива. Например в Притчи 31:10–31 се говори за „добродетелната жена“, която купува хубави платове и прави чудесни дрехи за семейството си. „Тя тъче ленено платно и го продава.“ (13, 21–24 стих) „Като търговските кораби“ тази умела жена намира отбрани храни, дори ако трябва да ги получи отдалече. (14 стих) „Разглежда нива и я купува“ и „сади лозе“. (16 стих) Тъй като „търгуването ѝ е полезно“, работата ѝ носи печалба. (18 стих) Освен че „добре внимава в управлението на дома си“, тази трудолюбива жена, която се бои от Йехова, безкористно помага и на другите. (20, 27 стих) Нищо чудно, че е хвалена! (31 стих)

Законите, които Йехова дал чрез Моисей, давали на жената изобилие от възможности да израства духовно. Например в Исус Навиев 8:35 четем: „От всичко, що заповяда Моисей, нямаше дума, която Исус не прочете пред всичките събрани израилтяни, с жените, децата и чужденците, които се събираха между тях.“ Относно  свещеника Ездра в Библията се казва: „На първия ден от седмия месец [той] донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които, слушайки, можеха да разбират. И на площада, който бе пред портата на водата, той чете от него, от зори до пладне, пред мъжете и жените и ония, които можеха да разбират; и вниманието на всичките люде беше в книгата на закона.“ (Неемия 8:2, 3) Така жените извличали полза, когато бил четен Законът. Освен това те чествали и религиозните празници. (Второзаконие 12:12, 18; 16:11, 14) И което е най–важно, жените в древния Израил можели да имат лични взаимоотношения с Йехова Бог и да му се молят самостоятелно. (1 Царе 1:10)

През първи век боящите се от Бога жени имали привилегията да се грижат за нуждите на Исус. (Лука 8:1–3) По време на една вечеря във Витания една жена изляла благоуханно масло върху главата и краката му. (Матей 26:6–13; Йоан 12:1–7) И сред онези, на които Исус се явил след възкресението си, имало жени. (Матей 28:1–10; Йоан 20:1–18) След като той се възнесъл на небето, в групата от 120 ученици, които се събрали заедно, били и ‘няколко жени, както и Мария, майката на Исус’. (Деяния 1:3–15) Много от тези жени, или даже всички те, несъмнено били в горната стая в Йерусалим в деня на Петдесетница през 33 г., когато бил изпратен светият дух и учениците на Исус по чудодеен начин започнали да говорят на различни езици. (Деяния 2:1–12)

Сред онези, които изпитали изпълнението на пророчеството в Йоил 2:28, 29, имало и мъже, и жени. В деня на Петдесетница апостол Петър цитирал тези думи на Бога: „Ще излея от своя дух върху всякакви хора и вашите синове и дъщери ще пророкуват, ... да, през онези дни ще излея от духа си и върху моите роби и робини.“ (Деяния 2:13–18) Известно време след Петдесетница през 33 г. християнките получавали различни дарби на духа. Те говорели чужди езици и пророкували, което не означава непременно, че правели предсказания, но говорели за истините от Писанието.

В своето писмо до християните в Рим апостол Павел говори сърдечно за „Фива, нашата сестра“ и я препоръчва. Той споменава и Трифена и Трифоса, които нарича „жени, работещи усърдно в делото на  Господаря“. (Римляни 16:1, 2, 12) Въпреки че не заемали отговорни позиции в християнския сбор, тези и много други жени имали благословията да бъдат избрани от Бога да се присъединят към неговия син, Исус Христос, в небесното Царство. (Римляни 8:16, 17; Галатяни 3:28, 29)

Само каква голяма привилегия имат угодните на Бога жени днес! „Сам Йехова дава словата; жените, известяващи добрата новина, са голямо войнство“ — се казва в Псалм 68:11, НС. Такива жени заслужават похвала. Например умелият им начин на поучаване по време на домашните библейски изучавания кара мнозина да приемат истинните учения, които са угодни на Бога. Семейните християнки, които помагат на децата си да станат вярващи и подкрепят съпрузите си, които имат много задачи в сбора, също заслужават похвала. (Притчи 31:10–12, 28) Неженените християнки също имат достойно място в Божията уредба, а мъжете християни са наставлявани ‘да убеждават по–възрастните жени като свои майки, по–младите жени — като свои сестри, в пълно целомъдрие’. (1 Тимотей 5:1, 2)

Различните отговорности на мъжа

Мъжът християнин има определена от Бога роля и от него се очаква да я изпълнява. Павел казал: „Искам да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог.“ (1 Коринтяни 11:3) Мъжът също има глава и това е Христос. Да, той носи отговорност пред него и в крайна сметка пред Бога. А Бог очаква мъжът да упражнява главенството си по любещ начин. (Ефесяни 5:25) Това е така още от създаването на първите хора.

Библията показва, че Бог дал на мъжа отговорности в съгласие с неговата позиция на главенство. Например той казал на Ной да построи ковчег, за да запази живота по време на Потопа. (Битие 6:9 — 7:24) Авраам получил обещанието, че чрез неговото „семе“ (НС) всички племена и народи на земята ще бъдат благословени. Главната част на това „семе“ е Христос Исус. (Битие 12:3; 22:18; Галатяни 3:8–16) На Моисей Бог възложил да изведе израилтяните от Египет. (Изход 3:9, 10, 12, 18) Именно чрез него Той дал кодекса от закони, известен като договора на Закона, или Моисеевия закон. (Изход 24:1–18) Освен това всички писатели на Библията без изключение били мъже.

Като Глава на християнския сбор, Исус ‘дал дарове във вид на човеци’. (Ефесяни 1:22; 4:7–13) Когато посочва какви са изискванията за надзорниците, Павел говори за мъжете. (1 Тимотей 3:1–7; Тит 1:5–9) Затова в сборовете на Свидетелите на Йехова мъже служат като надзорници, или старейшини, и като помощник–служители. (Филипяни 1:1, 2; 1 Тимотей 3:8–10, 12) Само мъжете могат да служат като пастири в християнския сбор. (1 Петър 5:1–4) Но както вече отбелязахме, жените имат чудесни привилегии от Бога.

Щастливи, като изпълняват ролята си

Като изпълняват своята дадена от Бога роля, и мъжете, и жените изпитват радост. Когато подражават на примера на Христос и неговия сбор, браковете им са щастливи. Павел писал: „Мъже, обичайте своите жени, както и Христос обичаше сбора и предаде себе си за него ... Нека всеки един от вас обича жена си както себе си.“ (Ефесяни 5:25–33) Следователно от мъжете се изисква да упражняват главенството си не по себелюбив начин, но любещо. Сборът на Христос не се състои от съвършени хора. Въпреки това Исус го обича и се грижи за него. Подобно и християнският съпруг обича жена си и се грижи за нея.

Християнската съпруга „трябва да изпитва дълбоко уважение към своя мъж“. (Ефесяни 5:33) В това отношение тя може да взема пример от сбора. В Ефесяни 5:21–24 се казва: „Подчинявайте се един  на друг в страх от Христос. Нека жените се подчиняват на мъжете си както на Господаря, защото мъжът е глава на своята жена, както и Христос е глава на сбора, като е спасител на това тяло. Да, както сборът се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват на мъжете си във всичко.“ Макар че за съпругата понякога може да е трудно да се подчини на мъжа си, така „подобава сред учениците на Господаря“. (Колосяни 3:18) За да ѝ бъде по–лесно, съпругата трябва да помни, че това е угодно на господаря Исус Христос.

Дори ако мъжът ѝ не е вярващ, християнската съпруга трябва да се подчинява на неговото главенство. Апостол Петър казва: „Вие, жени, подчинявайте се на своите мъже, за да може онези, които не са послушни на словото, да бъдат спечелени без думи, чрез вашите постъпки, като наблюдават добродетелното ви поведение, придружено от дълбоко уважение.“ (1 Петър 3:1, 2) Сара, която уважавала своя съпруг Авраам, имала привилегията да роди Исаак и да стане предшественичка на Исус Христос. (Евреи 11:11, 12; 1 Петър 3:5, 6) Съпругите, които се държат като Сара, несъмнено ще бъдат възнаградени от Бога.

Когато мъжът и жената изпълняват своята дадена от Бога роля, резултатът е мир и единство. Това им носи удовлетворение и щастие. Следването на библейските изисквания придава на всеки от тях достойнството, свързано със специалното им място в Божията уредба.

[Блок на страница 7]

Какво мислят те за дадената им от Бога роля

Сюзън казва: „Мъжът ми упражнява главенството си любещо и внимателно. Обикновено обсъждаме заедно нещата, а когато той реши какво трябва или не трябва да бъде направено, зная, че е за наше добро. Уредбата на Йехова за християнските съпруги наистина ме прави щастлива и укрепва брака ни. Имаме близки взаимоотношения и заедно полагаме усилия да постигаме духовните си цели.“

Една жена на име Минди споделя: „Ролята, която Йехова е дал на своите служителки, е доказателство за любовта му към нас. Смятам, че като отдавам на мъжа си почит и уважение и като го подкрепям в задачите му в сбора, това е моят начин да проявя признателността си към Йехова за тази уредба.“

[Снимка на страница 5]

В съгласие с позицията на главенство на мъжа, Бог възложил различни отговорности на Ной, на Авраам и на Моисей

[Снимка на страница 7]

„Жените, известяващи добрата новина, са голямо войнство“