Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 39 РАЗКАЗ

Тоягата на Аарон разцъфтява

Тоягата на Аарон разцъфтява

ВИЖ какви цветове и зрели бадеми растат по тази тояга! Това е тоягата на Аарон. А цветовете и зрелите плодове са израснали от Аароновата тояга само за една нощ! Нека разберем защо.

Израилтяните от доста време вече бродели из пустинята. Някои от тях смятали, че Моисей не бива повече да е водач, нито пък Аарон да е първосвещеник. Така смятал Корей, а също Датан, Авирон и още 250 от израилтянските първенци. Веднъж те всички дошли при Моисей и му казали: „Ти защо поставяш себе си над нас?“

Моисей казал на Корей и поддръжниците му: „Утре сутринта вземете кадилниците си и сложете в тях благоухание. След това елате при скинията на Йехова. Ще видим кого ще избере Йехова.“

На следния ден Корей и неговите 250 поддръжници дошли при скинията. Още много други дошли да ги подкрепят. Йехова силно се разгневил. „Отдръпнете се от шатрите на тези лоши хора — казал Моисей. — Не пипайте нищо, което им принадлежи.“ Израилтяните послушали и се отдръпнали от шатрите на Корей, Датан и Авирон.

Тогава Моисей казал: „По това ще познаете кого е избрал Йехова. Земята ще се отвори и ще погълне тези лоши хора.“

Едва Моисей спрял да говори, и земята се отворила. Шатърът на Корей заедно с цялото му имущество, а и Датан, и Авирон, и всички, които били с тях, пропаднали надолу и земята се затворила над тях. Хората, като чули воплите на тези, които пропадали в земята, извикали: „Бягайте! Земята може да погълне и нас!“

Корей и неговите 250 поддръжници все още били близо до скинията. Тогава Йехова изпратил огън и те всички изгорели. После Йехова казал на Аароновия син Елеазар да събере кадилниците на мъртвите и да направи от тях тънко покритие за олтара. Това олтарно покритие трябвало да служи като предупреждение за израилтяните, че никой освен Аарон и неговите синове не бива да служи като свещеник на Йехова.

Йехова искал на всички да е съвсем ясно, че е избрал Аарон и синовете му за свещеници. Затова казал на Моисей: „Нека водачът на всяко от племената на Израил донесе тоягата си. За племето на Левий нека Аарон донесе тоягата си. След това постави всяка една от тези тояги в скинията, пред ковчега на договора. И тоягата на онзи, когото съм избрал за свещеник, ще разцъфти.“

Когато Моисей погледнал на другата сутрин, що да види — от Аароновата тояга израснали тези цветове и зрели бадеми! Сега разбра ли защо Йехова направил така, че тоягата на Аарон да разцъфти?