Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

7 УЧЕБНА СТАТИЯ

Извличай по-голяма полза от четенето си на Библията

Извличай по-голяма полза от четенето си на Библията

„Какво пише в Закона? Какво четеш там?“ (ЛУКА 10:26)

ПЕСЕН 97 Словото на Бога означава живот

РЕЗЮМЕ a

1. Какво показва, че Писанието било важно за Исус?

 ПРЕДСТАВИ СИ какво било да слушаш как Исус поучава. Само колко често той цитирал свещените писания по памет! Всъщност първите му записани думи след покръстването b му и някои от последните му думи преди смъртта му съдържали цитат от Писанието. (Втор. 8:3; Пс. 31:5; Лука 4:4; 23:46) Освен това през трите години и половина между тези две събития Исус често четял от Писанието пред всички, цитирал го и го обяснявал. (Мат. 5:17, 18, 21, 22, 27, 28; Лука 4:16-20)

През целия си живот Исус показвал, че обича Писанието, и то влияело на действията му (Виж 2 абзац)

2. Как Исус се запознал добре с Писанието, докато растял? (Виж илюстрацията на корицата.)

2 Години преди да започне службата си, Исус често четял и слушал Божието Слово. У дома той несъмнено чувал Мария и Йосиф да цитират от Писанието в ежедневните си разговори. c (Втор. 6:6, 7) Можем да сме сигурни, че Исус ходел със семейството си в синагогата всяка събота. (Лука 4:16) Там той несъмнено слушал внимателно четенето на свещените писания. След време се научил сам да ги чете. Така не само се запознал добре с тях, но и ги обикнал и те влияели на действията му. Например спомни си какво станало в храма, когато Исус бил само на 12 години. Учителите, които били вещи в Моисеевия закон, „се удивлявали на неговото разбиране и на отговорите му“. (Лука 2:46, 47, 52)

3. Какво ще разгледаме в тази статия?

3 Ние също можем да опознаем и обикнем Божието Слово, като го четем редовно. Как обаче да извличаме най-голяма полза от прочетеното? Можем да научим нещо от думите на Исус към някои хора, които познавали Закона, като например книжниците, фарисеите и садукеите. Тези религиозни водачи чели често Писанието, но не извличали полза от прочетеното. Исус подчертал три неща, които те не правели. Думите му ще ни помогнат да се подобряваме в следните отношения: 1) да разбираме онова, което четем, 2) да намираме духовни съкровища и 3) да позволяваме на Божието Слово да ни оформя.

ДА РАЗБИРАМЕ ПРОЧЕТЕНОТО

4. Какво научаваме от Лука 10:25-29 за четенето на Божието Слово?

4 Искаме да разбираме какво означава това, което четем в Божието Слово. В противен случай няма да извличаме пълна полза. Да помислим например за разговора на Исус с „един човек, който познавал Закона“. (Прочети Лука 10:25-29.) Когато мъжът попитал какво трябва да прави, за да получи вечен живот, Исус го насочил към Божието Слово, като му задал въпросите: „Какво пише в Закона? Какво четеш там?“ Човекът отговорил правилно, като цитирал откъсите, че трябва да обича Бога и ближния си. (Лев. 19:18; Втор. 6:5) Но обърни внимание какво казал след това: „Кой всъщност е моят ближен?“ От това личи, че той не разбирал истинското значение на онова, което бил прочел. Ето защо и не знаел как правилно да го приложи в живота си.

Можем да се научим да четем с разбиране

5. Как молитвата и бавното четене ще ти помогнат да разбираш по-добре Библията?

5 Ще можем да разбираме по-добре Божието Слово, ако развием добри навици за четене. Ето някои полезни предложения. Моли се, преди да започнеш да четеш. Нуждаем се от помощта на Йехова да разбираме Библията, затова можем да го молим да ни помага чрез светия си дух да сме съсредоточени. След това чети бавно. Това ще ти помага да разбираш стиховете. Може да е от полза да четеш на глас или да следиш в Библията, докато слушаш аудиозапис, ако е на разположение на твоя език. Така ще ангажираш повече сетива, което ще запечата по-дълбоко Божието Слово в ума и сърцето ти. (Ис. Н. 1:8, бел. под линия) Когато свършиш, се помоли отново. Благодари на Йехова за скъпоценното му Слово и го помоли да ти помогне да приложиш прочетеното.

Как воденето на кратки бележки ще ти помогне да разбереш и запомниш прочетеното? (Виж 6 абзац)

6. Как въпросите и бележките може да са ти от полза при четенето? (Виж също илюстрациите.)

6 Ето още две предложения, които ще ти помогнат да разбираш по-добре Библията. Задавай си въпроси. Докато четеш даден откъс, се питай: „Кои са главните действащи лица? Кой говори? На кого говори и защо? Къде и кога се развива действието?“ Подобни въпроси ще ти помогнат да мислиш за основните идеи. Освен това си води кратки бележки. Когато пишеш, караш ума си да изразява мислите с думи и така имаш по-ясна картина. Писането също ще ти помогне да запомниш прочетеното. Може да си запишеш какви въпроси ти възникват, какво си намерил при изследването си, кои са главните мисли, как можеш да използваш прочетеното или просто какви чувства поражда в тебе. Може да установиш, че такива бележки ти помагат да гледаш на Божието Слово като на послание от Йехова лично за тебе.

7. От какво качество се нуждаем, когато четем Библията, и защо? (Матей 24:15)

7 Исус посочил едно важно качество, от което се нуждаем, за да разбираме Божието Слово — проницателност. (Прочети Матей 24:15.) Какво е проницателност? Това е способността да разбираш как една идея се свързва с друга или как се различава от нея и да виждаш това, което не се вижда веднага. Освен това, както казал Исус, ние се нуждаем от проницателност, за да разберем как някои събития изпълняват библейски пророчества. Това качество ни е необходимо и за да извличаме пълна полза от всичко, което четем в Библията.

8. Как да четем с проницателност?

8 Йехова дава проницателност на служителите си. Затова го моли да ти помага да развиваш това качество. (Пр. 2:6) Как да действаш в хармония с молитвите си? Внимателно анализирай това, което четеш, и мисли как се свързва с други неща, които знаеш. Прави справка с помагалата ни за изучаване, например със „Справочника на изданията на Свидетелите на Йехова“. Тези помагала ще ти помогнат да разбереш значението на даден откъс и как да го приложиш в живота си. (Евр. 5:14) Като четеш с проницателност, ще разбираш по-добре Библията.

ДА НАМИРАМЕ ДУХОВНИ СЪКРОВИЩА

9. Каква важна истина от Писанието пропуснали садукеите?

9 Садукеите познавали добре първите пет книги от боговдъхновените Еврейски писания, но били пропуснали важни истини, съдържащи се в тях. Помисли например как им отговорил Исус, когато те му задали въпрос относно възкресението. Той ги попитал: „Не сте ли чели в книгата на Моисей, в разказа за трънливия храст, как Бог му каза ‘Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков’?“ (Мар. 12:18, 26) Въпреки че садукеите несъмнено били чели този откъс много пъти, въпросът на Исус разкрил, че те не били забелязали важна истина — учението за възкресението. d (Мар. 12:27; Лука 20:38)

10. На какво е важно да обръщаме внимание, докато четем?

10 Какво научаваме от това? Когато четем Библията, искаме да обръщаме внимание на всички поуки, които можем да извлечем от един стих или разказ. Искаме да виждаме не само основните учения, но и по-дълбоките истини и принципи, които са скрити под повърхността.

11. Предвид 2 Тимотей 3:16, 17 как можеш да намираш съкровища в Библията?

11 Как да намираш духовни съкровища, когато четеш Библията? Да разгледаме какво пише във 2 Тимотей 3:16, 17. (Прочети.) Забележи, че „цялото Писание е ... полезно“ 1) за поучаване, 2) за порицаване, 3) за поправяне на нещата и 4) за възпитаване. Можеш да имаш тези четири ползи дори от библейски книги, които не използваш често. Анализирай какво научаваш от откъса за Йехова, намерението му или принципите му. Помисли как той е полезен за порицаване, с други думи, как ти помага да разпознаеш погрешни склонности или нагласа, да се пребориш с тях и да останеш верен на Йехова. Изследвай също как можеш да използваш стиховете, за да поправиш погрешен възглед, например такъв, който си чул в службата. Накрая установи как стиховете са полезни за възпитаване, тоест как ти помагат да отразяваш мисленето на Йехова. Като помниш тези четири ползи, ще намираш духовни съкровища, които ще обогатяват четенето ти на Библията.

ДА ПОЗВОЛЯВАМЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО ДА НИ ОФОРМЯ

12. Защо Исус попитал фарисеите „Не сте ли чели?“

12 Исус попитал и фарисеите „Не сте ли чели?“, за да разкрие погрешния им възглед за Писанието. e (Мат. 12:1-7) При този случай те твърдели, че Исусовите ученици нарушават съботата. В отговор Исус се позовал на два примера от Писанието и цитирал стих от Осия, за да покаже, че фарисеите не разбирали същината на закона за съботата и не проявявали милост. Защо Божието Слово не оказвало влияние на тези мъже? Защото били критични и горди. Нагласата им им пречела да разбират смисъла на това, което четат. (Мат. 23:23; Йоан 5:39, 40)

13. С каква нагласа трябва да четем Библията и защо?

13 От Исусовите думи научаваме, че е нужно да четем Библията с правилната нагласа. За разлика от фарисеите ние трябва да сме искрени и готови да се учим. Трябва „да приемаме с мекота внедряването на словото“. (Як. 1:21) Ако проявяваме мекота, ще позволяваме на Божието Слово да пусне корени в сърцето ни. Само ако се пазим от гордата и критична нагласа, ще можем да видим в библейските откъси поуките за милост, състрадание и любов и те ще влияят на личността ни.

Как да разберем дали позволяваме на Божието Слово да ни оформя? (Виж 14 абзац) f

14. По какво личи дали позволяваме на Библията да ни оформя? (Виж също илюстрациите.)

14 Начинът, по който се отнасяме към другите, показва дали позволяваме на Божието Слово да ни оформя. Тъй като Писанието не стигало до сърцата на фарисеите, те „осъждали невинните“. (Мат. 12:7) По подобен начин възгледът ни за другите и отношението ни към тях разкриват дали позволяваме на Божието Слово да ни оформя. Например дали обикновено говорим за доброто в другите, или бързо изтъкваме недостатъците им? Милостиви ли сме и готови ли сме да прощаваме, или сме критични и склонни да таим лоши чувства? Такъв самоанализ може да разкрие дали позволяваме на това, което четем, да влияе на мислите, чувствата и действията ни. (1 Тим. 4:12, 15; Евр. 4:12)

ЧЕТЕНЕ, КОЕТО НОСИ ЩАСТИЕ

15. Какви чувства изпитвал Исус към свещените писания?

15 Исус обичал свещените писания и следните думи в Псалм 40:8 пророчески изразяват чувствата му: „За мене е радост да изпълнявам твоята воля, о, Боже мой, и законът ти е вътре в мене.“ Затова Исус бил щастлив и имал успех в службата за Йехова. Ние също можем да сме щастливи и да имаме успех, ако полагаме усилия Божието Слово да е в сърцето ни. (Пс. 1:1-3)

16. Какво искаш да правиш, за да извличаш по-голяма полза от четенето си на Библията? (Виж блока „ Исусовите думи може да ти помогнат да разбираш прочетеното“.)

16 В хармония с думите и примера на Исус нека подобряваме четенето си на Библията. Ще можем по-добре да разбираме библейските откъси, ако се молим, четем бавно, задаваме си въпроси и си водим кратки бележки. Като анализираме стиховете с помощта на основаните ни на Библията издания, ще можем да четем с проницателност. Ако търсим духовни съкровища, ще се научим по-добре да използваме Писанието, дори откъсите, които не са ни толкова познати. Освен това, ако се стремим да имаме правилната нагласа, ще позволяваме на Божието Слово да ни оформя. Като полагаме усилия в тези отношения, ще извличаме по-голяма полза от четенето си на Библията и ще се приближаваме все повече до Йехова. (Пс. 119:17, 18; Як. 4:8)

ПЕСЕН 95 Светлината става по-ярка

a Всички ние, които служим на Йехова, се стремим да четем Словото му ежедневно. Много други също четат Библията, но всъщност не я разбират. Това се отнасяло и за някои хора в дните на Исус. В тази статия ще разгледаме какво им казал той. От думите му ще научим как да извличаме по-голяма полза от четенето си на Библията.

b Когато бил покръстен и помазан със свети дух, Исус очевидно си върнал спомените от предчовешкото си съществуване. (Мат. 3:16)

c Мария добре познавала Писанието и го цитирала. (Лука 1:46-55) Вероятно двамата с Йосиф не можели да си позволят лични екземпляри на свещените писания. Затова със сигурност слушали внимателно, когато те били четени в синагогата, за да могат да си ги припомнят по-късно.

d Виж статията „Приближи се до Бога: ‘Той е Бог на живите’“ в броя на „Стражева кула“ от 1 февруари 2013 г.

e Виж също Матей 19:4-6, където Исус задал на фарисеите същия въпрос: „Не сте ли чели?“ Макар че били чели разказа за сътворението, те не забелязали какво показва той за Божия възглед за брака.

f ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: По време на събрание в Залата на Царството един от братята на уредбата допуска някои грешки. След събранието обаче другите братя го хвалят за усилията му, вместо да се съсредоточават върху грешките му.