Йоан 18:1-40

18  След тези думи Исус излезе с учениците си и като прекосиха долината* Кедрон,+ отидоха на едно място, където имаше градина, и той и учениците му влязоха в нея.+  А Юда, неговият предател, също знаеше мястото, защото Исус много пъти се беше срещал там със своите ученици.+  Затова Юда взе отряда войници и стражите на главните свещеници и фарисеите и отидоха там с факли, светилници и оръжия.+  Тогава, знаейки всичко, което щеше да стане с него,+ Исус излезе напред и ги попита: „Кого търсите?“  Те му отговориха: „Исус Назарянина.“+ Той им каза: „Аз съм.“ А Юда, неговият предател,+ също стоеше там с тях.  Но когато Исус им каза „Аз съм“, те се дръпнаха назад+ и паднаха на земята.  Затова той отново ги попита: „Кого търсите?“ Те казаха: „Исус Назарянина.“  Исус отговори: „Казах ви, че съм аз. Тогава ако търсите мене, оставете тези мъже да си вървят.“  За да се изпълнят неговите думи: „Не изгубих нито един от онези, които ти ми даде.“+ 10  В това време Симон Петър, който носеше меч, го извади и като удари роба на първосвещеника, отряза дясното му ухо.+ Името на роба беше Малх. 11  Исус обаче каза на Петър: „Върни меча в ножницата му.+ Та нима няма да изпия чашата,+ която Бащата ми е дал?“ 12  Тогава отрядът войници, военачалникът* и юдейските стражи хванаха Исус, вързаха го 13  и го отведоха първо при Анна, защото той беше тъст на Каиафа, който през тази година беше първосвещеник.+ 14  Всъщност именно Каиафа беше посъветвал юдеите, че за тях е по–добре един човек да умре за народа.+ 15  А Симон Петър и един друг ученик вървяха след Исус.+ Този ученик беше познат на първосвещеника и влезе заедно с Исус в двора на първосвещеника, 16  но Петър остана навън пред вратата.+ Тогава другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и след като поговори с вратарката, заведе Петър вътре. 17  А прислужницата, която беше на вратата, каза на Петър: „Не си ли и ти един от учениците на този човек?“ Той отговори: „Не съм.“+ 18  И понеже беше студено, робите и стражите бяха запалили огън+ и стояха край него и се топлеха. Петър също стоеше с тях и се топлеше на огъня. 19  И главният свещеник попита Исус за учениците му и за ученията му. 20  Исус му отговори: „Аз говорих открито пред света. Винаги поучавах в синагогите и в храма,+ където се събират всички юдеи, и не говорих нищо тайно. 21  Защо питаш мене? Питай онези, които чуха какво им говорих. Ето, те знаят какво съм казал.“ 22  След тези негови думи един от стражите, който стоеше наблизо, удари плесница+ на Исус и каза: „Така ли отговаряш на главния свещеник?“ 23  Исус му отговори: „Ако казах нещо погрешно, докажи, че е погрешно, но ако е правилно, защо ме удряш?“ 24  След това Анна го изпрати вързан при първосвещеника Каиафа.+ 25  А Симон Петър стоеше и се топлеше. Тогава му казаха: „Не си ли и ти един от неговите ученици?“ Той отрече, като каза: „Не съм.“+ 26  Един от робите на първосвещеника, роднина на мъжа, чието ухо Петър отряза,+ попита: „Не те ли видях с него в градината?“ 27  Петър обаче отново отрече. И в същия миг петелът пропя.+ 28  После отведоха Исус от Каиафа в двореца на управителя.+ Беше рано сутринта. Те обаче не влязоха в двореца на управителя, за да не се омърсят,+ но да могат да ядат пасхата. 29  Затова Пилат излезе при тях и попита: „В какво обвинявате този човек?“+ 30  А те му отговориха: „Ако този човек не беше престъпник, нямаше да го доведем при тебе.“ 31  Тогава Пилат им каза: „Вземете си го и го съдете според вашия закон.“+ Юдеите му казаха: „Не ни е позволено да убиваме.“+ 32  Това стана, за да се изпълнят думите, с които Исус показа от каква смърт трябва да умре.+ 33  Тогава Пилат пак влезе в двореца, извика Исус и го попита: „Ти ли си царят на юдеите?“+ 34  Исус отговори: „Дали от себе си казваш това, или другите ти казаха за мене?“+ 35  Пилат отговори: „Аз не съм юдей, нали? Твоят народ и главните свещеници те доведоха при мене.+ Какво си направил?“ 36  Исус отговори:+ „Моето царство не е част от този свят.+ Ако царството ми беше част от този свят, служителите ми щяха да се бият,+ за да не бъда предаден на юдеите. Но моето царство не е от този свят.“ 37  А Пилат го попита: „Тогава цар ли си?“ Исус отговори: „Ти сам казваш, че съм цар.+ Аз затова се родих и затова дойдох на света — да свидетелствам за истината.+ Всеки, който е на страната на истината,+ слуша моя глас.“+ 38  Пилат му каза: „Какво е истина?“ И след тези думи той излезе пак при юдеите и им каза: „Не намирам никаква вина в него.+ 39  Освен това според вашия обичай трябва да ви освободя един човек на Пасхата.+ Тогава искате ли да ви освободя царя на юдеите?“ 40  Но те пак завикаха: „Не този, а Варава!“ А Варава беше разбойник.+

Бележки под линия

Виж Приложение № 15.
Или: „хилядникът“.