Прескочи към материала

Кой отива на небето?

Кой отива на небето?

Отговорът на Библията

Бог избира ограничен брой верни християни, които след смъртта си да бъдат възкресени за живот в небето. (1 Петър 1:3, 4) След като бъдат избрани, те трябва да запазят вярата си силна и поведението си чисто, за да не изгубят възможността да получат небесното си наследство. (Ефесяни 5:5; Филипяни 3:12–14)

Какво ще правят онези, които отиват на небето?

Възкресените в небето ще служат заедно с Исус Христос като царе и свещеници за 1000 години. (Откровение 5:9, 10; 20:6) Те ще образуват „новите небеса“, или небесно управление, които ще владеят над „новата земя“, или земно общество. Тези владетели ще помогнат на човечеството да достигне до съвършеното физическо, умствено и духовно състояние, което Бог първоначално бил замислил. (Исаия 65:17; 2 Петър 3:13)

Колко хора ще бъдат възкресени в небето?

Според Библията 144 000 души ще бъдат възкресени за живот в небето. (Откровение 7:4) В Откровение 14:1–3 апостол Йоан описва едно от виденията си: „Агнето стоеше на планината Сион и с него бяха сто четирийсет и четири хиляди.“ Тук „Агнето“ представя възкресения Исус. (Йоан 1:29; 1 Петър 1:19) А „планината Сион“ представя извисената позиция на Исус и 144 000, управляващи с него в небето. (Псалм 2:6; Евреи 12:22)

Онези, които са „призовани“ и „избрани“ да владеят с Христос в Царството, са наречени „малко стадо“. (Откровение 17:14; Лука 12:32) Това показва, че те са относително малко в сравнение с броя на всички овце на Исус. (Йоан 10:16)

Погрешни схващания за онези, които отиват на небето

Погрешно схващане: Всички добри хора отиват на небето.

Факт: Бог обещава вечен живот на земята за повечето добри хора. (Псалм 37:11, 29, 34)

  • Исус казал: „Никой не се е възнесъл на небето.“ (Йоан 3:13) Така той показал, че добрите хора, починали преди него, като например Авраам, Моисей, Йов и Давид, не били отишли на небето. (Деяния 2:29, 34) Вместо това те имали надеждата да бъдат възкресени за живот на земята. (Йов 14:13–15)

  • Възкресението за живот в небето е наречено „първо възкресение“. (Откровение 20:6) Това показва, че ще има и друго възкресение, което ще бъде на земята.

  • Библията учи, че под управлението на Божието Царство „вече няма да има смърт“. (Откровение 21:3, 4) Това обещание трябва да се отнася за земята, понеже на небето никога не е имало смърт.

Погрешно схващане: Всеки човек може да избере дали да получи живот на небето, или на земята.

Факт: Бог решава кои верни християни да получат „наградата на небесното призоваване“, или надеждата за живот в небето. (Филипяни 3:14) Личните желания и амбиции нямат влияние върху това дали човек ще бъде избран. (Матей 20:20–23)

Погрешно схващане: Надеждата за вечен живот на земята е по–нисша и е само за хората, които не са достойни да отидат на небето.

Факт: Бог нарича онези, които ще получат вечен живот на земята, „моя народ“, „избраниците ми“ и „потомство, благословено от Йехова“. (Исаия 65:21–23) Те ще имат честта да изпълнят първоначалното намерение на Бога за човечеството — да живеят вечно като съвършени хора на райска земя. (Битие 1:28; Псалм 115:16; Исаия 45:18)

Погрешно схващане: Числото 144 000, споменато в Откровение, е символично, а не буквално.

Факт: Книгата Откровение съдържа символични числа, но някои от числата са буквални. Например в нея се споменава за „дванайсет камъка“, на които са написани „имената на дванайсетте апостоли на Агнето“. (Откровение 21:14) Нека разгледаме защо може да се твърди, че числото 144 000 също е буквално.

В Откровение 7:4 се казва: „Чух броя на онези, които получиха печат [или потвърждение за живот в небето] — сто четирийсет и четири хиляди.“ В контекста на този стих е противопоставена втора група — „голямо множество“, което никой човек не може да изброи. Това „голямо множество“ също получава спасение от Бога. (Откровение 7:9, 10) Ако числото 144 000 беше символично, то противопоставянето на две групи с неопределен брой не би имало смисъл. *

В допълнение на това за 144 000 се казва, че са „изкупени измежду хората като първи плодове“. (Откровение 14:4) Изразът „първи плодове“ се отнася за малък представителен брой от нещо. Той подходящо описва онези, които ще управляват с Христос над неопределен брой земни поданици. (Откровение 5:10)

^ абз. 21 Професор Робърт Томас писал относно числото 144 000 в Откровение 7:4: „Броят е определен, за разлика от неопределения брой в [Откровение] 7:9. Ако това число се приеме символично, тогава никое число в книгата не може да се приеме буквално.“ (Revelation 1–7: An Exegetical Commentary, p. 474)