Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

  Гледната точка на Библията

Подходящо ли е да се молим на светци?

Подходящо ли е да се молим на светци?

Мари и Тереза смятали, че са „добри католички“. И двете вярвали в светци. Мари вярвала, че може да се обръща към тях за помощ. А Тереза редовно се молела на светеца покровител на селото ѝ. Тя се молела и на „светицата“, чието име носела.

ПОДОБНО на Мари и Тереза милиони хора по света се молят на своите светци за благословия. Според „Нова католическа енциклопедия“ „светците се застъпват за хората“ и „е ‘подходящо и от полза’ да се обръщаме към тях, за да получим ... благословии от Бога“.

Какъв обаче е възгледът на Бога по този въпрос? Дали той одобрява, когато се молим на светци да се застъпват за нас? Обърни внимание какво казва Библията.

Трябва ли да се молим на светци?

В Библията никъде не се казва, че някой верен служител на Бога се е молил на светец. В „Нова католическа енциклопедия“ се посочва, че едва „през трети век ясно била осъзната ползата светците да се застъпват за хората“. Това станало почти 200 години след смъртта на Христос. Следователно учението не произлязло от Исус и от боговдъхновените библейски писатели, които записали събитията от неговата служба. Защо Исус и първите християни не поучавали подобно нещо?

Библията ни учи, че трябва да се молим само на Бога, като се обръщаме към него в името на Исус Христос. Исус казал: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 14:6) Тези ясни напътствия са в съгласие с думите на Исус, записани в Матей 6:9–13. Докато обсъждал темата за молитвата, той казал на последователите си: „Затова се молете така: ‘Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име.’“ (Матей 6:9) Ясно е, че трябва да отправяме молитвите си единствено към небесния си   Баща. Тази истина се основава на важен библейски принцип.

Молитвата е част от поклонението

Според „Световна енциклопедия“, „когато се моли, човек отправя почтителни думи към Бога, богове, богини или други обекти на поклонение. ... Молитвата е важна част от поклонението в почти всички религии по света.“ (Курсивът наш.) Запитай се: „Уместно ли е да коленичим за молитва пред някого другиго освен пред нашия Създател и Дарител на живота?“ (Псалм 36:9) Исус казал: „Истинските поклонници ще се покланят на Бащата с дух и истина, понеже такива поклонници търси Бащата.“ (Йоан 4:23) В Библията е записано също, че нашият Създател изисква от нас „пълна преданост“. (Второзаконие 4:24; 6:15)

Разгледай случилото се с апостол Йоан. След като чрез един ангел получил забележителните видения, записани в библейската книга Откровение, изпълненият със страхопочитание апостол ‘паднал в краката на ангела, за да му се поклони’. Как постъпил ангелът? Той казал: „Внимавай! Недей да правиш това! Аз съм само роб като тебе и твоите братя ... Поклони се на Бога!“ (Откровение 22:8, 9) За пореден път в Библията се подчертава, че трябва да се покланяме само на Йехова Бог.

В съгласие с казаното дотук единствено Бог е наречен „онзи, който слуша молитви“. (Псалм 65:2) Освен това, тъй като е Всемогъщ, само той притежава властта, познанието и силата да отговаря на молитвите, които одобрява. (Йов 33:4) Дори Исус Христос признал, че има ограничения. (Матей 20:23; 24:36) Все пак той получил голяма власт, включително отговорността да служи като посредник между Бога и хората.

Посредник, който ни разбира

Библията казва за Исус: „Той може да даде пълно спасение на онези, които се обръщат към Бога чрез него, защото живее вечно и може да се застъпва за тях.“ (Евреи 7:25) С други думи Исус служи като посредник в полза на онези, които „се обръщат към Бога чрез него“. Това не означава, че трябва да се молим на Исус, който ще предаде молитвата ни на Бога. По–скоро означава, че трябва да се молим на Бога в името на Исус, признавайки властта на Божия Син. Защо можем да кажем, че Исус е съвършеният посредник?

От една страна Исус живял като човек, което му позволява да разбира по–пълно страданията на другите. (Йоан 11:32–35) Освен това той показал, че обича хората, като лекувал болните, възкресявал мъртвите и осигурявал духовна подкрепа на всички, които отивали при него. (Матей 15:29, 30; Лука 9:11–17) Той дори прощавал грехове. (Лука 5:24) Това ни вдъхва увереност, че ако съгрешим, „имаме помощник, който е с Бащата — Исус Христос, праведният“. (1 Йоан 2:1)

Трябва да се стремим да подражаваме на любовта и състраданието, които проявявал Исус. Вярно е, че не сме упълномощени да служим като посредници, но можем да се молим за другите. Всъщност любовта трябва да ни подбужда да правим това. Яков писал: „Молете [се] един за друг ... Усърдната молитва на праведния действа с голяма сила.“ (Яков 5:16)

Мари и Тереза разбрали тези скъпоценни истини, като лично изследвали Библията. Свидетелите на Йехова те канят да направиш същото. Както казал Исус, „онези, които се покланят [на Бога], трябва да му се покланят с дух и истина“. (Йоан 4:24)