Битие 24:1-67

24  Авраам вече беше стар, в напреднала възраст. И Йехова беше благословил Авраам във всичко.+  И ето, Авраам каза на най–възрастния служител в дома си, който управляваше всичките му притежания:+ „Моля те, сложи ръката си под бедрото ми+  и ми се закълни в Йехова,+ Богът на небесата и Богът на земята, че няма да вземеш за моя син жена от дъщерите на ханаанците, сред които живея,+  а ще отидеш в моята страна, при моите роднини,+ за да вземеш жена за моя син, за Исаак.“  Но служителят му го попита: „Ами ако жената не иска да дойде с мене в тази земя? Трябва ли тогава да върна сина ти в земята, която ти напусна?“+  Тогава Авраам му отговори: „Внимавай да не върнеш сина ми там!+  Йехова, Богът на небесата, който ме изведе от дома на баща ми и от земята на моите роднини+ и който говори с мене и се закле пред мене,+ като каза ‘На твоето потомство+ ще дам тази земя’,+ ще изпрати своя ангел пред тебе+ и ти непременно ще вземеш жена за моя син оттам.+  Но ако жената не поиска да дойде с тебе, тогава ще бъдеш освободен от своята клетва.+ Само не бива да връщаш сина ми там!“  Тогава служителят сложи ръката си под бедрото на своя господар Авраам и се закле пред него, че ще направи така.+ 10  И служителят взе десет камили от камилите на своя господар и приготви за своето пътуване всякакви отбрани дарове от притежанията на своя господар.+ После тръгна на път към Месопотамия, към града на Нахор. 11  Като пристигна там, той накара камилите да легнат край един кладенец извън града.+ Беше привечер, времето, когато жените обикновено излизаха да си наливат вода.+ 12  И той каза: „Йехова, Боже на моя господар Авраам,+ моля те, направи така, че да имам успех днес, и прояви милост*+ към моя господар Авраам!+ 13  Ето, аз се намирам край кладенец с вода и дъщерите на жителите на този град излизат навън, за да си налеят вода.+ 14  Нека младата жена, на която кажа ‘Моля те, свали стомната си, за да мога да пия’, и която отговори ‘Пий, и ще дам вода и на камилите ти да пият’, да бъде тази, която си определил за служителя си+ Исаак. И по това ми позволи да разбера, че проявяваш милост към моя господар!“+ 15  И ето, още докато той говореше,+ от града със стомна на рамо+ излезе Ревека, дъщерята на Ватуил,+ синът на Мелха,+ съпругата на Нахор,+ Авраамовият брат. 16  И младата жена беше много хубава,+ беше девица и никой мъж още не беше имал сексуални отношения с нея.+ Тя слезе до кладенеца, напълни стомната си и после се върна горе. 17  Без да се бави, служителят изтича насреща ѝ и каза: „Моля те, дай ми глътка вода от стомната си!“+ 18  А тя му каза: „Пий, господарю!“ И като свали бързо стомната от рамото си и я държеше в ръка, му даде да пие.+ 19  Когато той пи достатъчно, тя каза: „И за камилите ти ще извадя вода, докато се напият.“+ 20  И като изпразни бързо водата от стомната си в поилото, изтича до кладенеца да извади още вода, после още веднъж и още веднъж,+ и не престана да вади вода, докато не напои всичките му камили. 21  През цялото това време смаяният мъж я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да разбере дали Йехова е благословил пътуването му с успех, или не.+ 22  И когато камилите бяха напоени, мъжът извади една златна халка за нос,+ тежка половин сикъл, и две гривни+ за нейните ръце, тежки десет сикъла злато, 23  и попита: „Моля те, кажи ми чия дъщеря си! Има ли в дома на баща ти място да пренощуваме?“+ 24  А тя отговори: „Дъщеря съм на Ватуил,+ синът на Мелха, когото тя роди на Нахор.“+ 25  И добави: „Имаме и слама, и много храна за камилите, имаме и място за пренощуване.“+ 26  Тогава мъжът се поклони, падайки по очи пред Йехова,+ 27  и каза: „Да бъде благословен Йехова,+ Богът на моя господар Авраам, който не оттегли от господаря ми своята милост и вярност! Йехова ме водеше по пътя ми към дома на братята на моя господар!“+ 28  И младата жена изтича в дома на майка си, за да разкаже за случилото се. 29  А Ревека имаше брат, който се казваше Лаван.+ И Лаван изтича при мъжа, който седеше до кладенеца извън града. 30  Като видя халката за нос и гривните+ на ръцете на сестра си и като чу думите на сестра си Ревека, която казваше „Този мъж ми каза това и това“, Лаван отиде при мъжа, и ето, той стоеше при камилите край кладенеца. 31  И без да се бави, той му каза: „Ела ти, когото Йехова е благословил!+ Защо стоиш тук, след като аз вече приготвих къщата и направих място за камилите?“ 32  Тогава мъжът дойде и влезе в къщата, а той разтовари камилите, даде им слама и храна и донесе вода, за да бъдат измити краката на мъжа и на онези, които бяха с него.+ 33  После донесоха на мъжа да яде, но той каза: „Няма да ям, докато не кажа каквото имам да казвам.“ Затова Лаван каза: „Говори!“+ 34  И той започна да говори: „Аз съм служител на Авраам.+ 35  И Йехова благослови господаря ми изобилно и го направи богат, даде му овце и говеда, сребро и злато, слуги и слугини, камили и магарета.+ 36  Освен това на стари години Сара, жената на моя господар, роди на моя господар син,+ на когото той ще даде всичко, което има.+ 37  Затова господарят ми ме закле, като каза: ‘Не бива да вземаш за сина ми жена от дъщерите на ханаанците, в чиято земя живея!+ 38  Не бива! Но ще отидеш в дома на баща ми и при моя род,+ за да вземеш жена за сина ми.’+ 39  Но аз казах на господаря си: ‘Ами ако жената не иска да дойде с мене?’+ 40  Тогава той ми каза: ‘Йехова, на когото служа*,+ ще изпрати своя ангел+ с тебе и непременно ще благослови пътя ти с успех.+ Ти трябва да вземеш за моя син жена от моя род и от дома на баща ми.+ 41  Ще бъдеш освободен от клетвата си спрямо мене, когато отидеш при моя род, и ако те не ти дадат девойката, ще бъдеш освободен от клетвата си спрямо мене.’+ 42  Днес, когато стигнах до кладенеца, казах: ‘Йехова, Боже на моя господар Авраам, ако наистина благославяш с успех пътя, по който вървя,+ 43  ето, аз стоя край кладенец. Нека тогава девойката,+ която дойде да вади вода от кладенеца и на която кажа „Моля те, дай ми да пия малко вода от твоята стомна“, 44  и която ми отговори „Ето, пий, и ще извадя вода и за камилите ти“, да бъде жената, която Йехова е определил за сина на моя господар.’+ 45  Още докато говорех+ това в сърцето си,+ ето, Ревека излезе от града със стомна на рамо. Тя слезе до кладенеца и извади вода.+ Тогава ѝ казах: ‘Моля те, дай ми да пия!’+ 46  Без да се бави, тя свали стомната от рамото си и каза: ‘Пий,+ а аз ще напоя и камилите ти!’ И аз пих, а тя напои и камилите. 47  После я попитах: ‘Чия дъщеря си?’+ А тя отговори: ‘Дъщеря съм на Ватуил, синът на Нахор, когото Мелха му роди.’ Тогава сложих на ноздрата ѝ халката за нос, а гривните сложих на ръцете ѝ.+ 48  И се поклоних, падайки по очи пред Йехова, и благослових Йехова, Богът на моя господар Авраам,+ който ме водеше по правилния път,+ за да взема дъщерята на брата на моя господар за жена на сина му. 49  И ако искате да проявите милост и вярност спрямо моя господар,+ кажете ми! Но ако не искате, пак ми кажете, за да реша дали да тръгна наляво или надясно.“+ 50  Тогава Лаван и Ватуил отговориха с думите: „Всичко това е от Йехова.+ Ние не можем да ти кажем нито ‘да’, нито ‘не’.+ 51  Ето, Ревека е пред тебе. Вземи я и върви, и нека тя стане жена на сина на твоя господар, точно както е казал Йехова!“+ 52  И когато чу думите им, служителят на Авраам веднага падна по очи пред Йехова.+ 53  И служителят извади сребърни и златни предмети и дрехи и ги даде на Ревека, даде също хубави дарове на брат ѝ и на майка ѝ.+ 54  След това те ядоха и пиха, той и мъжете, които бяха с него, и пренощуваха там, а на сутринта станаха. И той каза: „Позволете ми да се върна при господаря си!“+ 55  Тогава братът на Ревека и майка ѝ казаха: „Нека младата жена остане с нас поне десет дни! След това може да върви.“ 56  Но той им каза: „Недейте да ме задържате! Нали виждате, че Йехова благославя пътя ми с успех.+ Позволете ми да отида при господаря си!“+ 57  А те казаха: „Нека извикаме младата жена и нека чуем какво ще каже тя!“+ 58  И те извикаха Ревека и я попитаха: „Искаш ли да тръгнеш с този човек?“ Тя каза: „Искам.“+ 59  Тогава те позволиха на сестра си Ревека+ и на жената, която я беше кърмила като малка,+ както и на служителя на Авраам и мъжете, които бяха с него, да тръгнат на път. 60  И благословиха Ревека с думите: „О, сестро наша, нека от тебе произлязат хиляди пъти по десет хиляди и нека твоето потомство завладее портите* на онези, които го мразят!“+ 61  После Ревека и нейните прислужници+ се приготвиха, качиха се на камилите+ и тръгнаха след мъжа. Така служителят на Авраам взе Ревека и си отиде. 62  И ето, Исаак се връщаше по пътя, който водеше към Вир–лахай–рои,+ защото живееше в областта Негев.+ 63  Исаак беше излязъл в полето надвечер, за да размишлява.+ И като вдигна очи, видя, че идват камили. 64  Когато Ревека вдигна очи, видя Исаак и слезе бързо от камилата. 65  И попита служителя: „Кой е този мъж, който идва насам през полето?“ Служителят отговори: „Това е господарят ми.“ Тогава тя взе покривало и се покри с него.+ 66  И служителят разказа на Исаак всичко, което беше свършил. 67  След това Исаак заведе Ревека в шатъра на майка си Сара.+ Така той взе Ревека и тя му стана жена.+ И Исаак я обикна силно+ и така намери утеха след смъртта на майка си.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Относно думата „милост“ в 12, 14, 27 и 49 стих виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „пред когото ходя“.
Става дума за градските порти.