Прескочи към материала

Ще ми прости ли Бог?

Ще ми прости ли Бог?

Отговорът на Библията

 Да, Бог ще прости греховете ти, ако предприемеш правилните стъпки. Библията казва, че той е „готов да прощава“, и то щедро. (Неемия 9:17; Псалм 86:5; Исаия 55:7) Бог прощава напълно — все едно заличава греховете ни. (Деяния 3:19) Освен това той прощава завинаги. Бог казва: „Няма да си спомня вече за греха им.“ (Йеремия 31:34) След като ни прости, Бог не помни греховете ни, за да ни обвинява или наказва отново и отново.

 Въпреки това Божията прошка не се дължи на слабост или сантименталност. Бог винаги е верен на праведните си стандарти. Ето защо той не прощава всички грехове. (Исус Навиев 24:19, 20)

Какво да правиш, за да получиш Божията прошка

  1.   Признай, че грехът, който си извършил, е нарушение на Божиите стандарти. Въпреки че може да си наранил другите с постъпката си, трябва първо да осъзнаеш, че си съгрешил спрямо Бога. (Псалм 51:1, 4; Деяния 24:16)

  2.   Признай греха си в молитва към Бога. (Псалм 32:5; 1 Йоан 1:9)

  3.   Трябва да изпитваш дълбоко съжаление за това, което си направил. Тази тъга, „която е в съгласие с Божията воля“, води до разкаяние, или промяна в начина на мислене. (2 Коринтяни 7:10) Това включва да съжаляваш за стъпките, които са те довели до греха. (Матей 5:27, 28)

  4.   „Обърни се“, тоест промени поведението си. (Деяния 3:19) Това може да означава да избягваш определени погрешни постъпки или дори да промениш изцяло мисленето и действията си. (Ефесяни 4:23, 24)

  5.   Предприеми стъпки „да поправиш погрешното“ и да възстановиш нанесените щети. (Матей 5:23, 24; 2 Коринтяни 7:11) Извини се на засегнатите за това, което си направил, или не си направил, и се постарай, доколкото е възможно, да поправиш стореното. (Лука 19:7–10)

  6.   Моли се на Бога за прошка въз основа на изкупителната жертва на Исус Христос. (Ефесяни 1:7) За да бъде чута молитвата ти, трябва да прощаваш на онези, които съгрешават спрямо тебе. (Матей 6:14, 15)

  7.   Ако си извършил сериозен грях, сподели с някого, който може да ти осигури духовна помощ и да се моли за тебе. (Яков 5:14–16)

Погрешни схващания относно Божията прошка

 „Греховете ми са прекалено много, за да получа прошка.“

Въпреки че Давид извършил прелюбодейство и убийство, Бог му простил

 Докато следваме Божието ръководство от Библията, ще получаваме прошка, тъй като готовността на Бога да прощава е по–голяма от греховете ни. Той може да ни прости дори ако греховете ни са сериозни или са извършени многократно. (Исаия 1:18)

 Например, когато царят на Израил, Давид, извършил прелюбодейство и убийство, Бог му простил. (2 Царе 12:7–13) На апостол Павел също му било простено, въпреки че се смятал за най–големия грешник. (1 Тимотей 1:15, 16) Дори юдеите през първи век, които били виновни за убийството на Месията Исус, щели да получат прошка, ако се променели. (Деяния 3:15, 19)

 „Ако се изповядам пред свещеник, ще ми бъде простено.“

 Никой човек днес не е упълномощен да прощава греховете на друг човек срещу Бога. Въпреки че съгрешилият може да получи помощ да се възстанови, ако признае пред друг какво е направил, Бог е единственият, който може да прощава грехове. (Ефесяни 4:32; 1 Йоан 1:7, 9)

 Ако това е вярно, какво имал предвид Исус, когато казал на апостолите си: „На когото простите греховете, ще му бъдат простени, на когото не ги простите, няма да му бъдат простени.“ (Йоан 20:23) Той обяснил каква уникална власт щял да им даде, след като получели светия дух. (Йоан 20:22)

 Както им било обещано, апостолите получили този дар, когато светият дух бил излят през 33 г. (Деяния 2:1–4) Апостол Петър използвал тази власт, когато осъдил учениците Анания и Сапфира. По чудодеен начин той разбрал за тяхната измама и присъдата, която издал, показала, че грехът им не е простен. (Деяния 5:1–11)

 Този чудодеен дар на светия дух, заедно с други дарове като изцеленията и говоренето на езици, бил премахнат след смъртта на апостолите. (1 Коринтяни 13:8–10) Затова никой човек днес не може да опрости греха на друг човек.