Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Защо някои хора говорят против Свидетелите на Йехова?

Много хора просто не знаят истината относно вярванията на Свидетелите на Йехова. Други може би не харесват тяхната проповедна дейност. Факт е обаче, че Свидетелите вършат тази дейност поради любовта си към ближните, като знаят, че „всеки, който призове името на Йехова, ще бъде спасен“. (Римляни 10:13)

Дали Свидетелите на Йехова са християни, или са секта?

Свидетелите на Йехова са християни, тъй като основават ученията си на Библията. Но те не са протестанти или католици, нито са членове на православната църква, понеже някои от ученията на тези религии не са библейски. Например Библията не учи, че Бог — самото олицетворение на любовта — измъчва вечно хората в огнен ад. Тя не учи също, че хората имат безсмъртна душа. (Езекиил 18:4; Римляни 6:23) *

Освен това Свидетелите на Йехова са християни, тъй като подражават на Христос в ежедневието си. Например Христос и първите християни не се месели в политиката. Вместо това те проповядвали за Божието Царство. (Лука 4:43; Йоан 15:19; 17:14) Следвайки техния пример, Свидетелите на Йехова не участват в политиката и обикновено разговарят с хората лично, като разсъждават с тях и използват убедителни доводи. (Деяния 19:8)

Секта е група хора, които се противопоставят на дадена религиозна общност или се отделят, за да образуват нова религия. Свидетелите на Йехова не са се отделили от която и да било църква. Затова те не са секта.

Какво се прави на събранията на Свидетелите?

На техните събрания, които всеки може да посети, най–вече се изучава Библията и често слушателите могат да участват в обсъждането. Едно от тези седмични събрания — Теократичното училище за проповедна служба — помага на членовете на сбора да развиват умения за поучаване, четене и изследване. Друго тяхно събрание представлява 30–минутна библейска лекция на определена тема, която може да бъде от особен интерес за онези, които не са Свидетели. Обикновено лекцията е последвана от изучаване на Библията с помощта на списание „Стражева кула“. Събранията започват и завършват с песен и молитва, като не се събират пари, нито се подава поднос за волни пожертвувания. (2 Коринтяни 8:12)

По какъв начин се финансира дейността на Свидетелите на Йехова?

Тяхната дейност се финансира чрез доброволни дарения. Свидетелите не вземат такса за извършването на покръствания, сватби, погребения или други религиозни служби. Те не събират и десятък. Всеки, който желае, може да направи дарение, като го пусне в разположените на подходящо място кутии за дарения в Залата на Царството. Свидетелите на Йехова произвеждат сами библейската литература, която използват, и така намаляват разходите, а повечето от техните скромни Зали на Царството и сгради на клоновете биват построявани от доброволци.

Дали Свидетелите на Йехова приемат медицинско лечение?

Да. Всъщност те търсят най–добрите възможни грижи за себе си и за своите близки. Освен това много Свидетели работят в областта на медицината като медицински сестри, медицински работници, лекари и хирурзи. Свидетелите на Йехова обаче отказват кръвопреливане. Библията казва: „Да се въздържате от ... кръв.“ (Деяния 15:28, 29) Интересно е да се отбележи, че все повече лекари гледат на медицинските грижи без използване на кръв като на „златен стандарт“, тъй като посредством тези методи биват избягвани множеството рискове, свързани с употребата на кръвни продукти.

^ абз. 5 Библейският възглед по тези и по много други важни въпроси може да бъде намерен в книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.