Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

 Въпроси на читатели

За какво подпечатване става въпрос в Откровение 7:3?

В Откровение 7:1–3 се казва: „Видях четирима ангели да стоят върху четирите края на земята и да държат здраво четирите земни вятъра, така че никакъв вятър да не може да духа върху земята, морето или дърветата. И видях друг ангел да се издига от изток и той носеше печата на живия Бог, и извика със силен глас към четиримата ангели, на които беше позволено да погубят земята и морето, казвайки: ‘Не погубвайте земята, морето или дърветата, докато не сложим печат върху челата на робите на нашия Бог.’“

Резултатът от пускането на ‘четирите вятъра’ ще бъде „голямото бедствие“, унищожението на фалшивата религия и останалата част на този порочен свят. (Откровение 7:14) „Робите на нашия Бог“ са помазаните братя на Христос на земята. (1 Петър 2:9, 16) Следователно това пророчество показва, че когато започне „голямото бедствие“, подпечатването на Христовите братя ще бъде приключило. Но други библейски стихове показват, че има и едно по–ранно подпечатване на помазаните. Затова понякога говорим за първоначално и за окончателно слагане на печат. Каква е разликата между тези два случая?

Нека да разгледаме какво означава изразът „да получа печат“. В древни времена печатът представлявал приспособление, с помощта на което се слагал восъчен или глинен отпечатък върху даден документ. Думата „печат“ може да се отнася и за самия отпечатък, или знак. По онова време било прието такъв печат да се слага върху документи или други предмети, за да се знае, че са истински или че са нечия собственост. (3 Царе 21:8; Йов 14:17)

 Павел сравнил светия дух с печат, като казал: „Онзи, който потвърждава, че вие и ние принадлежим на Христос, и онзи, който ни помаза, е Бог. Той е сложил печата си върху нас и е дал духа в нашите сърца като залог за нещата, които ще дойдат.“ (2 Коринтяни 1:21, 22) Следователно Йехова помазва тези християни със своя свети дух, за да покаже, че са негово притежание.

Но в подпечатването на помазаните има два етапа. Първоначалното подпечатване се различава от окончателното (1) по целта си и (2) по време. Първоначалното подпечатване служи за избирането на нов член на групата от помазани християни. Окончателното подпечатване служи за потвърждение на това, че този избран и подпечатан човек е проявил пълна лоялност. Едва тогава помазаният получава окончателен печат ‘върху челото си’, показващ, че той е изпитан и верен ‘роб на нашия Бог’. Слагането на печат, споменато в Откровение, 7 глава, се отнася именно за този окончателен етап от подпечатването. (Откровение 7:3)

Относно времето на първоначалното подпечатване апостол Павел писал следното на помазаните християни: „И вие се надявахте на него, след като чухте словото на истината, добрата новина за своето спасение. Също така чрез него, след като повярвахте, бяхте белязани с печата на обещания свети дух.“ (Ефесяни 1:13, 14) Библията показва, че в много случаи християните през първи век наистина били подпечатани скоро след като чули добрата новина и повярвали в Христос. (Деяния 8:15–17; 10:44) Това белязване с печат означавало, че Бог ги одобрява. Но то не било израз на окончателното одобрение на Бога. Защо можем да кажем така?

Павел казал, че помазаните християни са ‘белязани с печат за деня, когато ще бъдат освободени’. (Ефесяни 4:30) Това означава, че след първоначалното подпечатване трябва да мине време, обикновено много години. Помазаните трябва да останат верни от деня на своето подпечатване със светия дух до ‘деня на своето освобождение’ от физическите си тела, тоест до деня на смъртта си. (Римляни 8:23; Филипяни 1:23; 2 Петър 1:10) Затова чак в края на живота си Павел могъл да каже: „Пробягах разстоянието до финала, опазих вярата. Отсега нататък за мене се пази победният венец на праведността.“ (2 Тимотей 4:6–8) Освен това Исус казал на един сбор от помазани християни: „Покажи, че си верен до смърт, и ще ти дам наградата [короната — бел. под линия] на живота.“ (Откровение 2:10; 17:14)

Думата „корона“ е допълнително доказателство за това, че между първоначалното и окончателното подпечатване минава известно време. Защо? В древни времена имало обичай да се дава корона на победителя в състезанията по надбягване. За да я спечели, той трябвало не просто да участва в състезанието, а да пробяга цялото разстояние до финала. По подобен начин помазаните християни ще получат като корона, или награда, безсмъртен живот в небето само ако устоят до края на живота си — от първоначалното до окончателното подпечатване. (Матей 10:22; Яков 1:12)

Кога остатъкът от помазани християни, които са били първоначално белязани с печат, ще бъдат подпечатани окончателно? Всички, които живеят все още на земята, ще получат печат ‘върху челата си’, преди да започне „голямото бедствие“. Когато бъдат пуснати четирите вятъра, носещи това бедствие, всички членове на духовния Израил вече ще са подпечатани окончателно, макар че някои от тях все още ще живеят на земята в плът и ще трябва да завършат земния си път.