Прескочи към материала

Какво представлява Божието Царство?

Какво представлява Божието Царство?

Отговорът на Библията

 Божието Царство е действително управление, установено от Йехова Бог. В Библията „Царството на Бога“ е наречено още „небесното царство“, тъй като то управлява от небето. (Марко 1:14, 15; Матей 4:17) То наподобява човешките правителства, но ги превъзхожда във всяко отношение.

  •   Владетели. Бог е назначил Исус Христос за Цар на Царството и му е дал власт, по–голяма от тази на който и да било човешки владетел, управлявал някога. (Матей 28:18) Исус използва властта си само за добро. Той вече е доказал, че е надежден и състрадателен Водач. (Матей 4:23; Марко 1:40, 41; 6:31–34; Лука 7:11–17) Под Божието ръководство Исус избира личности от всички народи, които заедно с него в небето „ще царуват над земята“. (Откровение 5:9, 10)

  •   Продължителност на управлението. За разлика от човешките правителства, които идват и си отиват, Божието Царство „ще остане до безпределни времена“. (Даниил 2:44)

  •   Поданици. Всеки, който спазва Божиите изисквания, може да бъде поданик на Царството независимо от произхода или мястото си на раждане. (Деяния 10:34, 35)

  •   Закони. Законите (или заповедите) на Божието Царство не само забраняват погрешното поведение. Те подтикват към следване на високи морални стандарти. Например в Библията се казва: „‘Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.’ Това е първата и най–важна заповед. Втората като нея е: ‘Обичай ближния си както себе си.’“ (Матей 22:37–39) Любовта към Бога и ближния подтиква поданиците на Божието Царство да вършат добро за другите.

  •   Обучение. Божието Царство не само поставя високи стандарти за поданиците си, но и учи хората как да отговорят на тези стандарти. (Исаия 48:17, 18)

  •   Цел. Божието Царство не облагодетелства своите владетели за сметка на поданиците си. Вместо това то ще изпълни Божията воля, включително обещанието на Бога, че онези, които го обичат, ще живеят завинаги в рай на земята. (Исаия 35:1, 5, 6; Матей 6:10; Откровение 21:1–4)