Левит 27:1-34

27  И Йехова каза още на Моисей:  „Кажи на синовете на Израил следното: ‘Ако някой даде по–особен обет,+ като обещае някоя душа на Йехова според определената стойност,  то нека за мъж на възраст от двайсет до шейсет години определената стойност бъде петдесет сикъла сребро, според светия сикъл*.  Но ако е за жена, нека определената стойност бъде трийсет сикъла.  За душа от мъжки пол на възраст от пет години до двайсет години нека определената стойност бъде двайсет сикъла, а за душа от женски пол десет сикъла.  За момче на възраст от един месец до пет години нека определената стойност бъде пет сикъла сребро,+ а за момиче нека определената стойност бъде три сикъла сребро.  За мъж на възраст от шейсет години нагоре нека определената стойност бъде петнайсет сикъла, а за жена десет сикъла.  Но ако този, който е дал обета, е твърде беден, за да плати определената стойност,+ нека тогава доведе обещания човек пред свещеника и свещеникът нека му определи стойност.+ Нека стойността, която му определи свещеникът, бъде според онова, което този, който е дал обета, може да плати.+  Ако е обещано животно от онези, които са принасяни пред Йехова, то всяко животно, което се дава на Йехова, ще бъде свято.+ 10  Не бива даващият обета да го замества с друго, нито да го заменя, било срещу по–добро, или срещу по–лошо. Но ако все пак го замени с друго животно, тогава и първото животно, и животното, с което е било заменено, ще бъдат свети. 11  Ако е обещано нечисто+ животно от онези, които не бива да бъдат принасяни пред Йехова,+ нека тогава този, който е дал обета, да представи животното пред свещеника.+ 12  И свещеникът нека определи стойността в зависимост от това дали то е добро, или не. Стойността да бъде такава, каквато определи свещеникът.+ 13  Но ако все пак човекът поиска да го откупи, тогава нека към определената стойност добави още една пета.+ 14  Ако някой даде своята къща, за да бъде свята за Йехова, нека свещеникът определи нейната стойност в зависимост от това дали тя е добра, или не.+ Нека цената ѝ бъде според стойността, която ѝ определи свещеникът. 15  Но ако онзи, който е дал къщата си, поиска да я откупи, нека към определената стойност добави една пета.+ И тя ще бъде негова. 16  А ако някой даде като нещо свято на Йехова част от нивата, която е получил като дял,+ стойността ѝ трябва да се определи според това колко семе е необходимо, за да бъде засята тя: за един хомер+ ечемичено семе — петдесет сикъла сребро*. 17  Ако той даде нивата си от юбилейната година*+ нататък, цената ѝ ще бъде според определената стойност. 18  Но ако той даде нивата си, след като юбилейната година е минала, свещеникът нека изчисли цената съответно на годините, които остават до следващата юбилейна година, и определената стойност да бъде намалена.+ 19  Но ако все пак онзи, който е дал нивата като нещо свято, поиска да я купи обратно, нека добави към определената стойност една пета и така ще бъде потвърдено, че нивата е негова.+ 20  Но ако той не откупи нивата и тя бъде продадена на друг човек, тогава тази нива вече не може да бъде откупена. 21  И когато през юбилейната година тази нива бъде върната, нека бъде свята за Йехова, като нива, определена за свята цел.+ Тя ще принадлежи на свещеника.+ 22  Ако някой даде като нещо свято на Йехова нива, която е купил и която не е част от неговия дял земя,+ 23  тогава свещеникът нека изчисли цената ѝ до юбилейната година и в същия ден този човек нека изплати определената стойност.+ Тя е нещо свято за Йехова.+ 24  В юбилейната година нивата ще бъде освободена и ще се върне при онзи, от когото е била купена, при онзи, от чийто дял е земята.+ 25  Всяка стойност нека се определя според светия сикъл. Един сикъл съдържа двайсет гери.+ 26  Никой не бива да дава като нещо свято първородната рожба на някое животно, защото като първородна тя и бездруго принадлежи на Йехова.+ Независимо дали става дума за бик, или за овца, първородната рожба принадлежи на Йехова.+ 27  Но ако животното е от нечистите животни+ и той има нужда да го откупи според определената стойност, нека добави една пета към стойността му.+ Ако обаче то не бъде откупено, нека бъде продадено според определената стойност. 28  Но нищо, което е определено за свята цел, нищо, което някой посвети на Йехова+ от притежанията си — независимо дали става дума за човек, или животно, или нива, която е част от дела на някого, — не бива да бъде продавано, нито пък може да бъде откупувано.+ То е много свято за Йехова. 29  Никой човек, който е обречен на унищожение, не може да бъде откупуван.+ Той трябва да бъде наказан със смърт!+ 30  Всеки десятък*+ от земята, било от посевите, или от плодовете на дърветата, принадлежи на Йехова. Той е нещо свято за Йехова. 31  И ако някой все пак поиска да откупи част от своя десятък, нека да добави една пета към стойността ѝ.+ 32  А всяко десето животно от едрия и от дребния рогат добитък, от всичките животни, които минават под тоягата на пастира,+ всяка десета глава, нека бъде нещо свято за Йехова. 33  На такова животно не бива да се определя стойност в зависимост от това дали е добро, или не, също така не бива то да се заменя с друго. Но ако стопанинът все пак го замени, и то, и онова, с което е заменено, ще бъдат свети.+ То няма да може да бъде откупувано.’“ 34  Това са заповедите,+ които Йехова даде на Моисей на Синайската планина, като заповеди за синовете на Израил.+

Бележки под линия

Виж Из 30:13, бел. под линия.
Смятало се, че парче земя, за чието засяване е необходим един хомер ечемичено семе, струва 50 сикъла сребро.
Или: „юбилея“, „годината на освобождение“.
Буквално: „десета част“.