Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

24 ЧАСТ

Павел пише до сборовете

Павел пише до сборовете

Писмата на Павел укрепват първите християни

МЛАДИЯТ християнски сбор щял да бъде от голямо значение за изпълнението на намерението на Йехова. Но срещу християните от първи век веднага се появило противопоставяне. Дали те щели да останат верни на Бога въпреки преследването, което идвало отвън, и въпреки прикритите опасности вътре в сбора? Християнските гръцки писания съдържат двайсет и едно писма, които осигурили напътствия и насърчение на тези християни.

Четиринайсет от тези писма — от Римляни до Евреи — били написани от апостол Павел. Те носят имената на получателите си, независимо дали става дума за един човек или за цял сбор. Нека да разгледаме някои от темите, които Павел засегнал в писмата си.

Напътствия относно морала и поведението на християните. Хората, които блудстват, прелюбодействат и вършат други сериозни грехове, „няма да наследят Божието царство“. (Галатяни 5:19–21; 1 Коринтяни 6:9–11) Сред Божиите служители трябва да цари единство, независимо от тяхната национална принадлежност. (Римляни 2:11; Ефесяни 4:1–6) Те трябва да помагат щедро на своите събратя по вяра, които са в нужда. (2 Коринтяни 9:7) Павел пише: „Молете се непрестанно.“ Божиите служители са насърчени да изливат сърцата си в молитва към Йехова. (1 Солунци 5:17; 2 Солунци 3:1; Филипяни 4:6, 7) За да бъдат чути, нашите молитви трябва да бъдат отправяни с вяра. (Евреи 11:6)

Как могат семействата да бъдат истински щастливи? Съпрузите трябва да обичат съпругите си като собствените си тела. Съпругите трябва да проявяват дълбоко уважение към съпрузите си. Децата трябва да бъдат послушни на своите родители, защото това е угодно на Бога. Родителите трябва да ръководят и възпитават децата си с любов, като се придържат към библейските принципи. (Ефесяни 5:22 — 6:4; Колосяни 3:18–21)

Повече светлина относно Божието намерение. Моисеевият закон служел като защита и осигурявал ръководство на израилтяните до идването на Христос. (Галатяни 3:24) Християните обаче не трябва да спазват този Закон, за да се покланят на Бога по приемлив начин. В писмото си до християните от еврейски произход Павел хвърля светлина върху значението на Закона, а също и върху това как Божието намерение бива изпълнено чрез Христос. Павел обяснява, че различните уредби, свързани с този Закон, имали пророческо значение. Например животинските жертви предизобразявали жертвената смърт на Исус, благодарение на която хората могат да получат истинска прошка за греховете си. (Евреи 10:1–4) Чрез смъртта на Исус, Бог отменил договора на Закона, защото вече не бил необходим. (Колосяни 2:13–17; Евреи 8:13)

Напътствия относно реда в сбора. Мъжете, които са готови да поемат отговорности в сбора, трябва да следват високи морални принципи и да отговарят на определени изисквания, посочени в Божието Слово. (1 Тимотей 3:1–10, 12, 13; Тит 1:5–9) Служителите на Йехова Бог трябва редовно да се събират заедно, за да се насърчават взаимно. (Евреи 10:24, 25) Събранията, свързани с тяхното поклонение към Бога, трябва да бъдат укрепващи и поучителни. (1 Коринтяни 14:26, 31)

Когато писал второто си писмо до Тимотей, Павел бил отново в Рим. Той бил затворник и очаквал присъдата си. Само малцина смели християни поемали риска да го посещават. Павел знаел, че нямало да живее още дълго. Той писал: „Аз водих добрата битка, пробягах разстоянието до финала, опазих вярата.“ (2 Тимотей 4:7) Вероятно скоро след това Павел умрял като мъченик за вярата си. Но писмата, които той написал, продължават да ръководят истинските служители на Бога и до днес.

Основано на Римляни; 1 Коринтяни; 2 Коринтяни; Галатяни; Ефесяни; Филипяни; Колосяни; 1 Солунци; 2 Солунци; 1 Тимотей; 2 Тимотей; Тит; Филимон; Евреи.